Odstavec předpisu 491/2002 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd
Příl.1

Příl.1
Zařazení honitby nebo její části do jakostní třídy pro spárkatou zvěř
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Přírodní podmínky lesního celu honitby                   Přírodní podmínky pozemků části honitby
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Celková       Bližší specifikace charakteru    Jakosti třída   Charakteristika zemědělského  Jakostní třída
charakteristika   lesa                pro všechny    využití pozemků polní
                             druhy zvěře    části honitby-zemědělská
                                      oblast
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Listnaté lesy1)   Les nízký                I
---------------------------------------------------------------------------
Smíšené lesy     Les vysoký                I       Kukuřičná2)
s převahou      s dřevitým i bylinným podrostem
listnáčů1) alespoň  ------------------------------------------------------ a                  I
60%         Les vysoký               II
           s bylinným podrostem
           ------------------------------------------------------ Řepařská3)
           Les vysoký               III
           převážně bez podrostu
--------------------------------------------------------------------------- Obilnářská4)            II
Smíšené lesy s    Les vysoký               II
listnáči1) 60-20%  s dřevitým i bylinným podrostem
           ------------------------------------------------------
           Les vysoký               III
           s bylinným podrostem
           ------------------------------------------------------ Bramborářská5)          III
           Les vysoký               III
           převážně bez podrostu
---------------------------------------------------------------------------
Jehličnaté lesy   Les vysoký               III
nebo lesy s příměsí s dřevitým i bylinným podrostem
listnáčů1)      ------------------------------------------------------
           Les vysoký               III
           s bylinným podrostem                  Pícninářská6)           IV
           ------------------------------------------------------
           Les vysoký               IV
           převážně bez podrostu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vysvětlivky:
1) Posuzování lesních porostů a zastoupení listnáčů v nichž je možno provádět pouze u porostů starších než 21 let-§ 6 odst. 6 a § 7 písm. e) vyhlášky č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování.
2) Kukuřičnou zemědělskou oblastí se rozumí krajina v nadmořské výšce do 250 m ve velmi teplém a suchém klimatickém regionu s průměrnými ročními teplotami 9 - 10 st.C a srážkami 500 - 600 mm, s velmi nízkou lesnatostí, ve které převládají hlinité nebo písčitohlinité černozemní a lužní typy půd nebo nivních půd na píscích nebo drnových půd a v níž reliéf terénu je rovinný až mírně zvlněný. Zemědělství je v této krajině zaměřeno zejména na tyto plodiny: kukuřice na zrno, cukrovka, teplomilné ovoce, vinná réva, teplomilné zeleniny, kvalitní pekařská pšenice a sladovnický ječmen.
3) Řepařskou zemědělskou oblastí se rozumí krajina v nadmořské výšce od 250 do 300 m v teplém suchém až mírně vlhkém klimatickém regionu s průměrnými ročními teplotami 8 - 9 st.C a srážkami 500 - 650 mm, s nízkou lesnatostí, ve které převládají hlinité hluboké aluviální písčitohlinité černozemní a hnědozemní půdy na spraších a sprašových hlínách nebo nivních půdách na nivních uloženinách a v níž reliéf terénu je rovinný až mírně zvlněný. Zemědělství je v této krajině zaměřeno zejména na tyto plodiny: cukrovka, kvalitní pšenice, sladovnický ječmen, kořenová zelenina, v některých oblastech chmel a ranné brambory.
4) Obilnářskou zemědělskou oblastí se rozumí krajina v nadmořské výšce 300b - 600 m, teplém mírně až mírně chladném vlhkém klimatickém regionu s průměrnými ročními teplotami 5 - 8,5 st.C a srážkami 550 - 700 mm, s nízkou až střední lesnatostí, ve které převládají půdy hlinitopísčité až jílovité s různým stupněm skeletovitosti a v níž reliéf terénu je mírně zvlněný až svažitý. Zemědělství je v této krajině zaměřeno zejména na tyto plodiny: obilniny, některé technické plodiny a řepku. Pěstování cukrovky a brambor je v této oblasti méně vhodné až nevhodné.
5) Bramborářskou zemědělskou oblastí se rozumí krajina v nadmořské výšce 400 - 650 m v mírně teplém vlhkém až mírně chladném vlhkém klimatickém regionu s průměrnými ročními teplotami 5 - 8 st.C a srážkami 550 - 900 mm, se střední až vysokou lesnatostí, ve které převládají půdy hlinitopísčité až písčitohlinité s nižším podílem mělkých a silně skeletovitých půd a v níž reliéf terénu je středně zvlněný až silně svažitý. Zemědělství je v této krajině zaměřeno zejména na tyto plodiny: konzumní, průmyslové a sadbové brambory, převážně krmné obilniny, v nižších polohách i na řepku a ve vyšších i na len.
6) Pícninářskou zemědělskou oblastí se rozumí krajina v nadmořské výšce nad 600 m v mírně chladném vlhkém až chladném vlhkém klimatickém regionu s průměrnými ročními teplotami 5 - 6 st.C a srážkami více než 700 mm, s vysokou až velmi vysokou lesnatostí, ve které převládají písčitohlinité, středně hluboké až mělké štěrkovité až kamenité půdy a v níž reliéf terénu je horizontálně členitý s vysokou svažitostí. Oblast je méně příznivá pro rostlinnou výrobu, je v ní vysoké zastoupení luk a pastvin, ojediněle se v ní vyskytují podmínky pro pěstování sadbových brambor a lnu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.