Odstavec předpisu 256/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčím fondu)
§ 11k

§ 11k
Nedodržení podmínek uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů
(1) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů podle § 1 odst. 2 písm. n) neplní podmínky pro uznání nebo poruší pravidla stanovená pro jejich činnost, s výjimkou podle odstavce 3, vyzve Fond organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů k nápravě a odstranění vad, a to ve lhůtě stanovené Fondem, která nesmí být kratší než 15 dnů ode dne doručení výzvy. Do okamžiku přijetí nápravných opatření a odstranění vad Fond pozastaví organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů platby.
(2) V případě že tato osoba podle odstavce 1 neprovede nápravu a neodstraní vady podle výzvy Fondu podle odstavce 1, Fond zahájí řízení o zrušení uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů, nestanoví-li předpis Evropské unie jinak. Uznání se zruší s účinností ode dne, od něhož přestaly být podmínky dodržovány, nebo pokud není možné určit toto datum, ode dne, kdy bylo nedodržení podmínek zjištěno. Neoprávněné platby dotace musí organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů vrátit neprodleně Fondu.
(3) Zjistí-li Fond, že uznaná organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů podle § 1 odst. 2 písm. n) nesplní, s výjimkou případu vyšší moci, ve dvou po sobě jdoucích kalendářních letech limit roční minimální obchodovatelné produkce uvedené na trh stanovený prováděcím právním předpisem vydaným podle § 1 odst. 3, zahájí Fond řízení o zrušení uznání organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů. Neoprávněné platby dotace, týkající se období, během něhož podmínka minimální hodnoty obchodovatelné produkce nebyla splněna, musí organizace producentů nebo nadnárodní organizace producentů vrátit neprodleně Fondu.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.