Odstavec předpisu 256/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu)
§ 12

§ 12
Vyžadování a poskytování informací a spolupráce
(1) Fond je oprávněn bezplatně požadovat informace potřebné pro provádění činností podle § 1 odst. 2, včetně údajů z evidencí vedených podle zákona o vinohradnictví a vinařství, zákona o ochraně chmele, zákona o zemědělství, včetně ortofotomap, zákona o rostlinolékařské péči a zákona o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat, a údajů z lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov podle § 24 a 25 zákona o lesích a údajů z ústřední evidence reprodukčního materiálu podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, přičemž při nakládání s osobními údaji fyzických osob postupuje podle zvláštního právního předpisu.30)
(2) Fond informace o provádění činností podle § 1 odst. 2 pravidelně zveřejňuje. Na žádost organizačních složek státu, orgánů územních samosprávných celků a zájmových sdružení, jakož i pro potřebu výkonných funkcí Fond poskytne vyžádané informace o provádění činností podle§ 1 odst. 2.
(3) Fond spolupracuje s orgány jiných členských nebo budoucích členských států Evropské unie se stejnou nebo obdobnou působností, včetně vzájemného poskytování odborné pomoci.
(4) Fond je oprávněn k činnostem podle § 1 odst. 2 využívat rodná čísla v souladu se zvláštním právním předpisem31).
(5) Generální ředitelství cel poskytuje na vyžádání Fondu o zboží, které bylo vyvezeno z České republiky do státu, který není členským státem Evropské unie s vývozní licencí pro zemědělské komodity (AGREX) nebo které bylo z tohoto státu dovezeno do České republiky s dovozní licencí pro zemědělské komodity (AGRIM), ze svých evidencí tyto informace:
a) registrační a identifikační číslo hospodářského subjektu (EORI) dovozce nebo vývozce,
b) číslo rozhodnutí v celním řízení,
c) datum přijetí celního prohlášení,
d) datum propuštění do celního režimu,
e) datum potvrzení výstupu z Evropské unie v případě vývozu,
f) číslo vývozní licence pro zemědělské komodity (AGREX) nebo číslo dovozní licence pro zemědělské komodity (AGRIM),
g) sazební zařazení,
h) čistá hmotnost v kg,
i) množství v doplňkových měrných jednotkách s uvedením měrné jednotky,
j) stát, z něhož bylo zboží dovezeno nebo do něhož bylo vyvezeno,
k) země původu,
l) odběr vzorku,
m) číslo faktury,
n) kód preference a
o) číslo kvóty.
Poskytnutí informací podle písmen a) až o) není porušením povinnosti mlčenlivosti podle daňového řádu.
(6) Fond zveřejňuje informace o příjemcích a poskytnutých dotacích financovaných zcela nebo zčásti z rozpočtu Evropské unie způsobem, ve lhůtách a v rozsahu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie56) a dále zveřejňuje
a) identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
b) datum právní moci rozhodnutí nebo datum uzavření dohody o poskytnutí dotace a
c) datum právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace a její výši.
(7) Fond nezveřejňuje informace uvedené v čl. 49 odst. 3 pododst. 1 písm. f) a g) nařízení (EU) 2021/1060, pokud jde o opatření přímé platby uvedené v čl. 16 nařízení (EU) 2021/2115 a opatření rozvoje venkova uvedené v čl. 69 písm. b) a c) nařízení (EU) 2021/2115.
(8) Fond zveřejňuje informace o příjemcích a poskytnutých dotacích financovaných výhradně z národních zdrojů podle § 2d zákona o zemědělství jako otevřená data47), a to v rozsahu
a) jméno a příjmení nebo název příjemce,
b) identifikační číslo osoby příjemce, je-li přiděleno,
c) obec, ve které má příjemce sídlo nebo místo pobytu,
d) výše přiznané dotace a údaj o tom, jaká částka byla dosud vyplacena,
e) účel, na který je poskytovaná částka určena,
f) datum právní moci rozhodnutí nebo datum uzavření dohody o poskytnutí dotace a
g) datum právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace a její výši.
(9) Informace podle odstavce 8 se zveřejňují do 7 dnů po vyplacení dotace nebo právní moci rozhodnutí o vrácení neoprávněné platby dotace. Fond nezveřejňuje informaci podle odstavce 8 písm. a), pokud je částka dotace obdržená příjemcem v jednom roce rovna nebo nižší 1 250 EUR.
(10) Informace podle odstavců 6 a 8 musejí zůstat zveřejněny nejméně po dobu 10 let od data zveřejnění, nestanoví-li přímo použitelný předpis Evropské unie57) jinak.
30) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
31) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
47) Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
56) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, v platném znění.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2116, v platném znění.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/128.
57) Čl. 49 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.