Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 29b

§ 29b
Obecná ustanovení
(1) Příslušným orgánem členského státu, který může požádat o poskytnutí pomoci nebo který může být požádán o poskytnutí pomoci v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů, je v České republice ministerstvo.
(2) Povinnost poskytnout pomoc v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů se netýká poskytování informací a dokladů získaných ministerstvem při výkonu jeho činnosti na žádost soudního orgánu podle zvláštních právních předpisů; takové informace a doklady však musí být ministerstvem poskytnuty, jestliže k tomu soudní orgán dá ministerstvu souhlas.
(3) Povinnost poskytnout pomoc v oblasti působnosti tohoto zákona a souvisejících právních předpisů v případech, kdy by poskytnutím takové pomoci mohl být dotčen veřejný zájem nebo jiný podstatný zájem České republiky, může ministerstvo odmítnout; takové odmítnutí však musí ministerstvo řádně odůvodnit.
(4) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d lze poskytnout pouze tehdy, pokud to není v rozporu s právními předpisy České republiky.
(5) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d jsou důvěrné povahy; na jejich poskytování se vztahuje povinnost mlčenlivosti a platí pro ně zvláštní právní předpisy12). Informace týkající se fyzických nebo právnických osob lze poskytnout jen v rozsahu nezbytně nutném k oznámení činností, které jsou v rozporu s tímto zákonem a souvisejícími právními předpisy. Ministerstvo zabezpečí, aby informace získané od dožádaných orgánů jiných členských států Evropské unie a od Komise zůstaly důvěrné i po uzavření případu. Ustanovení tohoto odstavce však nebrání využití takových informací v případě soudních sporů nebo řízení vedených kvůli nedodržování tohoto zákona a souvisejících právních předpisů anebo při prevenci nebo odhalování nedostatků ve vztahu k fondům Evropské unie; v takovém případě ministerstvo orgán, který mu informace poskytl, o využití těchto informací informuje.
(6) Informace poskytnuté podle § 29b až 29d nesmějí být poskytnuty jiným osobám než těm, jejichž povinnosti v jiných členských státech Evropské unie nebo v orgánech Evropské unie vyžadují, aby k těmto informacím měly přístup. Tyto informace nesmějí být využity k jiným účelům, než které jsou stanoveny ustanoveními § 29b až 29d, ledaže k tomu orgán, který informace poskytuje, dá výslovný souhlas a pokud takové sdělení nebo použití informací není v rozporu s předpisy členského státu Evropské unie, v němž sídlí orgán, který informace přijal.
(7) Ustanoveními § 29b až 29d nejsou dotčeny právní předpisy o vzájemné právní pomoci poskytované v trestněprávních věcech.
(8) S výjimkou úhrady honorářů vyplácených znalcům dožadující stranou se pomoc podle § 29b až 29e poskytuje bezplatně.
12) Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.