Odstavec předpisu 47/2007 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 47/2007 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu
§ 3

§ 3
Žádost o platbu
(1) Žádost kromě náležitostí stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství4) obsahuje
a) seznam a výměru všech půdních bloků (§ 3a odst. 3 zákona), popřípadě dílů půdních bloků (§ 3a odst. 4 zákona) zemědělské půdy evidovaných v evidenci na žadatele4),
b) označení a způsob využití5) všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle písmene a), jichž se podaná žádost týká,
c) prohlášení žadatele o tom, že se zavazuje dodržovat podmínky dobrého zemědělského a environmentálního stavu uvedené v přílohách č. 2 a 4 k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor po celý kalendářní rok na všech půdních blocích, popřípadě dílech půdních bloků evidovaných v evidenci na žadatele.
(2) Nedílnou součástí žádosti je zakreslení půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků podle odstavce 1 písm. a) v mapě půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, v měřítku 1:10 000 nebo podrobnějším.
(3) Pokud žadatel pěstuje konopí na některém z půdních bloků, popřípadě na některém z dílů půdních bloků uvedených v žádosti6), připojí k žádosti uznávací list7) o uznání osiva konopí; dále žadatel k žádosti připojí prohlášení, ve kterém se zaváže, že Fondu neprodleně oznámí začátek kvetení konopí na příslušném půdním bloku, popřípadě dílu půdního bloku, uvedeného v žádosti.
(4) Žadatel doručí žádost Fondu do 15. května příslušného kalendářního roku.
(5) Žádost podle odstavce 4 nelze Fondu podat počínaje dnem 1. dubna 2015.
4) Čl. 12 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
5) Čl. 14 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
6) Čl. 13 odst. 1 a čl. 33 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 796/2004, v platném znění.
7) § 4 odst. 8 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.