Odstavec předpisu 318/2008 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
§ 8

§ 8
Provozní fond a operační program
(1) Žádost o schválení operačního programu a sdělení o provozním fondu podle přímo použitelných předpisů Evropské unie18), včetně způsobu výpočtu objemu provozního fondu, podává organizace producentů, nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, sdružení organizací producentů nebo sdružení nadnárodních organizací producentů se sídlem v České republice Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Dokladem o zřízení provozního fondu se rozumí kopie smlouvy o zřízení bankovního účtu, na kterém budou uloženy prostředky provozního fondu.
(3) Operační program lze v průběhu jednoho kalendářního roku změnit bez předchozího schválení Fondem19) pouze v případě, že celková hodnota změn nepřesáhne 10 % hodnoty výše provozního fondu schválené Fondem na příslušný rok. Tato změna se může týkat pouze schválených opatření a akcí operačního programu.
(4) Změna operačního programu v průběhu roku přesahující hodnotu podle odstavce 3 může být provedena pouze na základě schválení Fondem. Fond tuto změnu schválí, pokud navrhovaná změna nebude znamenat vypuštění nebo podstatnou změnu obsahu schválených cílů operačního programu20). Hodnota snížení finančních prostředků provozního fondu nesmí překročit 25 % původně schválené částky21). Žádost o tuto změnu podává osoba uvedená v odstavci 1 Fondu na jím vydaném formuláři nejpozději do 15. listopadu roku, v němž je změna uskutečněna.
(5) Pokud souhrn výdajů na environmentální opatření organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice nedosáhne minimálně výše 10 % výdajů operačního programu schváleného Fondem, zahrne organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice do svého operačního programu nejméně 2 environmentální opatření22) ze seznamu, který je uveden v příloze č. 1 k tomuto nařízení. Jestliže organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice36)
a) provede pouze jedno environmentální opatření zahrnuté do schváleného operačního programu, vrátí Fondu 20 % podpory poskytnuté na příslušný operační program,
b) neprovede žádné environmentální opatření zahrnuté do schváleného operačního programu, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté na příslušný operační program,
c) nevynaloží nejméně 10 % výdajů v rámci schváleného operačního programu na environmentální opatření, vrátí Fondu 30 % podpory poskytnuté na příslušný operační program.
(6) Pro sdružení organizací producentů a nadnárodní sdružení organizací producentů se sídlem v České republice, které plní celý operační program sdružení organizací producentů a nadnárodních sdružení organizací producentů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie41), se odstavec 5 použije obdobně.
(7) Seznam opatření pro operační program43) organizace producentů, nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice, sdružení organizací producentů nebo sdružení nadnárodních organizací producentů se sídlem v České republice, které lze využít k dosažení cílů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie23), je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(8) Organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů se sídlem v České republice podá žádost o vyplacení části podpory za výdaje vyplývající z operačního programu24) Fondu na jím vydaném formuláři, a to za výdaje vynaložené v prvním pololetí příslušného roku, do konce července téhož roku.
(9) Organizace producentů může předložit Fondu na jím vydaném formuláři žádost o změnu operačního programu na následující roky, a to nejpozději do 15. září56) roku předcházejícího změně operačního programu.
(10) Dvanáctiměsíční referenční období podle čl. 23 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891 začíná nejdříve 1. ledna třetího roku před rokem, na který se žádá o podporu, a končí nejpozději 31. prosince roku předcházejícího před rokem, na který se žádá o podporu.
18) Čl. 103g nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
Čl. 56 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
19) Čl. 67 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
20) Čl. 67 odst. 1 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
21) Čl. 67 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
22) Čl. 103c odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
23) Čl. 103c odst. 1 a 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
24) Čl. 12 prováděcího nařízení Komise (EU) 2017/892, v platném znění.
36) Čl. 146 nařízení Komise (ES) č. 1580/2007.
41) Čl. 62 prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011.
43) Čl. 19 písm. g) prováděcího nařízení Komise (EU) č. 543/2011, v platném znění.
56) Čl. 34 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/891.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.