Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 5b

§ 5b
(1) V případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat žadatel musí splnit následující podmínky:
a) je právnickou osobou a má sídlo na území České republiky,
b) má pro svou činnost zajištěny osoby odborně způsobilé podle § 30,
c) prokáže, že populace plemene je dostatečně početná k uplatnění účinného šlechtitelského programu včetně selekce a testovacího připařování anebo zaručuje zachování plemene, je-li to potřebné,
d) uznáním není ohroženo zachování plemene nebo šlechtitelský program některého již uznaného chovatelského sdružení a
e) stanovy, popřípadě jiný zakladatelský dokument, obsahují zejména
1. jako účel činnosti zabezpečování společných zájmů členů v oblasti šlechtění a plemenitby ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat a ochranu těchto zájmů,
2. právo chovatelů stát se členem uznaného chovatelského sdružení a podmínky tohoto členství a
3. právo chovatelů účastnit se stanovování a rozvíjení šlechtitelského programu v souladu s jednacím řádem, řádem plemenářské evidence a šlechtitelským programem.
Ustanovení písmene e) bodu 2 se použije, pouze pokud to umožňuje právní povaha žadatele.
(2) Uznané chovatelské sdružení je v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat povinno
a) postupovat při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, vyhodnocovat a realizovat šlechtitelský program a nejméně jednou ročně zveřejňovat jeho výsledky,
b) vést plemenářskou evidenci podle řádu plemenářské evidence a evidovat v ní drůbež, plemenné ryby a včely podle § 10 odst. 2,
c) kontrolovat plnění ustanovení řádu plemenářské evidence,
d) vydávat, ověřovat a kontrolovat potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,
e) evidovat a zveřejňovat dědičné vady a zvláštnosti,
f) zajišťovat hodnocení ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat a vydávat o jeho výsledku doklady (§ 8 odst. 2),
g) poskytovat pověřené osobě informace o plemenných zvířatech potřebné ke shromažďování a zpracovávání údajů v informačním systému ústřední evidence,
h) poskytovat určené osobě nebo ministerstvu na základě jejich písemné žádosti informace potřebné k plnění jejich úkolů podle tohoto zákona, s výjimkou údajů, které tvoří předmět obchodního tajemství6g), a
i) zajistit, že spory, jež mohou v průběhu provádění šlechtitelských programů vzniknout mezi chovateli a mezi chovateli a uznaným chovatelským sdružením, budou řešeny v souladu s pravidly stanovenými v jednacím řádu.
(3) Uznané chovatelské sdružení má v případě ostatních vyjmenovaných hospodářských zvířat právo
a) v rámci svých schválených šlechtitelských programů určovat a provádět tyto šlechtitelské programy nezávisle, pokud při tom dodrží všechny podmínky pro jejich schválení, a
b) vyloučit chovatele z účasti na šlechtitelském programu, pokud chovatel nedodržuje pravidla šlechtitelského programu nebo neplní povinnosti stanovené v jednacím řádu nebo řádu plemenářské evidence.
6g) § 504 občanského zákoníku

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.