Odstavec předpisu 80/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 80/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování platby pro pěstování energetických plodin
§ 6

§ 6
Podmínky poskytnutí platby
(1) Fond poskytne žadateli platbu na zemědělskou půdu, která je
a) evidována v evidenci a splňuje podmínky k poskytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství10),
b) evidována v evidenci na žadatele nejméně ode dne doručení žádosti Fondu do 31. srpna příslušného kalendářního roku,
c) žadatelem zemědělsky obhospodařována v příslušném kalendářním roce po celou dobu, po kterou je evidována v evidenci na žadatele podle písmene a),
d) udržována v podmínkách dobrého zemědělského a environmentálního stavu (§ 7) po celý příslušný kalendářní rok.
(2) Fond poskytne žadateli platbu, jestliže žadatel nebo nákupčí, popřípadě první zpracovatel, do 30. listopadu příslušného kalendářního roku doručí Fondu prohlášení v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství11) na formuláři vydaném Fondem; v případě sklizně cukrové řepy doručí žadatel nebo nákupčí, popřípadě první zpracovatel Fondu toto prohlášení do 31. ledna roku následujícího po roce podání žádosti.
(3) Pokud žadatel pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství7a), popřípadě energetickou plodinu uvedenou v příloze k tomuto nařízení,
a) doručí Fondu do 30. listopadu příslušného kalendářního roku prohlášení v souladu s přímo použitelným předpisem Evropských společenství12) na formuláři vydaném Fondem; v případě sklizně cukrové řepy doručí žadatel Fondu toto prohlášení do 31. ledna roku následujícího po roce podání žádosti,
b) zpracuje tuto energetickou surovinu nejpozději do 31. července druhého roku po roce sklizně.
(4) Pokud žadatel pěstuje energetickou plodinu, která není jednoletá, Fond v případě, že se nejedná o příslušný kalendářní rok, ve kterém je energetická plodina sklízena, poskytne platbu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství13).
(5) Minimální výměra14), na kterou lze poskytnout platbu, činí nejméně 1 ha zemědělské půdy; pro určení výměry jsou rozhodující údaje evidované v evidenci.
(6) Platbu nelze poskytnout na pěstování rostlin, které podle zvláštního právního předpisu15) narušují funkci ekosystému a mohou způsobovat hospodářské škody.
(7) Fond poskytne platbu žadateli, který pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství15a), jestliže na formuláři vydaném Fondem vede
a) záznamy o množství a druhu sklizené energetické plodiny v členění podle jednotlivého půdního bloku, popřípadě dílu půdního bloku, na kterém byla pěstována sklizená energetická plodina používaná jako surovina,
b) za každý uplynulý kalendářní měsíc záznamy o
1. množství a druhu zpracované energetické plodiny používané jako surovina, nebo
2. množství a druhu zpracované energetické plodiny používané jako surovina a o množství a druhu vyrobeného biopaliva a jeho použití v případě, že surovina byla použita při výrobě dopravního biopaliva, nebo
3. množství a druhu zpracované energetické plodiny používané jako surovina a o množství vyrobené elektrické energie v případě, že surovina byla použita při výrobě elektrické energie.
(8) Fond poskytne platbu žadateli, který pěstuje a používá energetickou plodinu jako surovinu ve vlastním hospodářství podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství15a), jestliže se zaváže, že zajistí nešíření pěstované energetické plodiny uvedené v příloze k tomuto nařízení mimo osevní plochu.
(9) Fond poskytne platbu v plné výši, nenastane-li skutečnost vedoucí ke snížení, popřípadě neposkytnutí platby podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství2), nebo podle § 9, jestliže žadatel splňuje podmínky stanovené v odstavcích 1, 2, 7 a 8 a dodržuje podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu podle § 7 po celý příslušný kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele16).
(10) Fond zveřejní sazbu platby pro příslušný kalendářní rok do 30. listopadu příslušného kalendářního roku nejméně v jednom celostátním deníku a způsobem umožňujícím dálkový přístup, pokud Komise Evropských společenství nesdělí údaje nezbytné pro zveřejnění sazby platby později.
2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/1993, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/1994, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění. Nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování plodin, v platném znění.
7a) Čl. 33 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
10) Čl. 143b odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.
11) Čl. 27 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
12) Čl. 34 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
13) Čl. 29 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
14) Čl. 134 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
15) Příloha č. 2 vyhlášky č. 482/2005 Sb., o stanovení druhů, způsobu využití a parametrů biomasy při podpoře výroby elektřiny z biomasy, ve znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.
15a) Čl. 38 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 1973/2004, v platném znění.
16) Čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.