Odstavec předpisu 115/2004 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem
§ 5

§ 5
(1) Výrobce je oprávněn požádat Fond o přidělení subkvóty, pokud
a) zpracovává brambory na bramborový škrob ve škrobárně,
b) není v likvidaci nebo na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs nebo návrh na konkurs nebyl zamítnut pro nedostatek majetku, anebo není povoleno vyrovnání.
(2) Výrobce v žádosti uvede množství bramborového škrobu v tunách, které vyrobil v období od 1. ledna 1999 do 31. prosince 2001, včetně množství bramborového škrobu, které v rámci uvedeného období vyrobil jeho právní předchůdce, nebo které v rámci uvedeného období vyrobil jiný výrobce, který svoji škrobárnu později převedl na žadatele, nebo které v rámci uvedeného období vyrobil nájemce škrobárny žadatele, jestliže výrobce v žádosti své právní nástupnictví, převod škrobárny, jakož i nájem škrobárny prokazatelným způsobem doloží.
(3) Výrobce, který žádá o přidělení subkvóty podle § 7 odst. 4, v žádosti uvede rozsah nevratných investic vynaložených za účelem zvýšení kapacity výroby bramborového škrobu. K žádosti přiloží kopie smluv a faktur, jimiž doloží rozsah a povahu těchto investic, a prohlášení od dodavatele technologie o navýšení kapacity výroby škrobu nebo jiné doklady prokazující navýšení kapacity výroby škrobu.
(4) Výrobce podává žádost o stanovení subkvóty (dále jen "žádost") Fondu na jím vydaném formuláři. Splnění podmínek uvedených v odstavci 1 písm. b) výrobce stvrzuje podpisem prohlášení na formuláři vydaném Fondem. K žádosti musí být přiložen originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z obchodního rejstříku, jedná-li se o právnickou nebo fyzickou osobu zapsanou v obchodním rejstříku, nebo originál nebo úředně ověřená kopie živnostenského listu, které nesmějí být starší než 90 dnů.
(5) Výrobce doručí žádost Fondu nejpozději do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto ustanovení nařízení vlády.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.