Odstavec předpisu 326/2004 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 79g

§ 79g
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh používá nebo uvede na trh přípravek, který není v České republice povolen,
b) označí nebo zabalí přípravek, který uvádí na trh, v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh nebo v rozporu s povolením,
c) uvede na trh pomocný prostředek, který není povolen,
d) neprovádí pokusy nebo zkoušky s přípravky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
e) uvádí na trh nebo používá účinné látky v rozporu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh,
f) uvede na trh přípravek, který není opatřen etiketou v souladu s § 31a odst. 1 nebo 2,
g) přebaluje přípravky v rozporu s § 31b,
h) nestáhne v určené lhůtě po zrušení povolení přípravek z trhu podle § 35 odst. 5,
i) jako držitel povolení nebo distributor nesplní informační povinnost podle § 35 odst. 6,
j) v rozporu s § 40 odst. 2 neposkytne Ústavu přípravek nebo pomocný prostředek,
k) jako držitel povolení nesplní povinnost podle § 43 odst. 3,
l) jako profesionální uživatel
1. aplikuje přípravky v rozporu s § 51 až 52b,
2. nesplní informační povinnost podle § 49 odst. 7,
m) uvede na trh přípravek nebo pomocný prostředek v rozporu s § 46b,
n) v rozporu s § 47 uvede na trh přípravek po uplynutí doby jeho použitelnosti,
o) používá přípravky v rozporu s § 49 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh,
p) nezabezpečí výkon činnosti držitelem osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky potřebného podle tohoto zákona,
q) v rámci souběžného obchodu doveze z jiného členského státu přípravek, který nebyl povolen,
r) jako držitel povolení k souběžnému obchodu neoznámí zrušení povolení přípravku nebo ukončení jeho uvádění na trh nebo nezastaví uvádění přípravku na trh v České republice podle § 53 odst. 3,
s) přemístí nebo vyrobí přípravek určený k použití v jiném členském státě nebo třetí zemi v rozporu s § 59 nebo přemístí nebo vyrobí přípravek nebo pomocný prostředek za účelem uvedení na trh v rozporu s § 60 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím uvádění přípravků na trh nebo jako distributor přípravku nebo pomocného prostředku v dokladu o jejich prodeji neuvede údaje podle § 60 odst. 3,
t) nesplní opatření uložené Ústavem podle § 75,
u) nesplní některou z povinností při vedení záznamů o používaných přípravcích a pomocných prostředcích podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vedení záznamů,
v) nesplní některou z povinností při propagaci přípravků podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího uvádění přípravků na trh,
w) skladuje přípravky nebo pomocné prostředky v rozporu s § 46, nebo
x) jako distributor nesplní oznamovací povinnost týkající se zasílání údajů o přípravcích pro profesionální uživatele označených dvourozměrným čárovým kódem podle § 60 odst. 4 nebo některou z povinností stanovených prováděcím právním předpisem vydaným k jeho provedení.
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 4 000 000 Kč.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 písm. b), f), k), m) a n) lze spolu s pokutou uložit zákaz činnosti do 2 let.
67) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.