Odstavec předpisu 326/2004 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 83

§ 83
nadpis vypuštěn
(1) Služební orgán může u služebního místa, na němž je vykonávána činnost podle § 82 odst. 2, přijmout do služebního poměru na dobu určitou a zařadit na služební místo na dobu určitou osobu, nebo zařadit na služební místo na dobu určitou státního zaměstnance, i pokud nesplňuje odbornou způsobilost podle § 82 odst. 3. Doba určitá se stanoví v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, pokud nebyla v oznámení o vyhlášení výběrového řízení uvedena doba kratší, nejdéle však v délce 3 let.
(2) Státní zaměstnanec uvedený v odstavci 1 předloží nejpozději do 2 let ode dne vzniku služebního poměru potvrzení o zápisu ke studiu nebo vzdělávání podle § 82 odst. 3, jinak jeho služební poměr skončí dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Služební poměr skončí rovněž dnem následujícím po dni, kdy se služební úřad dozví, že státní zaměstnanec ukončí vzdělávání nebo studium podle § 82 odst. 3 jiným než řádným způsobem.
(3) Státní zaměstnanec má po doložení získání odborné způsobilosti podle § 82 odst. 3 nárok, aniž by bylo dotčeno ustanovení § 29 zákona o státní službě, na
a) změnu doby trvání služebního poměru na dobu neurčitou a na zařazení na dosavadní služební místo na dobu neurčitou,
b) zařazení na dosavadní služební místo na dobu neurčitou,
c) změnu doby trvání služebního poměru na dobu určitou a na zařazení na dosavadní služební místo na dobu určitou v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, nebo v délce doby uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení, nebo
d) zařazení na dosavadní služební místo na dobu určitou v délce doby, na kterou bylo služební místo zřízeno, nebo v délce doby uvedené v oznámení o vyhlášení výběrového řízení.
(4) Služební úřad kontroluje průběh vzdělávání nebo studia státního zaměstnance uvedeného v odstavci 1. Střední škola, vyšší odborná škola, vysoká škola nebo autorizovaná osoba99) je povinna sdělit služebnímu úřadu na základě jeho žádosti informaci o průběhu vzdělávání nebo studia státního zaměstnance.
99) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.