Odstavec předpisu 69/2005 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 69/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti u zemědělského podnikatele
§ 6

§ 6
Zařazení do programu
(1) Fond podmínečně zařadí žadatele do programu, jestliže žadatel splní podmínky podle § 3 a nabyvatel splní podmínky podle § 3 odst. 4 písm. f) a § 4.
(2) Fond zařadí žadatele do programu, jestliže žadatel do 12 měsíců ode dne doručení žádosti o zařazení předloží Fondu
a) smlouvu o prodeji zemědělského podniku, uzavřenou podle zvláštního právního předpisu,11)
b) doklad prokazující splnění závazku podle § 3 odst. 3 písm. g) bodu 2,
c) doklad, že žadatel ukončil podnikání v zemědělství,
d) čestné prohlášení, že žadatel není poživatelem starobního důchodu.12)
(3) Smlouvu o prodeji zemědělského podniku podle odstavce 2 písm. a) může žadatel nahradit předložením darovací smlouvy, popřípadě kupní smlouvy, kterou na svého potomka v řadě přímé převádí všechny pozemky ve svém vlastnictví, patřící k jeho zemědělskému podniku.
(4) Pozemky, které má žadatel v pronájmu, lze zahrnout do výměry půdních bloků, popřípadě dílů půdních bloků, na které je možné pobírat dotaci podle tohoto nařízení, pouze za předpokladu, že dojde mezi žadatelem a pronajímatelem těchto pozemků k dohodě o ukončení nájemní smlouvy a uzavření nájemní smlouvy mezi pronajímatelem a žadatelovým potomkem podle odstavce 3, jejíž předmětem bude pronájem těchto pozemků na dobu nejméně 5 kalendářních let. Tato smlouva musí být předložena Fondu ve lhůtě podle odstavce 2.
(5) Fond zruší podmínečné zařazení žadatele podle odstavce 1, pokud nesplní podmínky podle odstavce 2, popřípadě 3.
11) § 476 a násl. obchodního zákoníku.
12) § 29, § 30 až 32, § 74, 76 a 94 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 188/2001 Sb. a zákona č. 425/2003 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.