Odstavec předpisu 244/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 5

§ 5
Schválení odběratele
(1) Žádost o schválení10) odběratele10a) se podává Fondu na Fondem vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o schválení odběratele je
a) prohlášení žadatele, že každá dodávka mléka bude označena dokladem, který umožní identifikovat mléko10b),
b) prohlášení žadatele provádět činnosti týkající se výběru dávky a vedení evidence stanovených přímo použitelnými předpisy Evropské unie10c),
c) prohlášení žadatele, že veškeré mléko bude dodávat výlučně do podniků, závodů, popřípadě jiných zařízení, ve kterých jsou mléko nebo mléčné výrobky ošetřeny, zpracovány a baleny (dále jen "zpracovatelský podnik").
(3) Fond schválí odběratele na základě žádosti o schválení odběratele, jestliže žadatel
a) zavedl evidenční systém schopný zajišťovat poskytování informací podle § 13,
b) bude provádět odběry mléka za účelem zjištění obsahu tuku v mléce, který je součástí plnění individuálního referenčního množství mléka, v laboratořích schválených podle jiného právního předpisu10d), a to nejméně dvakrát do měsíce; v případě, že producent ukončí nebo přeruší dodávku mléka odběrateli a odběratel u něho v kalendářním měsíci, v němž k ukončení nebo přerušení dodávky dojde, neprovede alespoň jeden odběr vzorku mléka za účelem zjištění obsahu tuku, vykáže odběratel v oznámení podle § 13 odst. 1 u tohoto producenta obsah tuku ve výši 4,21 %,
c) je podnikatelem podle obchodního zákoníku.
(4) Seznam schválených odběratelů uveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(5) Jestliže schválený odběratel ukončí svoji činnost, oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně Fondu, včetně vyúčtování dosavadních plnění podle jednotlivých producentů2). Dnem doručení oznámení o ukončení činnosti odběratele Fondu zaniká jeho schválení odběratelem, pokud z oznámení nevyplývá, že schválení zaniká později.
(6) Fond zruší schválení odběratele v případech stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie10e), při opakovaném porušení prohlášení odběratele podle odstavce 2 písm. a), b) nebo c), při opakovaném porušení podmínek uvedených v odstavci 3 nebo při ukončení činnosti odběratele.
(7) Zrušení schválení odběratele Fond neprodleně uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2) Čl. 5 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
10) Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
10) Čl. 23 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
10a) Čl. 5 písm. e) nařízení Rady (ES) č. 1788/2003.
10b) Čl. 24 odst. 4 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
10c) Čl. 11 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 1788/2003. Čl. 23 odst. 2 písm. c) nařízení Komise (ES) č. 595/2004. Čl. 24 odst. 2 a 3 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.
10d) Zákon č. 166/1999 Sb.
10e) Čl. 23 odst. 3 nařízení Komise (ES) č. 595/2004.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.