Odstavec předpisu 326/2004 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů
§ 79e

§ 79e
(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) jako profesionální uživatel
1. nezaznamenává údaje podle § 5 odst. 3,
2. neposkytne Ústavu údaje o spotřebě přípravků podle § 49 odst. 4,
3. použije pomocný prostředek v rozporu s jeho označením nebo v rozporu s nařízením Ústavu o rozšíření povolení na menšinová použití, nebo použije pomocný prostředek, který není povolen podle tohoto zákona,
b) jako držitel povolení neoznámí změny ve skutečnostech uvedených v povolení podle § 31 odst. 2,
c) označuje výrobky, které jsou uváděny na trh podle jiných právních předpisů, v rozporu s § 31 odst. 4,
d) označuje přípravky v rozporu s § 31 odst. 5 nebo 6,
e) nesplní oznamovací povinnost podle § 45 odst. 10,
f) jako registrovaný distributor nesplní oznamovací povinnost podle § 46a odst. 6,
g) jako osoba, které bylo vydáno rozhodnutí o povolení pomocného prostředku, neoznačí pomocný prostředek, který uvádí na trh, podle § 55,
h) nedodá vzorky pomocného prostředku v souladu s § 57 odst. 2,
i) použije profesionální zařízení pro aplikaci přípravků v rozporu s § 61,
j) použije profesionální zařízení pro aplikaci přípravků omezující nežádoucí úlet přípravků v rozporu s § 62,
k) jako provozovatel kontrolního testování nesplní některou z povinností podle § 63 až 65,
l) označí dřevěný obalový materiál, dřevo nebo jiný předmět nebo opraví dřevěný obalový materiál v rozporu s § 68 odst. 5 nebo 6 nebo nařízením (EU) 2016/2031,
m) při pořádání základního kurzu nebo doplňujícího školení nesplní povinnost podle § 86 odst. 1, § 86a odst. 1 nebo 2 nebo § 86b odst. 2 nebo 3,
n) jako držitel povolení nevyznačí na obalu přípravku prodlouženou dobu použitelnosti nebo nesplní některou z povinností vztahujících se k oznámení podle § 47,
o) jako distributor pomocného prostředku nesplní oznamovací povinnost podle § 54 odst. 3 nebo 4, nebo
p) při pořádání kurzu organizovaného zaměstnavatelem nesplní povinnost podle § 86 odst. 1 nebo § 86b odst. 3.
(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z dalších povinností podle nařízení (EU) 2016/2031 nebo nařízení (EU) 2017/625 nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie přijatých na jejich základě, než které jsou uvedeny v § 79f až 79h.
(3) Za přestupek podle odstavce 1 a 2 lze uložit pokutu do 750 000 Kč.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.