Odstavec předpisu 256/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu)
§ 12ba

§ 12ba
Snížení dotace v rámci jednotné žádosti v případě vykázání vyššího počtu zvířat
(1) Je-li rozdíl mezi počtem zvířat uvedeným v jednotné žádosti pro opatření a počtem zvířat, individuálně identifikovaných podle přímo použitelného předpisu Evropské unie60) a podle zvláštního právního předpisu59), zjištěným v rámci kontrol podle § 12a, u něhož byly splněny všechny podmínky pro poskytnutí dotace, nejvýše 3 zvířata, Fond dotaci poskytne na základě počtu zvířat zjištěného pro dané opatření.
(2) Je-li rozdíl mezi počtem zvířat uvedeným v jednotné žádosti pro opatření a počtem zvířat zjištěným v rámci kontrol podle § 12a vyšší než 3 zvířata, Fond dotaci sníží o
a) procentní podíl stanovený podle odstavce 3, pokud uvedený procentní podíl není větší než 20 % nebo
b) dvojnásobek procentního podílu stanoveného podle odstavce 3, pokud je procentní podíl větší než 20 %, ale nepřesahuje 30 %.
(3) Pro stanovení procentních podílů v odstavci 2 Fond počet zvířat, která byla shledána nezjištěnými, vydělí počtem zvířat zjištěných.
(4) Pokud je procentní podíl stanovený podle odstavce 3 větší než 30 %, Fond žádost zamítne.
(5) Za zjištěné zvíře podle odstavce 1 a za zjištěné zvíře pro výpočet intenzity stanovené prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3 se považuje rovněž
a) individuálně identifikované zvíře, které se nachází u žadatele a které ztratilo jednu ze dvou identifikačních značek, za předpokladu, že ho lze nadále jednotlivě identifikovat podle ostatních prvků systému identifikace a evidence podle zvláštního právního předpisu59), nebo
b) individuálně nebo skupinově identifikované zvíře nacházející se u žadatele, které ztratilo všechny identifikační značky, za předpokladu, že ho lze nadále identifikovat podle ústřední evidence hospodářských zvířat podle zvláštního právního předpisu59) a že chovatel zvířat může doložit, že již před oznámením kontroly na místě podnikl kroky k nápravě situace.
(6) Za zjištěné zvíře podle odstavce 5 se podle přímo použitelného předpisu Evropské unie61) považuje také, pokud se zjištěný nesoulad týká pozdního hlášení zvířat do ústřední evidence, za předpokladu, že k danému hlášení došlo před začátkem období nebo před termínem stanoveným prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3.
59) Zákon č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
60) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429 ze dne 9. března 2016 o nákazách zvířat a o změně a zrušení některých aktů v oblasti zdraví zvířat ("právní rámec pro zdraví zvířat"), v platném znění.
61) Čl. 34 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.