Odstavec předpisu 60/2012 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 60/2012 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování zvláštní podpory zemědělcům
§ 2

§ 2
Žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory
(1) Fond poskytne platbu zvláštní podpory podle § 1 na základě žádosti na
a) brambory pro výrobu škrobu,
b) chmel,
c) tele masného typu,
d) bahnice, popřípadě kozy, pasené na travních porostech, nebo
e) krávy chované v systému s tržní produkcí mléka.
(2) Žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory je nutné doručit Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. května roku, na který je platba požadována (dále jen „příslušný kalendářní rok“).
(3) Žádost o poskytnutí platby zvláštní podpory kromě náležitostí stanovených správním řádem a předpisem Evropské unie3) obsahuje
a) seznam a výměru všech půdních bloků podle § 3a odst. 3 zákona o zemědělství, popřípadě dílů půdních bloků podle § 3a odst. 4 zákona o zemědělství zemědělské půdy evidovaných v evidenci půdy na žadatele podle § 3a až 3k zákona o zemědělství (dále jen „evidence“) a jejich zákres v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1 : 10 000 nebo podrobnějším,
b) označení a způsob využití4) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a),
c) prohlášení žadatele o tom, že do žádosti uvedl veškerou zemědělskou půdu, kterou užívá, a zavazuje se na ní dodržovat podmínky podmíněnosti5) po celý kalendářní rok.
(4) Žádost podle odstavce 2 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. dubna 2015.
3) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
4) Čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.
5) Hlava II kapitola 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Část II hlava III kapitola III nařízení Komise (ES) č. 1122/2009, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.