Odstavec předpisu 129/2012 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu
Příl.5

Příloha 5
Požadavky na množitelské porosty a osivo olejnin a přadných rostlin
Část I
Přehled druhů
 
                                               Tabulka 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Český název         Latinský název
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hořčice bílá        Sinapis alba L.
Hořčice černá        Brassica nigra (L.) W.D.J.Koch
Hořčice sareptská      Brassica juncea (L.) Czernj.
Kmín            Carum carvi L.
Konopí seté         Cannabis sativa L.
Len             Linum usitatissimum L.
Mák setý          Papaver somniferum L.
Řepice           Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs
Řepka            Brassica napus L. (partim)
Slunečnice         Helianthus annuus L.
Sója            Glycine max (L.) Merr.
Světlice barvířská     Carthamus tinctorius L.
Lnička setá1        Camelina sativa (L.) Crantz
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1 - Druhy neuvedené v druhovém seznamu, uznávací řízení se může provést pouze u registrovaných odrůd.
Část II
Specifikace kategorií rozmnožovacího materiálu a nejvyšší povolený počet generací
Oddíl 1
Povolené kategorie a generace
                                              Tabulka 2.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  Druh        Rozmnožovací materiál    Základní     Certifikovaný RM    Obchodní
           předstupňů          RM (včetně                 osivo 
                          komponentů             
                          hybridů)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
           SE 1   SE 2   SE 3      E      C 2  C 1  C 2  C 3     O
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Hořčice bílá     x     x    x       x      x          
Hořčice černá     x     x    x       x      x              x
Hořčice        x     x    x       x      x          
sareptská
Kmín         x     x    x       x      x          
Konopí seté      x     x    x       x      x          
dvoudomé
Konopí seté      x     x    x       x          x  x     
jednodomé
Len setý olejný    x     x    x       x          x  x   x   
Len setý přadný    x     x    x       x          x  x   x
Mák setý       x     x    x       x      x 
Řepice        x     x    x       x      x          
Řepka         x     x    x       x      x          
Slunečnice      x     x    x       x      x          
Sója         x     x    x       x          x  x     
Světlice barvířská  x     x    x       x      x          
Lnička setá      x     x    x       x          x  x     
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2 - Označení C se používá u hybridních odrůd a u druhů, u kterých je povolena pouze jedna generace 
v kategorii certifikovaný rozmnožovací materiál.
Oddíl 2
Přehled typů základního rozmnožovacího materiálu
 
                                              Tabulka 2.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     Název              Popis
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E - nehybridní odrůdy      určen pro výrobu osiva kategorie certifikovaný RM nebo kategorií
                certifikovaný RM první generace, certifikovaný RM druhé generace nebo
                certifikovaný RM třetí generace
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E - hybridní odrůdy       určen pro výrobu Sc - dvouliniových hybridů
 - inbrední linie       nebo Tc - tříliniových hybridů
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
E - hybridní odrůdy       určen pro výrobu Tc - tříliniových hybridů
 - jednoduché hybridy     nebo Dc - čtyřliniových hybridů 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Část III
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů
Oddíl 1
Předplodiny, počet a termíny přehlídek
                                              Tabulka 3.1
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          První     Druhá     Třetí     Porosty nemohou být zakládány na
   Druh    přehlídka   přehlídka   přehlídka    pozemcích, na kterých byly
  Kategorie    ve fázi    ve fázi    ve fázi     v předcházejícím období pěstovány:   
                                ---------------------------------------
                                 počet roků 3    předplodiny
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
hořčice bílá, hořčice černá, hořčice sareptská, lnička setá, řepice           
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
   SE      kvetení    dozrávání     -         3    stejného druhu a  
   E                                     jiného druhu rodu  
                                        Brassica, Camelina, 
  C, O     kvetení      -       -         3    Raphanus a Sinapis 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
řepka                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    tvorby     kvetení    dozrávání       3    stejného druhu a  
         listové                            jiného druhu rodu  
         růžice                            Brassica, Camelina, 
                                        Raphanus a Sinapis 
 komponenty,   tvorby     kvetení    dozrávání       5              
  hybridy    listové                                      
         růžice                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
kmín                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    kvetení      -       -         2    čeleď Apiaceae   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
konopí seté                                             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    kvetení    dozrávání     -         2    stejného druhu   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
len                                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    kvetení    dozrávání     -         2    stejného druhu   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
sója                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    kvetení     před     ve zralosti      2    stejného druhu   
                 zralostí    po opadu listů                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
mák, slunečnice, světlice barvířská                               
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 SE, E, C    kvetení    dozrávání     -         2    stejného druhu   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Oddíl 2
Minimální izolační vzdálenosti množitelských porostů
Pododdíl 1
 
                                              Tabulka 3.2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                Izolace        Prostorová izolace - nejmenší izolační
                k zamezení      vzdálenost v metrech od okolních zdrojů4 pylu,
Druh      Kategorie   mechanické       které mohou způsobit nežádoucí cizosprášení
                příměsi    --------------------------------------------------------    
                v metrech       od stejného druhu       od druhů  
               
      
                      
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
hořčice bílá   SE, E      1            400 5       rodu Brassica,  
          C       1            200 5       Camelina a Raphanus 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
hořčice černá,  SE, E      1            400 5       rodu Brassica, Camelina, 
sareptská      C       1            200 5       Raphanus a Sinapis 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
kmín       SE, E      1            400 5       od jiné odrůdy 
          C       1            200 5   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
konopí seté    SE, E      2           5 000 5   
jednodomé     C        2           1 000 5  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
konopí seté    SE, E      2            400 5   
dvoudomé      C        2            200 5  
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
len        SE, E      1            200    
          C        1            100    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
lnička      SE, E      1            400        rodu Brassica, 
setá        C        1            200        Raphanus a Sinapis 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mák        SE, E      1            400  
          C        1            200    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
řepka       SE, E      1            200 5       rodu Brassica, Raphanus, 
          C        1            100 5       Sinapis a Camelina       
         komponenty    1            500 5   
         hybridy      1            300 5   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------     
řepice      SE, E      1            400 5       rodu Brassica, Sinapis
          C        1            200 5       Raphanus, a Camelina 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
slunečnice    SE, E      1            750 5   
          C        1            500 5   
         komponenty    1           1 500 5   
         hybridy      1            500 5   
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
světlice     SE, E      1            400 5   
barvířská     C        1            200 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
sója       SE, E      1             -    
          C        1             -    
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4 - Jiné odrůdy, komponenty a hybridy stejného druhu a jiné druhy.
5 - Uvedené vzdálenosti nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
Pododdíl 2
Izolační vzdálenost platí i pro planě rostoucí společenstva daných druhů nebo z půdní zásoby, kde počet rostlin sledovaného druhu je 100 a více rostlin na 100 m
2
.
Oddíl 3
Čistota druhu a čistota odrůdy
Pododdíl 1
                                             Tabulka 3.3a
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
                   Nejvyšší dovolený výskyt rostlin na 100 m
2
porostu - kusy, % ------------------------------------------------------------------------ jiných jiných odrůd a hořčice ředkev ostatní kulturních zřetelně rolní ohnice plevele Druh Kategorie druhů odchylných a forem 6 typů, s podobným komponentů a semenem hybridů ------------------------------------------------------------------------ kusů kusů/% kusů kusů kusů ------------------------------------------------------------------------------------------------------- hořčice bílá SE, E 3 3 0 2 C 10 10 4 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- hořčice černá, SE, E 3 3 0 2 sareptská C 10 10 4 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- konopí seté SE, E 3 3 C 10 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- kmín SE, E 3 3 0 7 C 10 10 4 7 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- len SE, E 3 3 C 10 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- lnička setá SE, E 3 3 C 10 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- mák SE, E 3 3 0 8 C 10 10 0 8 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- řepka SE, E 3 3 0 2 C 10 10 4 4 komponenty 3 viz 0 2 hybridy 10 tabulka 3.3b 4 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- řepice 9 SE, E 3 3 0 2 C 10 10 4 4 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- slunečnice SE, E 3 3 C 10 10 komponenty 3 viz hybridy 10 tabulka 3.3c ------------------------------------------------------------------------------------------------------- světlice SE, E 3 3 barvířská C 10 10 ------------------------------------------------------------------------------------------------------- sója SE, E 3 0,5 % C 10 1,0 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 - Jarní a ozimá forma v rámci druhu, u lnu též len olejný a přadný navzájem 7 - Ostatní druhy čeledi Apiaceae (okoličnaté). 8 - Blín 9 - Pokud se bude u řepice vyrábět osivo hybridních odrůd, bude postupováno stejným způsobem jako u hybridních odrůd řepky, s přihlédnutím k typu hybridnosti a metodice šlechtitele.
Pododdíl 2
Množitelský porost nesmí být zaplevelen (včetně kulturních druhů) natolik, aby bylo možné u něho hodnotit pravost a čistotu odrůdy.
Pododdíl 3
Požadavky na porosty hybridních odrůd řepky při použití pylové sterility
 
                                             Tabulka 3.3b
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Kate-   Komponenty       Restaurované           Nejvyšší dovolený     Pylová
gorie               hybridy            výskyt odlišných    sterilita
                                 rostlin     
                             ---------------------------------------------
                 komponenty           %     ks/100 m
2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- E inbrední linie 0,1 5 - jednoduchý hybrid - otcovský komponent 0,1 5 - mateřský komponent 0,2 10 99 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- C otcovský komponent 0,3 15 - mateřský komponent 1,0 20 98 % ------------------------------------------------------------------------------------------------------- E mateřský komponent 11 - 3 98 % otcovský komponent 10 - 3 - obsev - 3 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- C mateřský komponent 11 - 10 98 % otcovský komponent 10 - 15 - obsev - 15 - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10 - Platí, pokud hustota porostu bude minimálně 30 rostlin/m
2
, při hustotě porostu 20 rostlin/m
2
se smí vyskytovat nejvýše 2 odlišné rostliny/100 m
2
. 11 - Selekce fertilních rostlin v mateřském komponentu bude provedena na začátku fáze kvetení, fertilní rostliny v porostu mateřského komponentu se počítají jako odchylné typy v tom případě, že se od porostu liší minimálně v jednom dalším odrůdovém znaku.
Pododdíl 4
1. Opylovač musí být z porostu důsledně odstraněn, kontrola odstranění se provádí při třetí přehlídce, nesmí být nalezeny ani remontující rostliny.
2. Pro osivo hybridních odrůd řepky kategorie E vyráběné za použití pylové sterility je stanovena minimální odrůdová čistota mateřského komponentu 99,0 % a otcovského komponentu 99,9 %.
3. Minimální odrůdová čistota hybridních odrůd (% hybridnosti) osiva řepky kategorie C vyráběného za použití pylové sterility je u ozimých odrůd 90,0 % a u jarních odrůd 85,0 %. Kontroluje se na úředně odebraných vzorcích úřední následnou vegetační zkouškou nebo pomocí vhodných biochemických metod.
4. Osivo hybridních odrůd řepky vyráběné za použití pylové sterility se uzná za certifikovaný rozmnožovací materiál pouze tehdy, jestliže byly řádně zohledněny výsledky úřední vegetační zkoušky úředně odebraného vzorku základního rozmnožovacího materiálu, která byla provedena ve vegetačním období osiva přihlášeného k uznání v kategorii C, aby se zjistilo, zda osivo kategorie E splňuje požadavky na základní rozmnožovací materiál stanovené touto vyhláškou, které se týkají pravosti, pokud jde o znaky komponentů, včetně pylové sterility a hodnoty minimální odrůdové čistoty. Odrůdová čistota základního rozmnožovacího materiálu hybridních odrůd může být stanovena pomocí vhodných biochemických metod.
Pododdíl 5
Další požadavky na porosty hybridních odrůd slunečnice
 
                                             Tabulka 3.3c
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
          Komponenty     Nejvyšší dovolený výskyt
Kategorie               odlišných rostlin včetně
                     fertilních rostlin
                    v mateřském komponentu
                         %
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      inbrední linie            0,2
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
      jednoduchý hybrid           
  E   otcovský komponent          0,2
      (2 % a více mateřského
      komponentu je schopno
      opylení)
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
      mateřský komponent          0,5
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      otcovský komponent          0,5
  C   (5 % a více mateřského
      komponentu je schopno
      opylení)
     --------------------------------------------------------------------------------------------- 
      mateřský komponent          1,0
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pododdíl 6
1. ve fázi kvetení mateřského komponentu musí mít otcovský komponent dostatek pylu k jeho opylení,
2. kontrola fertility se provádí ve fázi, kdy rostliny mateřského komponentu mají blizny schopné opylení,
3. maximální počet rostlin mateřského komponentu, které produkovaly nebo produkují pyl, je 0,5 % ve fázi, kdy mají rostliny mateřského komponentu blizny schopné opylení,
4. Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově sterilní komponent jedním z následujících způsobů:
a) smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního kompnentu s osivem získaným za použití pylově fertilního komponentu, a to takovým způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1
b) použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být ve všech ohledech normální.
Oddíl 4
Zdravotní stav porostu
A.
                                              Tabulka 3.4a
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Druh           Choroba                  Nejvyšší 
                                   dovolený 
                                    výskyt  
                                        (%)  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
řepka,      Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary        2   
řepice,                                    
hořčice                                    
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
slunečnice    Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary        3   
         Botrytis spp.                      5   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
konopí seté   Botrytis spp.                      5   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
len       Alternaria spp.                     3   
         Boeremia exigua var. Linicola (Naumov &         3   
         Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley         
         Colletotrichum lini Westerdijk             3   
         Fusarium spp.                     10   
         Botrytis spp.                      5   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
sója       Pseudomonas syringae pv. Glycinea (Coerper)      0,2  
         Young, Dye & Wilkie                   
         Phomopsis complex                   0,2  
         Phialophora gregata (Allington & D.W. Chamb.)   0,2  
         W. Gams                           
         Phytophthora megasperma Drecks.            0,2  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
         RNŠO nebo příznaky, které způsobuje             
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
slunečnice    Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni     0   
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v osivu slunečnice přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
                                              Tabulka 3.4b
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Druh       Slunečnice                                      
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
RNŠO       Plasmopora halstedii                                 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kategorie a   SE, E, C                                       
generace                                                
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Opatření, z   osivo pochází z oblastí, o nichž je známo, že jsou prosté daného RNŠO         
nichž alespoň  ---------------------------------------------------------------------------------------
jedno musí být  na stanovišti produkce nebyly pozorovány příznaky výskytu daného RNŠO nejméně při   
splněno     dvou prohlídkách ve vhodných termínech během vegetačního období            
        ---------------------------------------------------------------------------------------
         na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných    
         termínech pro zjištění škodlivého organismu během vegetačního období a        
         příznaky výskytu daného RNŠO vykázalo během těchto prohlídek porostu nejvýše 5 %   
         rostlin a všechny rostliny vykazující příznaky výskytu daného RNŠO byly bezprostředně 
         po prohlídce odstraněny a                               
         při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu daného RNŠO     
        ---------------------------------------------------------------------------------------
         na stanovišti produkce byly provedeny nejméně dvě přehlídky porostu ve vhodných    
         termínech během vegetačního období a                         
         všechny rostliny vykazující příznaky výskytu daného RNŠO byly bezprostředně po    
         prohlídce odstraněny a zlikvidovány a                         
         při konečné prohlídce nevykázaly žádné rostliny příznaky výskytu daného RNŠO a    
         reprezentativní vzorek každé partie byl testován a shledán prostým příznaků výskytu  
         daného RNŠO nebo osivo bylo podrobeno vhodnému ošetření, které bylo prokázáno jako  
         účinné proti všem známým kmenům daného RNŠO.                     
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Část IV
Požadavky na vlastnosti množitelských porostů u druhů zařazených ve schématech Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj pro certifikaci osiv v mezinárodním obchodě:
1. V rámci schémat jsou kapusta krmná, ředkev olejná, svazenka a tuřín zařazeny do skupiny brukvovitých a jiných olejných a přadných rostlin.
2. Sója je zařazena do skupiny leguminóz.
3. Požaduje se časový odstup pro množitelské porosty stejného druhu - u druhů čeledi Brassicaceae 5 let, u ostatních druhů 2 roky. V případě množení stejné odrůdy a kategorie se smí osivo s výjimkou hybridů množit na stejném pozemku bez časového omezení za předpokladu, že je udržována uspokojivá odrůdová čistota.
4. Musí být provedena alespoň jedna přehlídka. U hybridních odrůd musí být provedeny nejméně tři přehlídky v každé rodičovské linii, postačují dvě, pokud je před uznáním provedena posklizňová zkouška.
5. U porostů kategorie E hybridních odrůd řepky a řepice musí být, v případě použití cytoplazmatické pylové sterility nebo auto-inkompatibility, provedeny nejméně tři přehlídky.
6. U porostů kategorie C hybridních odrůd řepky a řepice, při použití cytoplazmatické pylové sterility nebo autoinkompatibility postačuje provést dvě přehlídky, pokud je před uznáním provedena posklizňová zkouška.
7. U porostů kategorií E a C hybridních odrůd slunečnice musí být, v případě použití cytoplazmatické pylové sterility, provedeny nejméně tři přehlídky.
8. Požadavky na minimální izolační vzdálenosti odpovídají tabulce 3.2, nemusí být dodrženy, existuje-li dostatečná ochrana proti nežádoucímu cizosprášení.
9. Množitelské porosty samosprašných a apomiktických odrůd musí být odděleny uličkou.
10. U hybridních odrůd se stejným opylovačem musí být mechanická izolace 3 m a známý původ osiva.
11. Certifikace je podmíněna kontrolou druhové a odrůdové pravosti a čistoty vstupní a výstupní vegetační zkouškou.
12. Druhová čistota - pro druhy, jejichž semena jsou obtížně odlišitelná a druhy, které se snadno opylují s množenou odrůdou platí, že se může v množitelském porostu vyskytovat maximálně:
SE,E - 1 odlišná rostlina na 30 m
2
C - 1 odlišná rostlina na 10 m
2
13. Minimální odrůdová čistota:
a) nehybridní odrůdy
A.
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
       Druh             SE, E       C 1       C 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
řepka a řepice mimo krmný typ       99,9 %      99,7 %      99,7%
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
řepka a řepice krmný typ          99,7 %      99,0 %      98,0 %
hořčice, slunečnice
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
len                    99,7 %      98,0 %      97,5 %
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
mák                    99,0 %      98,0 %      98,0 %
-------------------------------------------------------------------------------------------------------     
B. Počet rostlin stejného druhu jako množitelský porost neodpovídající odrůdě:
všechny druhy:SE, E - 1 odlišná rostlina na 30 m
2
-
C - 1 odlišná rostlina na 10 m
2
b) hybridní odrůdy
A. Základní osivo
i. v množitelském porostu v otcovském komponentu se nesmí vyskytovat více než 0,2 % odchylných rostlin s pylem, a to v době, kdy 2 % a více rostlin mateřského komponentu je schopno přijímat pyl,
ii. v množitelském porostu - v mateřském komponentu se nesmí vyskytovat více než 0,5 % odchylných rostlin včetně pylově fertilních.
B. Certifikované osivo
i. v množitelském porostu v otcovském komponentu se nesmí vyskytovat více než 0,5 % odchylných rostlin s pylem, a to v době, kdy 5 % a více rostlin mateřského komponentu je schopno přijímat pyl,
ii. v množitelském porostu v mateřském komponentu se nesmí vyskytovat více než 1,0 % rostlin odchylných nebo více než 0,5 % pylově fertilních rostlin
C. Při výrobě osiva kategorie C hybridních odrůd lze použít pylově sterilní komponent jedním z následujících způsobů:
i. smícháním osiva získaného za použití pylově sterilního komponentu s osivem získaným za použití plně pylově fertilního komponentu, a to takovým způsobem, aby poměr mezi osivem z pylově sterilního komponentu a osivem z pylově fertilního komponentu nepřesáhl 2:1
ii. použitím otcovského komponentu, který obsahuje alespoň jednu linii obnovující pylovou fertilitu, a to tak, že alespoň jedna třetina rostlin vzrostlých z výsledného hybridu produkuje pyl, který se zdá být ve všech ohledech normální.
D.
i.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
slunečnice:
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Kategorie    Porost na výrobu      Odrůdová čistota          Pylová
                                        sterilita
                                        mateřského
                                        komponentu
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   E      linie              99,8 %              -
         - mateřský komponent    (pylově fertilní rostliny
                      zahrnuty mezi odchylné typy)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   E      linie              99,8 %              -
         - otcovský komponent
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   E      rodičovský hybrid        99,5 %              -
         - mateřský komponent    (pylově fertilní rostliny
                      zahrnuty mezi odchylné typy)
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   E      rodičovský hybrid        99,8 %              -
         - otcovský komponent
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   C      konečný hybrid          99,0 %             99,5 %
         - mateřský komponent
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
   C      konečný hybrid          99,5 %              -
         - otcovský komponent
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ii. odrůdová čistota mateřského komponentu se hodnotí včetně fertilních rostlin
iii.hodnocení se provádí v době, kdy je schopno opylení mateřského komponentu
   2 a více %   u základního osiva
   5 a více %   u certifikovaného osiva
E.
i.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
řepka a řepice:
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Kategorie    Porost na výrobu      Odrůdová čistota          Pylová
                                        sterilita
                                        mateřského
                                        komponentu
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s použitím cytoplazmatické pylové sterility
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
         řepka - linie           99,9 %          ozimé odrůdy 99,0 %
     E    - mateřský komponent                    jarní odrůdy 98,0 %         
         řepice - linie          99,9 %             98,0 %
         - mateřský komponent
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     E    linie               99,9 %              -
         - otcovský komponent
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     C    konečný hybrid          99,0 %             98,0 %
         - mateřský komponent
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     C    konečný hybrid          99,7 %              -
         - otcovský komponent
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
s použitím auto-inkompatibility
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     E    auto-inkompatibilní linie     99,9 %              -
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
     C    auto-inkompatibilní linie     99,5 %              -
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ii. porosty silně zaplevelené neodpovídají požadovaným limitům.
Část V
Požadavky na vlastnosti rozmnožovacího materiálu
Oddíl 1
Výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu


Oddíl 2
Požadavky na vlastnosti osiva
Pododdíl 1
        


        


       
_________________ 
Pozn. ASPI: V tabulce 5.2a se slovo "Sklerocia
25
nahrazuje slovy "sklerocia nebo jejich zlomky", slovo "sója
17,21
se nahrazuje slovem "sója
21
 
14 - Všechny druhy rodu Rumex s výjimkou šťovíku menšího.
15 - Vlhkost nejvýše 12 % pro osivo určené k výsevu v roce sklizně, popřípadě v roce bezprostředně 
   následujícím po roce sklizně.
16 - Výskyt jednoho semene kokotic ve vzorku předepsané hmotnosti se nepovažuje za nečistotu, 
   neobsahuje-li druhý vzorek téže hmotnosti žádná semena kokotic.
18 - Tvrdá semena se započítávají ke klíčivým.
19 - Max výskyt semen lničky drobnoplodé v kategorii SE, E - 2 ks, v kategorii C - 5 ks.
20 - Osivo nesmí obsahovat zárazu, avšak výskyt jednoho semene zárazy ve vzorku o hmotnosti 100 g 
   se nepovažuje za nečistotu, neobsahuje-li druhý vzorek o hmotnosti 200 g žádné semeno zárazy.
21 - Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů uvádí tabulka 5.3.
22 - Osivo máku se neuzná, pokud obsahuje blín.
23 - Osivo musí svým vzhledem odpovídat čištěnému osivu.
24 - Určování celkového počtu semen jiných rostlinných druhů je nutné pouze tehdy, nastanou-li 
   pochybnosti o splnění požadavků uvedených ve sloupci 7.
26 - Určování počtu semen kokotic je nutné pouze tehdy, nastanou-li pochybnosti o splnění požadavků 
   uvedených ve sloupci 14.

Vysvětlivky:
„ 0 “ ................ nesmí se vyskytovat
prázdné políčko ...... neposuzuje se (výskyt není limitován)
Pododdíl 2
Požadavky na obsah kyseliny erukové a glukosinolátů:
                                             Tabulka 5.2b
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Druh:                               Nejvyšší obsah
                       Kategorie       kyseliny erukové v %
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Řepka - odrůdy s deklarovaným         SE, E           0, 3
nízkým obsahem kyseliny erukové         C            0, 8
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Druh:                    Kategorie       Nejvyšší obsah glukosinolátů
                                  v mikromolech na gram osiva
                                  při 9 % vlhkosti
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Řepka - odrůdy s deklarovaným         SE, E            15
nízkým obsahem glukosinolátů          C             20
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Pododdíl 3
Požadavky na sdružené odrůdy:
1. Osivo mateřského komponentu musí být odlišitelné od osiva otcovského komponentu rozdílnou barvou použité obalovací látky.
2. Návěska osiva sdružené odrůdy kategorie C je modré barvy s šikmým zeleným pruhem.
Oddíl 3
Mezní hodnoty výskytu škodlivých organismů
Pododdíl 1
                                             Tabulka 5.3.1
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I  Druh  I    RNŠO nebo příznaky, které způsobuje     I  Prahové hodnoty pro osivo   I
I      I                           I     kategorií SE, E, C    I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------I-----------I
I Len    I Alternaria linicola Groves & Skolko         I 5 %         I 5 %    I
I      I-----------------------------------------------------I----------------------I celkem  I
I      I Colletotrichum lini Westerdijk           I 5 %         I      I
I      I-----------------------------------------------------I----------------------I      I
I      I Fusarium (anamorfní rod) Link            I 5 %         I      I
I      I jiné než Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. I           I      I
I      I & Maire) W.L. Gordon a Fusarium circinatum     I           I      I
I      I Nirenberg & O'Donnell                I           I      I
I      I-----------------------------------------------------I----------------------I      I
I      I Boeremia exigua var. linicola (Naumov &       I Len setý přadný: 1 % I      I
I      I Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley      I Len setý olejný: 5 % I      I
I      I-----------------------------------------------------I----------------------I-----------I
I      I Botrytis cinerea de Bary              I 5     %               I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Slunečnice I Botrytis cinerea de Bary              I 5 %               I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I      I Plasmopara halstedii (Farlow) Berlese & de Toni   I 0 %               I
I      I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I      I Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary      I Limit uveden ve sloupci 10 v   I
I      I                           I tabulce 5.2a v této příloze   I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Sója    I Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J.M.     I 15 % pro infekci Phomopsis    I
I      I Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips         I complex             I
I      I Diaporthe phaseolorum var. sojae L ehman      I                 I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Řepice   I Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary      I Limit uveden ve sloupci 10 v   I
I      I                           I tabulce 5.2a v této příloze   I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Řepka   I Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary      I Limit uveden ve sloupci 10 v   I
I      I                           I tabulce 5.2a v této příloze   I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Hořčice  I Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary      I Limit uveden ve sloupci 10 v   I
I bílá    I                           I tabulce 5.2a v této příloze   I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I  Druh   I        Škodlivý organismus          I  Nejvyšší povolený výskyt pro  I
I      I                           I    kategorie SE, E, C    I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Konopí   I Botrytis spp.                    I 5 %               I
I seté    I                           I                 I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I Světlice  I Botrytis spp.                    I 5 %               I
I barvířská I                           I                 I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
Pododdíl 2
U druhů a škodlivých organismů vytištěných v pododdíle 1 tučně se jedná o limitní výskyt vztahující se k povinnému moření.
Pododdíl 3
Opatření s cílem zamezit výskytu RNŠO v osivu olejnin a přadných rostlin přijatá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5):
                                             Tabulka 5.3.2                                                    
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
I  Druh   I           RNŠO              I  Opatření k RNŠO a tolerancím  I
I      I                           I uvedeným v tab. 5.3.1, z nichž I
I      I                           I alespoň jedno musí být splněno I
I------------I-----------------------------------------------------I---------------I------------------I
I Slunečnice I Botrytis cinerea                  I   bylo   I  na základě  I
I------------I-----------------------------------------------------I  provedeno  I laboratorního  I
I Sója    I Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var.   I  účinné   I   testu na   I
I      I caulivora)                     I  ošetření  I reprezentativním I
I      I-----------------------------------------------------I   osiva   I  vzorku není  I
I      I Diaporthe var. sojae                I  schválené  I  překročena  I
I------------I-----------------------------------------------------I   proti   I  nastavená   I
I Len    I Alternaria linicola                 I příslušnému I tolerance pro  I
I      I-----------------------------------------------------I   RNŠO   I   osivo    I
I      I Boeremia exigua var. linicola            I        I         I
I      I-----------------------------------------------------I        I         I
I      I Colletotrichum lini                 I        I         I
I      I-----------------------------------------------------I        I         I
I      I Fusarium (anamorfní rod), vyjma Fusarium oxysporum I        I         I
I      I f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon a   I        I         I
I      I Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell      I        I         I
I      I-----------------------------------------------------I        I         I
I      I Botrytis cinerea                  I        I         I
I------------I-----------------------------------------------------I----------------------------------I
Část VI
Návěska
Oddíl 1
Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie rozmnožovací materiál předstupňů nebo šlechtitelský rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy
5. označení kategorie „rozmnožovací materiál předstupňů“ nebo „šlechtitelský rozmnožovací materiál“
6. generace po šlechtitelském rozmnožovacím materiálu
7. číslo partie
8. hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.
15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas
Oddíl 2
Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie základní rozmnožovací materiál nebo certifikovaný rozmnožovací materiál obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. název odrůdy
5. název odrůdy, u hybridních odrůd nebo inbredních linií:
a) pro základní osivo, u něhož hybrid nebo inbrední linie, ke které základní osivo patří, jsou zapsány ve společném katalogu - název komponentu, pod kterým byl úředně povolen, s odkazem na výslednou odrůdu nebo bez něj, doplněný v případě hybridu nebo linie, které jsou určeny výhradně k použití jako komponenty pro výsledné odrůdy, slovem „komponent“,
b) pro základní osivo v ostatních případech - název komponentu, ke kterému základní osivo patří a který může být vyznačen kódem, s odkazem na výslednou odrůdu, s uvedením jeho funkce (otcovský nebo mateřský komponent) nebo bez něj a doplněný slovem „komponent“,
c) pro certifikované osivo - název odrůdy, ke které osivo patří, doplněný slovem „hybrid“
d) pro osiva kategorie certifikovaný rozmnožovací materiál sdružených odrůd - namísto názvu odrůdy se uvede název sdružené odrůdy (údaj „sdružená odrůda“ a její název) a hmotnostní procenta jednotlivých komponent v odrůdě; pokud bylo hmotnostní procento písemně sděleno kupujícímu na jeho žádost a úředně zaznamenáno, stačí uvést název sdružené odrůdy
6. kategorie, generace
7. číslo partie
8. hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků pro účely uznání vyjádřené slovy: „vzorkováno-(měsíc a rok)“
10. označení země výroby
11. číslo návěsky
12. název a adresa dodavatele
13. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
14. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
15. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas
Oddíl 3
Úřední návěska osiva olejnin a přadných rostlin kategorie obchodní osivo obsahuje následující údaje:
1. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
2. označení „Pravidla a normy EU“
3. název druhu
4. označení kategorie „Obchodní osivo (odrůdově neuznávané)“
5. měsíc a rok posledního úředního odběru vzorků vyjádřené slovy:
„vzorkováno ... (měsíc a rok)“
6. číslo partie
7. hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
8. označení oblasti výroby
9. číslo návěsky
10. název a adresa dodavatele
11. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
12. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu
13. u druhů, u kterých je v prováděcích aktech přijatých podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, v platném znění5), stanovena povinnost opatřit rozmnožovací materiál rostlinolékařským pasem, musí být s návěskou spojen rostlinolékařský pas
Část VII
Malé balení
Oddíl 1
Nejvyšší povolená hmotnost malého balení osiva olejnin a přadných rostlin
Nejvyšší hmotnost rozmnožovacího materiálu v jednom malém balení je 10 kg (bez aditiv).
Oddíl 2
Označování malého balení
Návěska dodavatele nebo nápis na malém balení osiva olejnin a přadných rostlin kategorie základní rozmnožovací materiál, certifikovaný rozmnožovací materiál nebo obchodní osivo obsahuje následující údaje:
1. označení „Malé balení“
2. název a adresa dodavatele
3. označení Ústavu a České republiky nebo jejich zkratky
4. číslo partie
5. název druhu
6. název odrůdy
7. kategorie, generace
8. hmotnost v jednom balení, v případě, že byly použity granulované přípravky na ochranu rostlin, obalovací látky nebo jiné pevné přísady, uvede se typ a orientační poměr mezi hmotností čistého osiva a celkovou hmotností
9. případně druh chemického ošetření a použitý přípravek, bylo-li chemické ošetření provedeno
10. případně označení „geneticky modifikovaný organismus“, jedná-li se o geneticky modifikovanou odrůdu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.