Odstavec předpisu 244/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky
§ 5b

§ 5b
Uznání sdružení organizací producentů
(1) Žádost o uznání za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podává právnická osoba, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), Fondu na jím vydaném formuláři.
(2) Součástí žádosti o uznání za sdružení organizací producentů je
a) seznam organizací producentů, z něhož vyplývá, že žadatel sdružuje alespoň 2 organizace producentů,
b) úředně ověřená kopie platných zakladatelských dokumentů žadatele.
(3) Fond uzná právnickou osobu podle odstavce 1 za sdružení organizací producentů se sídlem v České republice podle přímo použitelného předpisu Evropské unie v odvětví mléka a mléčných výrobků30), pokud tato právnická osoba sdružuje alespoň 2 uznané organizace producentů.
(4) Právnická osoba, která byla uznána podle odstavce 3, oznamuje Fondu změny týkající se údajů a listin, které byly Fondu poskytnuty v rámci žádosti o uznání podle odstavců 1 a 2, a to vždy do 15 dnů ode dne, kdy změna nastala.
(5) Fond provádí nejméně jednou za 3 kalendářní roky kontrolu činnosti uznaného sdružení organizací producentů28).
(6) V případě, že Fond zjistí nedodržování podmínek ze strany uznaného sdružení organizací producentů, vyzve jej k odstranění pochybení a k tomu mu stanoví lhůtu, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce od doručení výzvy. Nedojde-li k odstranění pochybení ve stanovené lhůtě, Fond uznání zruší29).
(7) Seznam uznaných sdružení organizací producentů zveřejňuje Fond způsobem umožňujícím dálkový přístup.
29) Čl. 126a odst. 4 písm. c) nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.
30) Čl. 126a odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 1234/2007.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.