Odstavec předpisu 196/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
§ 3

§ 3
Přidělení nového individuálního limitu prémiových práv a zvýšení individuálního limitu prémiových práv
(1) Žádost chovatele o přidělení nového individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, z národní rezervy nebo žádost o zvýšení stávajícího individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, z národní rezervy (dále jen "žádost") se podává Fondu nejpozději do 31. října příslušného kalendářního roku, a to na formuláři vydaném Fondem. Nedílnou součástí žádosti je platný doklad o registraci podnikání žadatele podle obchodního zákoníku5) a v případě žádosti o zvýšení stávajícího individuálního limitu prémiových práv také doklad prokazující výši prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, jehož je žadatel držitelem ke dni podání žádosti.
(2) V žádosti žadatel uvede
a) registrační číslo hospodářství podle informačního systému ústřední evidence hospodářských zvířat6) (dále jen "ústřední evidence"),
b) počet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, které požaduje přidělit z národní rezervy,
c) celkový počet krav bez tržní produkce mléka, popřípadě bahnic, které chová ke dni podání žádosti; u krav bez tržní produkce mléka žadatel v žádosti uvede identifikační čísla krav bez tržní produkce mléka, včetně plemenné příslušnosti; u bahnic žadatel v žádosti uvede identifikační čísla bahnic,
d) výměru jím užívané zemědělské půdy vedené v evidenci půdy podle uživatelských vztahů7) (dále jen "evidence") ke dni podání žádosti s rozlišením na výměru zemědělské půdy nacházející se v
1. horské méně příznivé oblasti8),
2. méně příznivé oblasti se specifickými omezeními9),
3. ostatní méně příznivé oblasti10),
4. oblasti s ekologickými omezeními11).
(3) Součástí žádosti je doklad vydaný podle zvláštního právního předpisu12) o nepřítomnosti nebezpečné nákazy13)
a) infekční rhinotracheitidy skotu (IBR)13) nebo paratuberkulózy skotu13), u krav bez tržní produkce mléka, popřípadě
b) Maedi Visna13) u bahnic,
uvedených v žádosti podle odstavce 2.
(4) Minimální počet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, o jejichž přidělení lze požádat z národní rezervy, činí v případě žádosti žadatele, který není držitelem prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic,
a) 3 prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka,
b) 10 prémiových práv na chov bahnic.
(5) Fond při posuzování žádostí ověří údaje uvedené v žádosti a porovná je s údaji vedenými v ústřední evidenci.
(6) Fond rozhodne o zamítnutí žádosti, jestliže
a) žadatel žádá o stanovení nového individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, nebo o zvýšení stávajícího individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, a celkový počet krav bez tržní produkce mléka, popřípadě bahnic, které chová ke dni podání žádosti, je nižší než součet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, doložený podle odstavce 1 a požadovaného počtu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, podle odstavce 2 písm. b),
b) žadatel, který není držitelem prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, žádá o nižší počet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, než je uveden v odstavci 4.
(7) Při rozhodování o přidělení individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, z národní rezervy Fond vyhodnotí žádosti, u nichž byla ověřena správnost údajů s údaji vedenými v ústřední evidenci prostřednictvím bodového hodnocení uvedeného v příloze k tomuto nařízení.
(8) Fond uspokojí z národní rezervy nejprve žadatele, který dosud není držitelem individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic14), přičemž postupuje od žádostí s nejvyšším počtem přidělených bodů podle odstavce 7, až do vyčerpání národní rezervy. Jestliže žádosti se shodným počtem přidělených bodů podle odstavce 7 nemohou být uspokojeny v požadované výši, Fond žádosti uspokojí v poměrné výši. Fond přitom dbá na to, aby v důsledku poměrného uspokojení žádosti nedošlo k přidělení nového individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, v počtu menším než 3 prémiová práva na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě 10 prémiových práv na chov bahnic.
(9) Jestliže po rozdělení prémiových práv podle odstavce 8 zůstane část národní rezervy nevyčerpána, rozhoduje Fond o žádosti žadatelů o zvýšení stávajícího individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, obdobným způsobem jako v případě žádostí podle odstavce 8. Fond současně s rozhodnutím o zvýšení stávajícího individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, sdělí žadateli novou celkovou výši individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic.
(10) Jestliže výsledkem postupu podle odstavce 8 nebo 9 je přidělení prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, s desetinným číselným zbytkem, počet prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic se zaokrouhlí na celé číslo směrem dolů.
(11) Fond při rozdělování národní rezervy v příslušném kalendářním roce postupuje tak, aby minimální stav národní rezervy po tomto rozdělení byl nejméně
a) 1 prémiové právo na chov krav bez tržní produkce mléka,
b) 1 prémiové právo na chov bahnic.
5) § 2 odst. 2 obchodního zákoníku.
6) Vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem.
7) § 3a a násl. zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 62/2000 Sb., zákona č. 307/2000 Sb., zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb. a zákona č. 317/2004 Sb.
8) § 4 nařízení vlády č. 241/2004 Sb., o podmínkách provádění pomoci méně příznivým oblastem a oblastem s ekologickými omezeními.
9) § 6 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
10) § 5 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
11) § 7 nařízení vlády č. 241/2004 Sb.
12) § 10 a 13 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 102/2001 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.
13) Příloha č. 2 k zákonu č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
14) Čl. 128 odst. 3 nařízení Rady (ES) č. 1782/2003.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.