Odstavec předpisu 318/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Příl.1

Příloha 1
Seznam environmentálních opatření podle § 8 odst. 5
------------------------------------------------------------------------------------------------
       Environmentální         Druh akce             Požadavky
    opatření
------------------------------------------------------------------------------------------------
č. Název           č.     Popis            
------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Zvýšení přirozené     1.1. Nákup mulčovačů,      Zvýšení obsahu organické hmoty
  úrodnosti půdy          drtičů větví        v půdě a podpora biologického 
                                života v půdě
------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Protierozní opatření    2.1. Zatravnění sadů      Zamezení eroze na svažitých 
  a opatření k šetrnému                    pozemcích
  hospodaření s vodou    ------------------------------------------------------------------
  v krajině         2.2. Investice do závlahových  Snížení spotřeby vody a snížení
                  zařízení, kromě hlavních  vodní eroze vybudováním 
                  závlahových zařízení    kapkové závlahy nebo 
                                mikropostřiku o nejméně 25 %
------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Zvýšení biodiverzity    3.1. Introdukce organizmů pro  Zvýšení počtu živočichů
                  opylování s výjimkou včel opylujících rostliny s výjimkou 
                                včel
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Ekologické zemědělství   4.1. Výsadby ekologických sadů Podpora způsobů hospodaření 
                                šetrných k životnímu prostředí, 
                                snížení používání prostředků 
                                na ochranu a hnojení rostlin
------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Poradenství, školení    5.1. Organizace školení k    Zvýšit úroveň znalostí
                  opatřením Vnitrostátního  producentů o vybraných
                  rámce ČR sektoru ovoce a  opatřeních Vnitrostátního
                  zelenina pro operační   rámce ČR sektoru ovoce a
                  programy organizací    zelenina pro operační programy
                  producentů         organizací producentů
------------------------------------------------------------------------------------------------
6. Podpora nechemických    6.1. Použití biologických,   Snížení zátěže životního
  metod ochrany          včetně výživy pro     prostředí způsobené použitím
                  predátory, fyzikálních a  prostředků chemické ochrany, 
                  mechanických metod     zajištění přirozené biodiverzity 
                  ochrany          k podpoře užitečných organizmů
               ------------------------------------------------------------------
             6.2. Netkané textilie na    Snížení chemické ochrany,
                  pokrytí porostu      mechanické zabránění náletu 
                                škodlivého hmyzu, snížení eroze
------------------------------------------------------------------------------------------------
7. Opatření na zmírnění    7.1. Výměna starých chladicích Snížení zatížení životního
  klimatických změn        systémů          prostředí (zvýšení účinnosti 
                                chladicího systému)
                                o nejméně 25 %
               ------------------------------------------------------------------
               7.2. Tepelná izolace objektů  Snížení spotřeby energie
                  pro skladování a      o nejméně 25 %
                  posklizňovou úpravu 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.