Odstavec předpisu 69/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti u zemědělského podnikatele
§ 3

§ 3
Žádost o zařazení do programu
(1) Žádost o zařazení do programu (dále jen "žádost o zařazení") může podat fyzická osoba (dále jen "žadatel"), jestliže
a) je zemědělským podnikatelem podle § 2e zákona evidovaným podle § 2f zákona nebo osobou, která je držitelem osvědčení podle zvláštních právních předpisů,4)
b) ke dni podání žádosti o zařazení dosahuje věku alespoň 55 let a v den podání žádosti o zařazení nedosahuje věku potřebného pro nárok na starobní důchod,5)
c) po dobu alespoň 10 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém podá žádost o zařazení, provozoval zemědělskou výrobu podle § 2e odst. 3 zákona, z toho nejméně poslední 3 kalendářní roky vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v převáděném zemědělském podniku, který dosahuje výměry nejméně 5 ha zemědělské půdy, a
d) prokáže, že v každém ze 3 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém podá žádost o zařazení, dosáhl podíl jeho příjmů ze zemědělské výroby podle § 2e odst. 3 zákona na celkových jeho příjmech z podnikání nejméně 50 %.
(2) Žádost o zařazení žadatel podá Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu (dále jen "Fond") na formuláři vydaném Fondem, nejpozději do 31. prosince 2006.
(3) Žádost o zařazení obsahuje
a) náležitosti stanovené v § 3 odst. 2 zákona,
b) seznam všech půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků vedených v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů podle § 3a zákona (dále jen "evidence půdy"), žadatelem zemědělsky obhospodařovaných ke dni podání žádosti o zařazení,
c) identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby, která splňuje podmínky podle § 4 (dále jen "nabyvatel") (jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, identifikační číslo, bylo-li přiděleno, adresa místa trvalého pobytu nebo místo podnikání, jedná-li se o fyzickou osobu, nebo obchodní firma nebo název, sídlo, identifikační číslo, předmět podnikání, jedná-li se o právnickou osobu),
d) ukazatele týkající se zadluženosti, hospodářského výsledku po zdanění a čistého ročního příjmu (dále jen "ekonomické ukazatele hospodaření") nabyvatele zemědělského podniku za posledních 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o zařazení; nabyvatel, který nebyl podnikatelem po celou dobu posledních 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém byla podána žádost o zařazení, uvedené údaje nepředkládá,
e) předpokládané ekonomické ukazatele hospodaření vycházející z podnikatelských záměrů zemědělského podniku nabyvatele na dobu 5 kalendářních let následujících po kalendářním roce, ve kterém je podána žádost o zařazení,
f) přehled příjmů ze zemědělské činnosti a celkových příjmů žadatele z podnikání v posledních 3 letech bezprostředně předcházejících kalendářnímu roku, ve kterém podá žádost o zařazení,
g) čestné prohlášení žadatele,
1. kterým se zaváže nejpozději do 12 měsíců ode dne doručení žádosti o zařazení ukončit podnikání v zemědělství a převést nabyvateli zemědělský podnik,
2. kterým se zaváže požádat Ministerstvo zemědělství o vynětí své osoby z evidence půdy,
3. že nedosahuje věku potřebného pro nárok na starobní důchod.5)
(4) Nedílnou součástí žádosti o zařazení je
a) výpis z obchodního rejstříku, osvědčení nebo doklad o registraci podnikání podle zvláštního právního předpisu4) žadatele i nabyvatele, ne starší 3 měsíce,
b) kopie účetních záznamů, popřípadě daňových dokladů,6) prokazujících výsledky ekonomických ukazatelů zemědělského podniku nabyvatele za 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o zařazení; nabyvatel, který nebyl podnikatelem po celou dobu trvání 5 kalendářních let bezprostředně předcházejících roku, ve kterém je podána žádost o zařazení, tyto doklady nepředkládá,
c) kopie účetních záznamů, popřípadě daňových dokladů6) žadatele, prokazujících podíl příjmů ze zemědělské činnosti na celkových příjmech žadatele z podnikání za 3 kalendářní roky bezprostředně předcházející roku, ve kterém je podána žádost o zařazení,
d) doklad prokazující provozování zemědělské výroby podle odstavce 1 písm. c),
e) doklad prokazující odbornou způsobilost nabyvatele podle § 4 písm. b) a c),
f) čestné prohlášení nabyvatele, kterým se zaváže zemědělsky obhospodařovat nejméně po dobu 5 kalendářních let následujících po roce, ve kterém bude převeden zemědělský podnik, celkovou výměru zemědělských pozemků, ke kterým mu bude v rámci převodu tohoto podniku převedeno vlastnické právo nebo právo k jejich užívání na dobu nejméně 5 kalendářních let.
4) Například čl. II zákona č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
5) § 29, 32, 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.
6) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 117/1994 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 437/2003 Sb. a zákona č. 257/2004 Sb. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.