Odstavec předpisu 337/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 337/2006 Sb., o stanovení některých podmínek provádění opatření společné organizace trhů v odvětví cukru
§ 13

§ 13
Poskytování informací
(1) Cukrovarnický podnik poskytuje Fondu vedle informací uvedených v § 12 a v předpisu Evropských společenství2) informace o
a) množství cukrové řepy určené k výrobě cukru podléhajícího kvótám a množství cukrové řepy určené k výrobě cukru nepodléhajícího kvótám, na která uzavřel smlouvy o dodání cukrové řepy v následujícím hospodářském roce; informace se podává před zasetím do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání uzavřel,
b) předpokládaných výnosech cukrové řepy podle písmene a) na hektar a předpokládaných výnosech cukru na hektar; informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání cukrové řepy uzavřel,
c) dohodnuté cukernatosti v cukrové řepě podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání cukrové řepy uzavřel,
d) odhadované výtěžnosti cukru z cukrové řepy podle písmene a); informace se podává do 31. března příslušného hospodářského roku, v němž smlouvy o dodání cukrové řepy uzavřel,
e) sklizňových plochách cukrové řepy podle písmene a) v příslušném hospodářském roce a množství cukrové řepy podle písmene a), které v příslušném hospodářském roce převzal od prodejců cukrové řepy; informace se podává do 31. ledna příslušného hospodářského roku,
f) odhadu údajů podle písmene e) pro následující hospodářský rok; informace se podává do 1. května příslušného hospodářského roku,
g) zahájení a ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru; informace se podává do 10 dnů po dni ukončení zpracování cukrové řepy v cukrovaru,
h) inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,
i) množství jím vyrobeného průmyslového cukru28) za příslušný hospodářský rok; informace se podává do 31. října příslušného kalendářního roku,
j) množství jím vyrobeného přebytkového cukru29) za příslušný hospodářský rok; informace se podává do 31. října příslušného kalendářního roku.
(2) Cukrovarnický podnik, který není držitelem kvóty, poskytuje Fondu informace o
a) množství jím vyrobeného průmyslového a přebytkového cukru za příslušný hospodářský rok; informace se podává do 31. října příslušného kalendářního roku,
b) množství jím vyrobeného přebytkového cukru, které vyvezl během předcházejícího měsíce příslušného hospodářského roku; informace se podává do konce následujícího měsíce,
c) inventurní zásobě cukru ke dni 31. ledna a ke dni 30. června příslušného hospodářského roku; informace se podává do 10 dnů po uplynutí uvedeného data,
d) změně svých vlastnických nebo uživatelských vztahů k provozovanému zařízení na výrobu cukru do 10 dnů ode dne, kdy taková změna vstoupila v platnost.
(3) Fond je oprávněn si vyžádat od cukrovarnického podniku originální znění platné smlouvy nebo její úředně ověřenou kopii, kterou tento cukrovarnický podnik v příslušném hospodářském roce uzavřel s prodejcem cukrové řepy31).
(4) Jestliže dojde k uzavření mezioborové dohody podle předpisu Evropských společenství32), poskytnou Fondu smluvní strany této dohody její stejnopis nebo její úředně ověřenou kopii.
2) Nařízení Rady (ES) č. 318/2006 ze dne 20. února 2006 o společné organizaci trhů v odvětví cukru.
Nařízení Rady (ES) č. 319/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se mění nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce.
Nařízení Rady (ES) č. 320/2006 ze dne 20. února 2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství a kterým se mění nařízení (ES) č. 1290/2005 o financování společné zemědělské politiky.
Nařízení Komise (EHS) č. 1043/1967 ze dne 22. prosince 1967 o prováděcích pravidlech pro stanovení základních kvót v odvětví cukru, v platném znění.
Rozhodnutí Rady (EHS) č. 583/1974 ze dne 20. listopadu 1974 o sledování pohybu cukru.
Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974 ze dne 18. června 1974 o dohledu členských států nad smlouvami uzavřenými mezi výrobci cukru a producenty cukrové řepy.
Nařízení Komise (ES) č. 1262/2001 ze dne 27. června 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1260/2001, pokud jde o nákup a prodej cukru intervenčními agenturami, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 493/2006 ze dne 27. března 2006, kterým se stanoví přechodná opatření v rámci reformy společné organizace trhů v odvětví cukru a kterým se mění nařízení (ES) č. 1265/2001 a nařízení (ES) č. 314/2002.
Nařízení Komise (ES) č. 950/2006 ze dne 28. června 2006, kterým se pro hospodářské roky 2006/2007, 2007/2008 a 2008/2009 stanoví prováděcí pravidla pro dovoz a rafinaci produktů v odvětví cukru v rámci některých celních kvót a preferenčních dohod.
Nařízení Komise (ES) č. 951/2006 ze dne 30. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o obchod s třetími zeměmi v odvětví cukru.
Nařízení Komise (ES) č. 952/2006 ze dne 29. června 2006 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o řízení vnitřního trhu s cukrem a režim kvót.
Nařízení Komise (ES) č. 967/2006 ze dne 29. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 318/2006, pokud jde o výrobu cukru nad rámec kvót.
Nařízení Komise (ES) č. 968/2006 ze dne 27. června 2006, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 320/2006, kterým se zavádí dočasný režim restrukturalizace cukrovarnického průmyslu ve Společenství.
28) Čl. 2 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
29) Čl. 2 odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.
31) Nařízení Komise (EHS) č. 1516/1974.
32) Čl. 2 odst. 11 nařízení Rady (ES) č. 318/2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.