Odstavec předpisu 196/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 196/2005 Sb., o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
§ 5

§ 5
Převod a přechod prémiových práv
(1) Převod prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic podle předpisů Evropských společenství2), chovatel a osoba, v jejíž prospěch byl převod uskutečněn (dále jen "nabyvatel"), písemně oznámí Fondu na formuláři vydaném Fondem, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy takový převod nastal. V oznámení chovatel a nabyvatel uvede a doloží, zda se jedná o převod podle § 4 odst. 3 písm. a) až c) a f). K oznámení chovatel a nabyvatel přiloží doklad, kterým byl převod uskutečněn.
(2) Fond nepotvrdí účinnost převodu podle předpisů Evropských společenství2), jde-li o převod
a) méně než 3 prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě 10 prémiových práv na chov bahnic na osobu, která nemá dosud přidělena prémiová práva,
b) mezi chovatelem, jehož podíl výměry jím obhospodařovaných travních porostů podle evidence v méně příznivé oblasti nebo oblasti s ekologickými omezeními ke dni podání oznámení převodu Fondu činí nejméně 50 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů k tomuto dni, a chovatelem, jehož podíl výměry jím obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy v méně příznivé oblasti nebo oblasti s ekologickými omezeními ke dni podání oznámení převodu Fondu činí méně než 50 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů k tomuto dni,
c) mezi chovatelem, který obhospodařuje travní porosty podle evidence půdy v méně příznivé oblasti nebo oblasti s ekologickými omezeními ke dni podání oznámení převodu Fondu, a chovatelem, jehož podíl výměry jím obhospodařovaných travních porostů podle evidence půdy v méně příznivé oblasti nebo oblasti s ekologickými omezeními ke dni podání oznámení převodu Fondu činí méně než 50 % celkové výměry jím obhospodařovaných travních porostů k tomuto dni.
(3) Nejde-li o převod podle § 4 odst. 3 písm. a) až c) a f), Fond v rozhodnutí podle odstavce 2, kterým potvrdí účinnost převodu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic, stanoví i snížení individuálního limitu prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic nabyvatele podle § 4 odst. 2.
(4) Pro přechod prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic podle předpisů Evropských společenství2), se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně s tím, že oznámení podává nabyvatel a k oznámení přiloží doklad o nabytí dědictví nebo o právním nástupnictví v případě zániku právnické osoby bez likvidace.
2) Nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ze dne 29. září 2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce a kterým se mění nařízení (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) č. 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č. 1254/1999, (ES) č. 1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2529/2001, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1973/2004 ze dne 29. října 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 ohledně režimů podpor stanovených v hlavě IV a IVa tohoto nařízení a ohledně využití půdy vyjmuté pro pěstování surovin.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.