Odstavec předpisu 219/2003 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)
§ 6

§ 6
(1) Žádost o uznání rozmnožovacího materiálu podává dodavatel Ústavu. Žádost obsahuje kromě náležitostí podle správního řádu a údajů uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až c)
a) množství rozmnožovacího materiálu s uvedením počtu a druhu balení a čísla použitých návěsek, včetně typu návěsek,
b) rok sklizně rozmnožovacího materiálu,
c) číslo uznávacího listu o uznání množitelského porostu, z něhož byl rozmnožovací materiál bezprostředně vyroben,
d) číslo partie rozmnožovacího materiálu,
e) údaj o chemickém nebo jiném ošetření, pokud byl rozmnožovací materiál před odběrem vzorku takto ošetřen, včetně názvu použitého přípravku na ochranu rostlin,
f) údaj o místě, kde je rozmnožovací materiál uložen,
g) označení pověřené osoby, v případě, že tato osoba provede uznávací řízení rozmnožovacího materiálu.
(2) Ústav nebo pověřená osoba odebere vzorek rozmnožovacího materiálu z partie rozmnožovacího materiálu a provede zkoušky potřebné k vydání uznávacího listu. Odběr vzorků sadby brambor provádí Ústav. Dodavateli nevzniká nárok na finanční náhradu za odebraný vzorek. Uznávací list je vydán, jestliže z výsledku provedených zkoušek u odebraného vzorku je zřejmé, že rozmnožovací materiál má ke dni uznání vlastnosti stanovené pro jednotlivé druhy vyhláškou.
(3) Ústav rozmnožovací materiál neuzná, obsahuje-li škodlivé organismy, které je zakázáno zavlékat a rozšiřovat na území Evropské unie5), nemá vlastnosti stanovené vyhláškou pro jednotlivé druhy nebo výsledky zkoušek více vzorků téže partie osiva vykazují rozdíly přesahující nejvýše přípustné rozdíly stanovené pravidly Mezinárodní asociace pro zkoušení semen.
(4) Dokladem o uznání rozmnožovacího materiálu je uznávací list vydaný Ústavem nebo pověřenou osobou. Dokladem o neuznání rozmnožovacího materiálu je rozhodnutí vydané Ústavem.
(5) Uznávací list obsahuje
a) název druhu rozmnožovacího materiálu a název odrůdy,
b) údaj o množství rozmnožovacího materiálu, včetně počtu a druhu balení,
c) číslo partie rozmnožovacího materiálu,
d) číslo uznávacího listu o uznání množitelského porostu, ze kterého byl rozmnožovací materiál vyroben,
e) údaj o způsobu úpravy rozmnožovacího materiálu a o použitém chemickém přípravku, byl-li použit,
f) čísla použitých návěsek, s výjimkou vegetativně množených odrůd révy, chmele, ovocných rodů a druhů,
g) výsledky zkoušek,
h) údaj o kategorii a generaci rozmnožovacího materiálu,
i) číslo uznávacího listu,
j) datum vydání uznávacího listu,
k) podpis osoby, která uznávací list vydala.
(6) Uznávací list vydávaný pověřenou osobou obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 5 také údaj o oprávnění vydat tento uznávací list.
(7) Ústav v rámci řízení o uznání množitelského porostu sadby brambor odebere vzorek na základě dodavatelem vyplněné návěsky vzorku pro stanovení zdravotního stavu sadby brambor.
(8) Ministerstvo stanoví vyhláškou
a) výčet a rozsah úředních zkoušek potřebných ke zjištění vlastností rozmnožovacího materiálu,
b) způsob určení čísla partie rozmnožovacího materiálu,
c) maximální hmotnost nebo počet kusů v partii rozmnožovacího materiálu,
d) minimální velikosti vzorků rozmnožovacího materiálu včetně velikostí vzorků peletovaného, inkrustovaného a granulovaného osiva, osivových pásů a osivových rohoží,
e) pravidla pro odběr vzorků pro srovnávací pokusy a zkoušky v rámci Evropské unie,
f) postupy a metody zkoušení rozmnožovacího materiálu,
g) náležitosti žádosti o odběr vzorku rozmnožovacího materiálu,
h) způsob, kterým dodavatel oznamuje Ústavu svůj záměr použít mobilní čisticí zařízení pro přípravu partie osiva nebo pro odběr vzorku z partie osiva, včetně výčtu oznamovaných údajů, a
i) údaje, jimiž dodavatel označuje rozmnožovací materiál během jeho výroby a zpracování, včetně způsobu označování obalů.
(9) Vzor žádosti o uznání rozmnožovacího materiálu a vzor žádosti o odběr vzorku v řízení o uznání rozmnožovacího materiálu jsou zveřejněny na internetových stránkách Ústavu.
(10) Pokud dodavatel hodlá pro přípravu partie osiva nebo pro odběr vzorku z partie osiva pro uznávací řízení použít mobilní čisticí zařízení, je povinen oznámit způsobem stanoveným vyhláškou tento záměr Ústavu alespoň 5 dnů před plánovaným úkonem, včetně času a místa přípravy osiva nebo odběru vzorku.
(11) Dodavatel je povinen zajistit sledovatelnost rozmnožovacího materiálu, která zaručuje pravost výsledného rozmnožovacího materiálu uváděného do oběhu, a to použitím jednoznačného označování rozmnožovacího materiálu ve všech fázích výroby, zpracování a uvádění do oběhu.
5) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.