Odstavec předpisu 327/2004 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
§ 2

§ 2
Pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) porostem - společenstvo rostlin na pozemku,
b) porostem navštěvovaným včelami1) -
1. lesní porost3) se stromy a keři lesních dřevin, které kvetou nebo se na nich vyskytuje medovice nebo mimokvětní nektar,
2. porost na pozemku ve venkovním prostředí mimo pozemek s lesním porostem,3) na jehož jednom čtverečním metru jsou v době ošetření průměrně více než dvě kvetoucí rostliny, včetně kvetoucích plevelů, navštěvované včelami,1) popřípadě při výskytu medovice nebo mimokvětního nektaru,
c) medovicí - sladká tekutina, kterou vylučují na povrchu rostlin některé druhy hmyzu a cizopasných hub,
d) mimokvětním nektarem - sladká tekutina, kterou vylučují některé rostliny na řapících listů, na listech nebo palistech,
e) zvěří2) - volně žijící druhy zvěře na pozemcích, mimo obory,2) bažantnice2) a zvěř ve farmovém chovu,1)
f) některými dalšími necílovými organismy -
1. volně žijící necílové druhy suchozemských členovců mimo včely1) (dále jen "necíloví členovci"),
2. necílové druhy a skupiny druhů organismů, které trvale žijí v půdě (dále jen "půdní organismy"),
3. zvláště chráněné rostliny a živočichové, na něž se vztahují zvláštní právní předpisy,4)
4. volně žijící ptáci mimo zvěř v ekosystémech,4) v nichž se aplikují přípravky,
g) vodními organismy - volně žijící živočichové4) a planě rostoucí rostliny,4) které jsou svým životem odkázány výhradně na vodní prostředí.
1) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 154/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 131/2003 Sb.
2) Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 59/2003 Sb.
3) Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 67/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 149/2003 Sb.
4) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 347/1992 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 3/1997 Sb., zákona č. 16/1997 Sb., zákona č. 123/1998 Sb., zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 238/1999 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb. a zákona č. 320/2002 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.