Odstavec předpisu 141/2006 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006
§ 15

§ 15
Poskytnutí platby
(1) Podá-li žadatel žádost o poskytnutí platby podle tohoto nařízení po stanovené lhůtě, avšak nejdéle do 25 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, přičemž ostatní podmínky stanovené tímto nařízením splní, Fond mu poskytne platbu sníženou o 1 % z celkové výše příslušné platby za každý pracovní den prodlení s předložením žádosti; podá-li žadatel žádost o platbu až po uplynutí této prodloužené lhůty, Fond žádost o poskytnutí platby zamítne.
(2) Nebyla-li žadateli o platbu přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy12), Fond žadateli platbu podle tohoto nařízení neposkytne. Nebyla-li žadateli o platbu přiznána jednotná platba na plochu zemědělské půdy12) na určitý půdní blok, popřípadě díl půdního bloku, Fond žadateli platbu podle § 2, 5 a 11 na tento půdní blok, popřípadě díl půdního bloku neposkytne.
(3) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby podle § 2, 5 a 11, je nižší než výměra, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí platby, a to
a) o nejvýše 3 % včetně, Fond poskytne žadateli příslušnou platbu na skutečnou výměru zemědělské půdy, na níž tento žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby,
b) o více než 3 % a nejvýše o 20 % včetně, Fond poskytne žadateli příslušnou platbu na skutečnou výměru zemědělské půdy, na níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí platby, sníženou o výši platby odpovídající dvojnásobku výměry zemědělské půdy, u níž žadatel nesplnil podmínky pro poskytnutí platby.
(4) Zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel o platbu podle tohoto nařízení splnil veškeré podmínky pro poskytnutí platby, je oproti výměře uvedené v žádosti o platbu nižší o více než 20 %, Fond příslušnou platbu žadateli neposkytne.
(5) Pokud jsou výměry zemědělské půdy, které příslušný žadatel uvedl v žádosti o poskytnutí více než jedné z plateb podle tohoto nařízení, tvořeny současně na jednom půdním bloku, popřípadě na jednom dílu půdního bloku, a zjistí-li Fond, že výměra zemědělské půdy, u níž žadatel splnil podmínky pro poskytnutí jedné z plateb, je ve skutečnosti nižší než výměra, kterou žadatel uvedl ve své žádosti o poskytnutí plateb, postupuje Fond podle odstavců 3 a 4 u všech plateb, na které byla podána žádost.
(6) Zjistí-li Fond, že počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců chovaných žadatelem o platbu na chov přežvýkavců je ke dni 31. července 2006 nižší než počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců, na něž tento žadatel požádal o poskytnutí platby, a to
a) o nejvýše 3 % včetně, poskytne Fond tomuto žadateli platbu na počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců chovaných tímto žadatelem ke dni 31. července 2006 zjištěný Fondem,
b) o více než 3 % a nejvýše o 20 % včetně, Fond poskytne tomuto žadateli platbu připadající na Fondem zjištěný počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců chovaných tímto žadatelem ke dni 31. července 2006, snížený o výši platby odpovídající dvojnásobku rozdílu mezi počtem Fondem zjištěných velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců a počtem velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby.
(7) Jestliže Fond zjistí, že počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců chovaných žadatelem o platbu na chov přežvýkavců je ke dni 31. července 2006 nižší o více než 20 % než počet velkých dobytčích jednotek9) přežvýkavců, na něž žadatel požádal o poskytnutí platby, Fond platbu na chov přežvýkavců tomuto žadateli neposkytne.
(8) Jsou-li podmínky pro poskytnutí plateb podle tohoto nařízení splněny, Fond vyplatí žadatelům příslušnou platbu, a to v období od 1. prosince 2006 do 30. června 2007.
9) Čl. 131 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.
12) Nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.