Odstavec předpisu 326/2004 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 82

§ 82
nadpis vypuštěn
(1) Odbornou rostlinolékařskou činnost na ministerstvu a v Ústavu mohou vykonávat osoby s vysokoškolským vzděláním v oblasti vzdělávání Zemědělství, Biologie, ekologie a životní prostředí nebo Lesnictví a dřevařství nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání.
(2) Odborně způsobilou osobou k
a) výkonu odborných rostlinolékařských činností podle § 4 odst. 1 písm. a), § 6 odst. 1, § 13 odst. 3, § 14 odst. 2, § 21, § 26 odst. 1, § 28 odst. 1 a 6 a § 29 odst. 2,
b) výkonu rostlinolékařského dozoru podle § 74 odst. 1 písm. a) až c) a e) a g), dozoru nad dodržováním požadavků a povinností souvisejících s používáním přípravků a pomocných prostředků a nad účinností použitých metod hubení škodlivých organismů při provozování zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů, a
c) uložení úředního opatření nebo nařízení mimořádného rostlinolékařského opatření proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů nebo na základě výsledků rostlinolékařského dozoru podle písmene b),
je pouze osoba, která splňuje podmínku stanovenou v odstavci 1 a současně kvalifikaci uvedenou v odstavci 3.
(3) Za osobu odborně způsobilou k činnostem uvedeným v odstavci 2 se považuje osoba, která
a) získala vysokoškolské vzdělání v oblasti vzdělávání Zemědělství nebo Biologie, ekologie a životní prostředí se zaměřením na rostlinolékařství nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti vzdělávání,
b) je absolventem programu celoživotního vzdělávání se zaměřením na rostlinolékařství uskutečňovaného na vysoké škole, která zároveň poskytovala vysokoškolské vzdělávání v oblastech vzdělávání Zemědělství, Lesnictví a dřevařství nebo Biologie, ekologie a životní prostředí nebo obdobné vysokoškolské vzdělávání ve studiu nezařazeném do oblasti vzdělávání určený pro absolventy studijních programů z jiných oblastí vzdělávání,
c) je držitelem vědecké hodnosti v oboru rostlinolékařství nebo ochrany rostlin,
d) získala střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání Rostlinolékařství nebo Ochrana rostlin,
e) získala střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání Vinohradnictví, Zahradnictví nebo Lesnictví nebo vyšší odborné vzdělání ve skupině oborů vzdělání Zemědělství a lesnictví a praxi nejméně 2 roky v oboru rostlinolékařství, nebo
f) získala osvědčení o profesní kvalifikaci pro činnost zemědělského poradenství pro ochranu rostlin nebo rostlinolékaře99).
(4) Na služební místo představeného v Ústavu, který je oprávněn vést podřízené státní zaměstnance vykonávající činnosti podle odstavce 2, může být jmenována pouze osoba, pokud získala odbornou způsobilost podle odstavce 3.
(5) Státní správu na úseku rostlinolékařské péče stanovenou tímto zákonem pro obecní úřady mohou vykonávat osoby, které mají zvláštní odbornou způsobilost podle zákona o úřednících územních samosprávných celků61).
(6) Za odborně způsobilé pro výkon státní správy na úseku rostlinolékařské péče se považují též
a) absolventi zahraničních vysokých škol, kteří získali osvědčení o uznání vysokoškolského vzdělání podle zvláštního zákona62) v oblastech a zaměřeních studia uvedených v odstavci 3 písm. a), nebo
b) osoby, které získaly kvalifikaci k této odborné činnosti v jiném členském státě Evropské unie a tato kvalifikace byla uznána63).
(7) Obsah a rozsah znalostí poskytovaných v rámci vzdělávání podle odstavce 3 písm. a) a b) musí
a) odpovídat obsahu a rozsahu odborné rostlinolékařské činnosti ve státní správě, a v tomto smyslu být ověřen na základě kladného stanoviska ministerstva, jako uznávacího orgánu podle zákona o vysokých školách, přiloženého k žádosti o akreditaci studijního programu, a
b) být v souladu s obsahem a rozsahem základního kurzu stanoveného podle § 86b odst. 3 písm. c).
(8) K poskytování znalostí podle odstavce 7 týkajících se ochrany zdraví lidí jsou oprávněny pouze fyzické osoby pověřené Ministerstvem zdravotnictví.
61) § 21 až 26 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.
62) § 89 a 90 zákona č. 111/1998 Sb.
63) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
99) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.