Odstavec předpisu 478/2009 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních
§ 3

§ 3
Žádost o schválení žadatele o podporu
(1) Žádost o schválení žadatele o podporu (dále jen "žádost o schválení") může podat osoba, která
a) produkty přímo dodává podle čl. 5 odst. 2 písm. c) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247, nebo
b) řídí distribuci produktů podle čl. 5 odst. 2 písm. e) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247,
(dále jen "žadatel").
(2) Žádost o schválení doručí žadatel Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen „Fond“) na jím vydaném formuláři do 31. března kalendářního roku, jestliže žadatel hodlá zahájit dodávky produktů v tomto kalendářním roce.
(3) Součástí žádosti o schválení je kromě závazků uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie6) také závazek žadatele, že produkty dodá podle oznámení Fondu o minimálním počtu dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku do každé základní školy, s níž bude mít uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, v průběhu celého školního roku. Dodávkou produktů se rozumí závoz, během kterého žadatel zajistí dodání maximálně 2 porcí najednou na žáka do každé základní školy, s níž má uzavřenou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok.
(4) Žadatel podle § 3 odst. 1 písm. a) připojí k žádosti doklad prokazující, že je producentem ovoce a zeleniny. Žadatel podle § 3 odst. 1 písm. b) připojí k žádosti smlouvu uzavřenou alespoň s jedním distributorem o dodávání produktů do škol nebo její úředně ověřenou kopii a doklad o zřízení samostatného bankovního účtu určeného pouze k financování této podpory nebo jeho úředně ověřenou kopii.
(5) Fond schválí žadatele, pokud splní podmínky stanovené v odstavcích 1 až 4. Fond zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup údaje o žadateli, který byl schválen jako žadatel o podporu (dále jen „schválený žadatel“) a formulář určený pro přihlášení základní školy schválenému žadateli.
(6) Schválený žadatel předloží do 25. září příslušného kalendářního roku Fondu na jím vydaném formuláři informaci o počtu základních škol, s nimiž má uzavřeny smlouvy o dodávání produktů na probíhající školní rok, a o celkovém počtu žáků prvního stupně v těchto školách, potvrzenou osobou oprávněnou jednat jménem školy, s níž má schválený žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů. Součástí informace je prohlášení základní školy, že pro příslušný školní rok odebírá produkty vždy jen od jednoho schváleného žadatele.
(7) Schválený žadatel začne dodávat produkty do základních škol od prvního dne příslušného školního roku. Způsobilé náklady podle čl. 4 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247 na dodávky produktů nebo doprovodná opatření na jednoho žáka nesmí překročit limit na jednoho žáka pro příslušný školní rok podle odstavců 8 až 10.
(8) Předběžný měsíční limit na produkty na jednoho žáka se do doby stanovení limitu podle odstavce 9 vypočítá jako podíl celkové podpory pro Českou republiku po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná opatření9) a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice, uvedených v přímo použitelném předpise Evropské unie7), vydělený deseti. Fond nejpozději do 1. září příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli minimální počet dodávek produktů za měsíc příslušného školního roku podle výše přidělených finančních prostředků na příslušný školní rok. Při nedodržení minimálního počtu dodávek produktů za měsíc Fond poměrně sníží finanční prostředky připadající na schváleného žadatele v daném školním roce.
(9) Fond do 20. října příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli limit na produkty na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na produkty Fond vychází z podílu celkové podpory stanovené pro Českou republiku na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie8) a počtu žáků prvního stupně všech základních škol, s nimiž má schválený žadatel uzavřenou smlouvu o dodávání produktů, vyplývajícího z informace podle odstavce 6, po odečtení souvisejících nákladů včetně nákladů na doprovodná opatření9).
(10) Fond do 1. září příslušného kalendářního roku písemně oznámí každému schválenému žadateli limit na doprovodná opatření na jednoho žáka pro příslušný školní rok. Při stanovení limitu na doprovodná opatření Fond vychází z podílu částky ve výši nejvýše 15 % celkové podpory stanovené pro Českou republiku na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie8) pro příslušný školní rok a celkového počtu dětí ve věku 6 až 10 let v České republice uvedeného v přímo použitelném předpise Evropské unie7).
(11) Schválený žadatel doručí do 31. října příslušného kalendářního roku Fondu plán doprovodných opatření s vyčíslením finanční náročnosti a nákladovosti jednotlivých doprovodných opatření pro příslušný školní rok. Fond do 31. prosince příslušného kalendářního roku sdělí schválenému žadateli, zda jsou jím navrhovaná doprovodná opatření způsobilá k poskytnutí podpory.
(12) Jestliže schválený žadatel hodlá ukončit dodávání produktů, oznámí tuto skutečnost neprodleně Fondu, který mu schválení podle odstavce 5 odejme.
(13) Schválenému žadateli, který neuzavře s žádnou základní školou smlouvu o dodávání produktů na probíhající školní rok a nepředloží do 25. září příslušného kalendářního roku informaci podle odstavce 6, Fond schválení odejme.
6) Čl. 6 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.
7) Příloha prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2016/248.
8) Čl. 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.
9) Čl. 4 odst. 1 písm. b) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/247.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.