Odstavec předpisu 245/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem
§ 8

§ 8
Snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné
(1) Podpora na opatření snížení produkce révy vinné na jednom keři révy vinné při současném zachování produkčního potenciálu zvýšením počtu keřů révy vinné na 1 ha se vyplácí na celý půdní blok nebo jeho díl17), pokud
a) restrukturalizovaná část vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu, má nebo měla v době klučení nejméně 50 % keřů révy vinné starších 10 let k roku podání žádosti,
b) výměra osázené plochy nebo součet plochy takto restrukturalizovaných vinic žadatele neklesne pod 0,2 ha,
c) zvýšení počtu keřů činí nejméně 1 000 ks keřů na 1 ha nad původní počet kusů keřů na 1 ha u vinice, z níž pochází udělené právo na opětovnou výsadbu nebo nejméně 1 000 ks keřů na 1 ha nad původní počet kusů keřů na 1 ha dosazované vinice v případě dosadby,
d) zvýšení počtu keřů se provede moštovou odrůdou registrovanou v České republice nebo v jiném členském státě Evropské unie při konečném počtu keřů nejméně 3 000 ks na 1 ha.
(2) V žádosti pěstitel uvede
a) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, z něhož bude po vyklučení vinice použito právo na opětovnou výsadbu, nebo číslo půdního bloku nebo jeho dílu, který má být vyklučen na základě udělení práva na opětovnou výsadbu předem,
b) výměru osázené plochy klučené vinice evidované v evidenci nebo části této plochy,
c) klučené odrůdy,
d) způsob pěstování klučené vinice,
e) číslo půdního bloku nebo jeho dílu, na kterém bude vysazena nebo dosazena nová vinice.
(3) V případě, že pěstitel vysazuje novou vinici na jiném než klučeném půdním bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. a) a tento půdní blok nebo jeho díl je ke dni podání žádosti evidován v evidenci jako vinice, uvede k němu pěstitel v žádosti výměru osázené plochy evidované v evidenci, pěstované odrůdy a způsob pěstování.
(4) V oznámení o provedení opatření žadatel u půdního bloku nebo jeho dílu podle odstavce 2 písm. e) uvede
a) výměru nově vysazené nebo dosazené vinice,
b) odrůdovou skladbu nově vysazené nebo dosazené vinice,
c) způsob pěstování nově vysazené nebo dosazené vinice.
1a) Nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s vínem, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1227/2000 ze dne 31. května 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají produkčního potenciálu, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1623/2000 ze dne 25. července 2000, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 o společné organizaci trhu s vínem, jež se týkají mechanismů trhu, v platném znění.
Nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty (jednotné nařízení o společné organizaci trhů), v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 436/2009 ze dne 26. května 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 479/2008, pokud jde o registr vinic, povinná prohlášení a shromažďování údajů pro sledování trhu, průvodní doklady pro přepravu vinařských produktů a evidenční knihy vedené v odvětví vína, v platném znění.
Nařízení Komise (ES) č. 1122/2009 ze dne 30. listopadu 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 73/2009, pokud jde o podmíněnost, modulaci a integrovaný administrativní a kontrolní systém v rámci režimů přímých podpor pro zemědělce stanovených v uvedeném nařízení, a k nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o podmíněnost v rámci režimu přímé podpory pro odvětví vína, v platném znění.
17) Čl. 75 nařízení Komise (ES) č. 555/2008.
23) Čl. 85u odst. 8 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, v platném znění.
25) § 2 písm. h) zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění zákona č. 9/2009 Sb.
26) § 7 vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 274/1998 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění vyhlášky č. 91/2007 Sb.
27) Například § 75 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 218/2004 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.