Odstavec předpisu 491/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
Příl.4

Příl.4
Zařazení honitby nebo její části do jakostní třídy podle přírodních podmínek pro zajíce polního
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Průměrná   jakostní třída  Přírodní podmínky polní části  Jakostní třída  Přírodní podmínky lesní   Jakostní třída
nadmořská   podle nadmořské honitby             polní části   části honitby        lesní části
výška (m)   výšky                      honitby                   honitby
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DO 200       I.     Ekologicky relativně stabilní     I.    Les nízký a listnatý les s     I.
                krajina1)                    dřevitým a bylinným
                                        podrostem
                                        --------------------------------------------
                                        Les nízký a listnatý les
                                        převážně bez podrostu       II.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
201-400      II.     Krajina s omezenou intenzitou     II.    Smíšený les s převahou      II.
                zemědělského využití a s             listnáčů (nad 60%) s
                ekologicky stabilizujícími            dřevitým a bylinným
                prvky2)                     podrostem
                                        --------------------------------------------
                                        Smíšený les s převahou      III.
                                        listnáčů (nad 60%)
                                        převážně bez podrostu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
401-600      III.     Krajina s intenzivní         III.    Smíšený les s listnáči      III.
                zemědělskou činností a              (20-60%) s dřevitým a
                s ekologicky stabilizujícími           bylinným podrostem
                prvky3)                     --------------------------------------------
                                        Smíšený les s listnáči      III.
                                        (20-60%) převážně bez
                                        podrostu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
nad 600      IV.     Krajina s intenzivní         IV.    Jehličnaté a smíšené lesy    III.
                zemědělskou činností bez             s listnáči (do 20%) s
                ekologicky stabilizujících            dřevitým a bylinným
                prvků4)                     podrostem
                                        --------------------------------------------
                                        Jehličnaté a smíšené lesy     IV.
                                        s listnáči (do 20%)
                                        převážně bez podrostu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
1) Ekologicky relativně stabilní krajina Krajina, v níž převážná většina pozemků orné půdy nepřesahuje výměru 50 ha, vyskytují se v ní otevřené vodoteče s minimálními úpravami toku a doprovodnou zelení, trvalé travní porosty a neobdělávaná nebo dočasně neobdělávaná půda tvoří 30% celkové výměry honitby, a vyskytují se v ní rozptýlené lesíky do výměry 10 ha, remízky, neplodné pozemky, větrolamy a protierozní meze a doprovodná zeleň kolem komunikací, a jejíž zemědělské využití je zaměřeno na pěstování pěti a více plodin.
2) Krajina s omezenou intenzitou zemědělského využití a s ekologicky stabilizujícími prvky Krajina, v níž je značná část pozemků orné půdy do 50 ha, drobné lesíky, remízky a rozptýlená zeleň tvoří 10 až 30% výměry honitby, remízky jsou propojeny biokoridory (např. mezemi, cestami, příkopy, atd.), jsou v ní otevřené vodoteče s doprovodnou zelení a jejíž zemědělské využití je zaměřeno na pěstování pěti a více plodin s převažujícím zastoupením ozimých ječmenů, víceletých pícnin a strniskových směsek a dále všechna ochranná pásma zdrojů pitné vody 1. a 2. stupně.
3) Krajina s intenzivním zemědělským využitím a s ekologicky stabilizujícími prvky Krajina, v níž značná část pozemků orné půdy nad 50 ha, popřípadě v takovém blokovém uspořádání těchto pozemků, které přesahuje uvedenou výměru; remízky a rozptýlená trvalá zeleň v ní tvoří 5 - 10% celkové plochy výměry honitby a je z větší části izolovaná, biokoridory v ní jsou přerušované, vodoteče otevřené a s převážně upravenými toky; zemědělské využití této krajiny je zaměřeno na méně než pěti plodin s převažujícím zastoupením víceletých pícnin na orné půdě, ozimých obilovin, zeleniny a okopanin, v této krajině se vyskytují intenzivní pastviny.
4) Krajina s intenzivním zemědělským využitím bez ekologicky stabilizujících prvků Krajina, v níž je značná část pozemků orné půdy nad 50 ha, popřípadě v takovém blokovém uspořádání těchto pozemků, které přesahuje uvedenou výměru; remízky a rozptýlená trvalá zeleň, jež jsou izolovány a bez biokoridorů, se nacházejí na rozloze do 10% celkové plochy výměry honitby, velké plochy jsou bez trvalého zdroje relativně čisté vody a nachází se v ní pastevní areály skotu a ovcí; zemědělské využití krajiny je zaměřeno na méně než pět plodin s převažujícím zastoupením silážních kukuřic a plodin vyžadujících jarní přípravu půdy.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.