Odstavec předpisu 215/2010 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 215/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Čl.I

Čl. I
Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, se mění takto:
1. V § 8 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Tato změna se může týkat pouze schválených opatření a akcí operačního programu.“.
2. V § 8 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova „nejpozději do 15. listopadu roku, v němž je změna uskutečněna“.
3. V § 8 odstavec 5 včetně poznámek pod čarou č. 22 a 36 zní:
„(5) Pokud souhrn výdajů na environmentální opatření organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice nedosáhne minimálně výše 10 % výdajů operačního programu schváleného Fondem, zahrne organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice do svého operačního programu nejméně 2 environmentální opatření22) ze seznamu, který je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Jestliže organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice36)
a) provede pouze jedno environmentální opatření zahrnuté do schváleného operačního programu, vrátí Fondu 20 % podpory poskytnuté na příslušný operační program,
b) neprovede žádné environmentální opatření zahrnuté do schváleného operačního programu, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté na příslušný operační program, c) nevynaloží nejméně 10 % výdajů v rámci schváleného operačního programu na environmentální opatření, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté na příslušný operační program.
22) Čl. 103c nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
36) Čl. 146 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.“.
4. V § 9 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
5. Poznámka pod čarou č. 25 zní:
„25) Čl. 103c odst. 2 písm. b) a f) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.“.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.