Odstavec předpisu 87/2010 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 87/2010 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka
§ 3

§ 3
Žádost o platbu
(1) Žádost je nutné doručit Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. května příslušného kalendářního roku3).
(2) Žádost kromě náležitostí stanovených předpisem Evropské unie4) obsahuje
a) seznam a výměru všech půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona o zemědělství), popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona o zemědělství) zemědělské půdy evidovaných v evidenci půdy na žadatele podle § 3a až 3k zákona o zemědělství,
b) seznam dojnic chovaných žadatelem ke dni 31. března příslušného kalendářního roku, včetně identifikačních čísel a dat narození, systému chovu z hlediska tržní produkce mléka a výpočet velkých dobytčích jednotek; přepočítávací koeficient ke stanovení počtu velkých dobytčích jednotek k platbě na dojnice je 1,
c) označení a způsob využití5) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a),
d) prohlášení žadatele o tom, že do žádosti uvedl veškerou zemědělskou půdu, kterou užívá a zavazuje se na ní dodržovat podmínky podmíněnosti6) po celý kalendářní rok.
(3) Nedílnou součástí žádosti je
a) zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle odstavce 2 písm. a) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším,
b) formulář prokazující podíl příjmů nebo výnosů za prodané mléko na celkových příjmech nebo výnosech ze zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 písm. a) až e) zákona o zemědělství za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti; do celkových příjmů nebo výnosů se nezapočítávají příjmy nebo výnosy z provozu zařízení na zpracování biomasy za účelem výroby energie a paliv z obnovitelných zdrojů, dotace a náhrady škodní události za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti,
c) kopie dokladů prokazující prodej mléka odběrateli za kalendářní rok předcházející datu podání žádosti.
3) Čl. 11 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
4) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
5) Čl. 13 nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.
6) Hlava II kapitola 1 nařízení Rady (ES) č. 73/2009, v platném znění.
Část II hlava III kapitola III nařízení Komise (ES) č. 1122/2009.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.