Odstavec předpisu 78/2010 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 78/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl. I
Nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění nařízení vlády č. 114/2008 Sb., nařízení vlády č. 45/2009 Sb., nařízení vlády č. 83/2009 Sb. a nařízení vlády č. 480/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmeno h) se označuje jako písmeno g).
2. V § 4 odst. 2 písm. g) se za slova „užívané výměry“ vkládají slova „a kultury“.
3. V § 4 odst. 7 se slova „a g) nepoužijí“ nahrazují slovem „nepoužije“.
4. V § 5 odst. 5 písm. d) se za slova „3h“ vkládají slova „nebo § 3p“.
5. V § 7 odstavec 9 zní:
„(9) Žadatel v žádosti o poskytnutí dotace na příslušný kalendářní rok uvede u každého půdního bloku, popřípadě jeho dílu se zemědělskou kulturou sad, zda žádá o poskytnutí dotace na kulturu sad podle § 13 odst. 1 písm. f), nebo podle § 13 odst. 1 písm. g).“.
6. V § 9 odst. 10 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje.
7. V § 9 odst. 12 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
8. V § 9 odst. 14 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se zrušuje.
9. V § 9 odst. 17 se na konci písmene h) čárka nahrazuje tečkou a písmeno i) se zrušuje.
10. V § 13 odst. 1 písm. c) se slova „ , ovocných sadů“ zrušují.
11. V § 13 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena f) a g), která znějí:
„f) 849 EUR/ha, jde-li o pěstování ovocných sadů v systému ekologického zemědělství podle § 7, které jsou obhospodařovány v režimu intenzivního ovocnářství a jsou tvořeny minimálně 200 kusy ovocných stromů uvedených v příloze č. 17 k tomuto nařízení na hektar nebo minimálně 800 kusy ovocných keřů uvedených v příloze č. 17 k tomuto nařízení na hektar, a to v období od data podání žádosti o poskytnutí dotace do 31. prosince kalendářního roku,
g) 510 EUR/ha, jde-li o pěstování ovocných sadů v systému ekologického zemědělství podle § 7, které nejsou uvedeny v písmeni f).“.
12. V § 14 odst. 2 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až j) se označují jako písmena b) až i).
13. V § 15 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmena d) až s) se označují jako písmena c) až r).
14. V § 15 písm. c) se bod 4 zrušuje.
15. Doplňuje se nová příloha č. 17, která zní:
„Příloha č. 17 k nařízení vlády č. 79/2007 Sb.
Seznam druhů ovocných stromů a ovocných keřů [§ 13 odst. 1 písm. f)]
-------------------------------------------------------------
Druh ovocného stromu       Druh ovocného keře
-------------------------------------------------------------
Broskvoň             Angrešt
Hrušeň              Borůvka
Jabloň              Líska obecná
Jeřáb černý           Maliník
Jeřáb obecný           Ostružiník
Kaštanovník jedlý        Rybíz
Mandloň 
Meruňka 
Ořešák vlašský 
Slivoň 
Třešeň 
Višeň 
-------------------------------------------------------------."

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.