Odstavec předpisu 245/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
§ 8d

§ 8d
Výše podpory
(1) Podpora nejvýše 75 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie19) v regionech zařazených mezi regiony způsobilé v rámci cíle Konvergence20) na opatření
a) změna odrůdové skladby vinice činí
1. 365 000 Kč na 1 ha vinice v případě, že žadatel před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu použil na novou vinici; v případě, že vyklučené vlastní vinice tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vyplatí se žadateli odpovídající podíl podle výměry vlastní vyklučené vinice,
2. 290 000 Kč na 1 ha vinice bez předchozího klučení vlastní vinice,
b) přesun vinice do svahu činí
1. 400 000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice, v případě, že žadatel před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu použil na novou vinici, v případě, že vyklučené vlastní vinice tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vyplatí se žadateli odpovídající podíl podle výměry vlastní vyklučené vinice,
2. 325 000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice bez předchozího klučení vlastní vinice,
c) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné činí
1. 150 000 Kč na 1 ha vinice v případě, že žadatel před tím vyklučil vlastní vinici nebo vinice a práva na opětovnou výsadbu použil na novou vinici a v případě, že vyklučené vlastní vinice tvoří jen část práv na výsadbu nové vinice, vyplatí se žadateli odpovídající podíl podle výměry vlastní vyklučené vinice,
2. 75 000 Kč na 1 ha nově vysázené vinice bez předchozího klučení vlastní vinice,
d) snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné dosadbou činí 75 000 Kč na 1 ha vinice.
(2) Podpora ve výši 50 % skutečně vynaložených nákladů na restrukturalizaci a přeměnu vinic podle předpisu Evropské unie19) v regionech20) nespadajících pod cíl Konvergence v rámci příslušného opatření se stanoví ve výši dvou třetin podpor podle odstavce 1.
(3) Podpora na investice podle § 8c činí nejvýše 50 % způsobilých výdajů, zároveň však nejvýše 2 miliony Kč podle předpisu Evropské unie21) v regionech zařazených mezi regiony způsobilé v rámci cíle Konvergence20) nebo nejvýše 40 % způsobilých výdajů a zároveň nejvýše 2 miliony Kč v jiných regionech20).
(4) Na výplatu podpor podle § 6 až 8 se použije roční částka uvedená v Programu podpor ve vinohradnictví a vinařství pro Českou republiku podle předpisu Evropské unie22) (dále jen „Program“) určená na restrukturalizaci a přeměnu vinic. Fond podporu podle § 6 až 8 tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků z § 6 až 8 tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.
(5) Na výplatu podpor podle § 8c se použije roční částka uvedená v Programu určená na investice. Fond podporu podle § 8c tohoto nařízení poměrně sníží, pokud souhrn všech nároků z § 8c tohoto nařízení překročí výši přidělených finančních prostředků z rozpočtu Evropské unie.
(6) Při poskytnutí podpory podle § 6 nebo 8 u žádostí pěstitelů týkajících se ploch preferovaných vinic23) uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení se poměrné snížení podpory podle odstavce 4 nepoužije.
(7) Pokud po výplatě podpor podle § 5 odst. 2 nebo § 8c budou k dispozici nevyplacené prostředky, Fond provede poměrný doplatek žadatelům vyplacených podpor až do přípustné výše podpory.
(8) Fond žadateli vyplatí podporu na restrukturalizaci a přeměnu vinic z prostředků přidělených pro příslušný hospodářský rok na základě oznámení o provedení opatření podaného do 30. dubna kalendářního roku.
(9) Zjistí-li Fond, že žadatel nesplnil podmínku podle § 5 odst. 4 věty druhé, sníží podporu podle § 6 až 8 o 1 %.
19) Čl. 11 odst. 6 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
20) Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1260/1999.
21) Čl. 15 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 479/2008.
Čl. 17 písm. b) a písm. c) nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
22) Čl. 103i a násl. nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
23) Čl. 85u odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
28) Například zákon č. 114/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů.
29) § 8 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.