Odstavec předpisu 69/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti u zemědělského podnikatele
§ 7

§ 7
Dotace
(1) Fond poskytuje žadateli dotaci po dobu nejvýše 15 kalendářních let, počínaje rokem, v němž byl žadatel zařazen do programu podle § 6 odst. 2. Dotace se vyplácí v příslušném kalendářním roce, ve čtvrtletních splátkách, vždy do 30 kalendářních dnů po skončení příslušného čtvrtletí kalendářního roku. Dotace se neposkytne žadateli počínaje kalendářním rokem, v němž dosáhne 75 let věku.
(2) Dotace se stanoví jako součet částky 75 000 Kč a částky tvořené součinem sazby 4 500 Kč na 1 ha zemědělské půdy, převedené podle § 6 odst. 2 písm. a) nebo podle § 6 odst. 3, popřípadě podle § 6 odst. 4, nejvýše však do výměry 30 ha této zemědělské půdy; do této výměry zemědělské půdy se započítávají pouze půdní bloky, popřípadě díly půdních bloků, převedené z žadatele na nabyvatele v evidenci půdy, u kterých nabyvatel prokázal převod vlastnického práva nebo prokázal jiný právní důvod jejich užívání, a to nejméně na dobu 5 kalendářních let. Do výměry zemědělské půdy se však nezahrne zemědělská půda, jejímž výlučným vlastníkem ke dni podání žádosti o zařazení byl nabyvatel.
(3) V roce zařazení do programu se výše dotace poskytne ve výši jedné dvanáctiny za každý celý kalendářní měsíc, po který byl žadatel zařazen do programu.
(4) V případě, že se žadatel stane poživatelem důchodu,12) dotace podle odstavce 2 se počínaje následujícím kalendářním rokem sníží o částku vyplacenou na starobním důchodu za uplynulý kalendářní rok.
12) § 29, § 30 až 32, § 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.