Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 27

§ 27
Přestupky právnických osob a podnikajících fyzických osob
(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,
b) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,
c) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,
d) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,
e) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,
f) uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,
g) uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,
h) v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,
i) nesplní některou z povinností uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c), zvláštním opatřením vydaným podle § 25 odst. 3 nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2,
j) vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo
k) nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.
(2) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že
a) nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),
b) neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),
c) neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),
d) neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),
e) v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,
f) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,
g) neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,
h) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle § 18 odst. 2,
i) nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,
j) nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo
k) nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.
(3) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí přestupku tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6 nebo nařízení (EU) 2016/1012.
(4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.
(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.
(6) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),
b) neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,
d) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,
e) neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo
f) neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).
(7) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,
b) nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle § 22 odst. 2,
c) v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,
d) nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,
e) sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,
f) sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,
g) nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo
h) neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.
(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí přestupku tím, že
a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),
b) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,
c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo
d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).
(9) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím, že
a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),
b) v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,
c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo
d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).
(10) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury, jehož zařízení je podle § 5a veterinárního zákona pouze registrováno, dopustí přestupku tím, že
a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a), nebo
b) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).
(11) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí přestupku tím, že
a) nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),
b) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,
c) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo
d) nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).
(12) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí přestupku tím, že
a) nezaeviduje do Národního programu zvíře podle § 14e odst. 2, nebo
b) v rozporu s § 14e odst. 4 nezaeviduje do Národního programu nebo nezapíše do plemenné knihy nebo plemenářské evidence zvíře jako genetický zdroj zvířete.
(13) Osoba provozující inseminační stanici se dopustí přestupku tím, že
a) nepoužije plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 16 odst. 1 písm. a), nebo
b) v rozporu s § 16 odst. 1 písm. b) nebo c) nevede provozní záznamy o jednotlivých plemenících, o odebraném spermatu, o vyrobených inseminačních dávkách nebo o výdeji inseminačních dávek nebo je nepředá pověřené osobě.
(14) Středisko pro přenos embryí se dopustí přestupku tím, že nevede provozní záznamy nebo je nepředá podle § 18 odst. 1.
(15) Oprávněná osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nezajišťuje testování a posuzování v chovech nebo testačních zařízeních osobami odborně způsobilými nebo technickým vybavením podle § 7 odst. 2 nebo nařízení (EU) 2016/1012,
b) neprovede testování nebo posouzení hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. a) nebo nařízení (EU) 2016/1012,
c) nedodrží postupy a posuzování podle § 7 odst. 3 písm. b) nebo nařízení (EU) 2016/1012,
d) nezjišťuje původy, vlastnosti a znaky vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 3 písm. c) nebo nařízení (EU) 2016/1012,
e) v rozporu s § 7 odst. 3 písm. d) neeviduje údaje o původu, výkonnosti a reprodukci zvířat nebo je nepředá,
f) neposkytuje poradenství podle § 7 odst. 3 písm. e),
g) nepředá v případě ukončení činnosti veškeré údaje a podklady podle § 7 odst. 3 písm. f),
h) nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6 nebo nařízení (EU) 2016/1012,
i) v rozporu s § 8 odst. 2 písm. b) nebo nařízením (EU) 2016/1012 nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,
j) nedoloží způsobilost k ověřování a osvědčování původů a stanovování genetických typů plemenných zvířat podle § 12 odst. 2 písm. a),
k) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. b) nedoloží účast v mezinárodních srovnávacích testech nebo trvale nesplňuje jejich kritéria,
l) v rozporu s § 12 odst. 2 písm. c) neověří původ nebo nestanoví genetický typ plemenného zvířete,
m) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1,
n) neprovede inseminaci nebo vpravování embryí podle § 17 odst. 1,
o) nepoužije sperma plemeníků podle § 17 odst. 2 písm. a),
p) v rozporu s § 17 odst. 2 písm. b) nevede záznamy o inseminaci nebo je nepředá,
q) nedodrží připařovací plán nebo testovací připařování podle § 17 odst. 2 písm. c), nebo
r) neohlásí změny podle § 32.
(16) Určená osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu podle § 14f odst. 2 písm. a),
b) v rozporu s § 14f odst. 2 písm. b) nevede evidenci účastníků Národního programu nebo jim nepřidělí evidenční čísla,
c) nekoordinuje aktivity související s Národním programem podle § 14f odst. 2 písm. c),
d) nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 2 písm. d),
e) v rozporu s § 14f odst. 2 písm. e) neprovede hodnocení Národního programu nebo toto hodnocení nepředloží ministerstvu, nebo
f) neohlásí změny podle § 32.
(17) Pověřená osoba se dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí zpracování a zveřejňování výsledků testování a posuzování a jejich evidenci podle § 7 odst. 7,
b) v rozporu s § 8 odst. 2 písm. d) nezajistí hodnocení plemenných zvířat nebo o výsledku hodnocení nevydá doklad,
c) nevede ústřední registr plemeníků podle § 15 odst. 2,
d) nepřidělí chovateli označovaných zvířat identifikační prostředky podle § 22 odst. 3 písm. a),
e) nezabezpečí označování koní podle § 22 odst. 3 písm. b),
f) nezaeviduje původní identifikační číslo zvířete podle § 22 odst. 11,
g) neposkytuje údaje podle § 23b odst. 5,
h) neposkytuje formuláře podle § 23c odst. 2 písm. a),
i) neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2 písm. b),
j) nevystavuje průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23c odst. 2 písm. c),
k) nepředává chovatelům pokyny podle § 23c odst. 2 písm. d),
l) nevede evidenci podle § 23c odst. 2 písm. e),
m) nedoplňuje databázi podle § 23c odst. 2 písm. f),
n) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. g) neregistruje plemeníky v ústředním registru plemeníků nebo nevede jeho databázi nebo ji nedoplňuje,
o) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. h) nekontroluje identifikační čísla zvířat a správnost předávaných údajů nebo nevyzve chovatele k odstranění nebo k opravě údajů,
p) neukládá vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob podle § 23c odst. 2 písm. i),
q) nezajišťuje ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence podle § 23c odst. 2 písm. j),
r) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. k) nepředá údaje nebo doklady nebo neprovede zápis o tomto předání v případě zrušení rozhodnutí o pověření,
s) nevrátí průvodní list skotu organizaci, která jej vystavila, podle § 23c odst. 2 písm. l),
t) neeviduje odděleně údaje nesprávné nebo nepravděpodobné podle § 23c odst. 2 písm. m),
u) v rozporu s § 23c odst. 2 písm. p) nezpracovává nebo nezveřejňuje odhady plemenných hodnot,
v) nepřiděluje výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady podle § 23c odst. 2 písm. q),
w) neohlásí změny podle § 32,
x) neplní působnost příslušného orgánu podle § 23c odst. 2 písm. r), nebo
y) neznehodnotí uložený průkaz koně před jeho vydáním podle § 23c odst. 2 písm. s),
z) neshromažďuje údaje podle § 23c odst. 2 písm. t).
(18) Sdružení, které je účastníkem Národního programu, se dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 4 písm. a),
b) neoznámí určené osobě ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. b),
c) neoznámí změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 4 písm. c),
d) nezajistí regeneraci genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. d),
e) neprovede hodnocení příslušného druhu nebo plemene genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 4 písm. e), nebo
f) neposkytne informace podle § 14f odst. 4 písm. f).
(19) Genobanka se dopustí přestupku tím, že
a) neuchovává materiál podle § 14g odst. 3 písm. a), nebo
b) v rozporu s § 14g odst. 3 písm. b) neoznámí vznik situace znamenající riziko poškození nebo zničení uloženého materiálu nebo nezajistí opatření k eliminaci tohoto rizika.
(20) Uznané chovatelské sdružení se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 5b odst. 2 písm. a) nebo nařízením (EU) 2016/1012 nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho výsledky,
b) v rozporu s § 5b odst. 2 písm. b) nebo nařízením (EU) 2016/1012 nevede plemennou knihu nebo v ní neeviduje plemenná zvířata nebo nevede plemenářskou evidenci nebo v ní neeviduje drůbež, plemenné ryby nebo včely,
c) nekontroluje plnění ustanovení řádu plemenné knihy nebo plemenářské evidence podle § 5b odst. 2 písm. c) nebo nařízení (EU) 2016/1012,
d) v rozporu s § 5b odst. 2 písm. d) nebo nařízením (EU) 2016/1012 nevydá, neověří nebo nezkontroluje zootechnické osvědčení nebo potvrzení o původu plemenných zvířat, u drůbeže a plemenných ryb potvrzení o původu rodičovského hejna,
e) v rozporu s § 5b odst. 2 písm. e) nebo nařízením (EU) 2016/1012 neeviduje nebo nezveřejňuje dědičné vady a zvláštnosti,
f) v rozporu s § 5b odst. 2 písm. f) nebo nařízením (EU) 2016/1012 nezajistí hodnocení vyjmenovaných hospodářských zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,
g) neposkytne informace o plemenných zvířatech podle § 5b odst. 2 písm. g) nebo nařízení (EU) 2016/1012,
h) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle § 5b odst. 2 písm. h) nebo nařízení (EU) 2016/1012,
i) nepostupuje při testování a posuzování koní podle § 7 odst. 6,
j) nepřevezme výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 8, nebo
k) neohlásí změny podle § 32 nebo nařízení (EU) 2016/1012.
(21) Chovatelský podnik prasat se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nepostupuje při své činnosti v souladu se svým chovným cílem a šlechtitelským programem, nevyhodnocuje nebo nerealizuje šlechtitelský program nebo nezveřejňuje jeho výsledky,
b) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nevede chovný registr nebo v něm neeviduje plemenná zvířata,
c) nekontroluje plnění ustanovení řádu chovného registru podle nařízení (EU) 2016/1012,
d) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nevydá, neověří nebo nezkontroluje zootechnické osvědčení,
e) v rozporu s nařízením (EU) 2016/1012 nezajistí hodnocení hlavních vyjmenovaných hospodářských zvířat nebo nevydá o jeho výsledku doklady,
f) neposkytne informace o plemenných zvířatech podle nařízení (EU) 2016/1012,
g) neposkytne určené osobě nebo ministerstvu údaje podle nařízení (EU) 2016/1012,
h) nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 15 odst. 1, nebo
i) neohlásí změny podle § 32 nebo nařízení (EU) 2016/1012.
(22) Provozovatel jatek, provozovatel líhní, provozovatel zařízení pro svody kopytníků, provozovatel zařízení pro svody drůbeže, uživatelského zařízení nebo asanačního podniku se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23a odst. 1 písm. a) neeviduje svá zařízení (provozovny) nebo neoznamuje změny,
b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b),
c) nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní podle § 23a odst. 1 písm. c),
d) nezajistí odeslání průvodního listu skotu nebo průkazu koně podle § 23a odst. 1 písm. d), nebo
e) neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).
(23) Obchodník se dopustí přestupku tím, že
a) v rozporu s § 23a odst. 2 písm. a) neeviduje nebo neoznamuje změny,
b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 2 písm. b),
c) nepřebírá při přemístění zvířete průvodní listy skotu podle § 23a odst. 2 písm. c), nebo
d) neoznámí ukončení své činnosti podle § 23a odst. 2 písm. d).
(24) Dopravce se dopustí přestupku tím, že
a) není registrován podle § 23a odst. 3 písm. a), nebo
b) v rozporu s § 23a odst. 3 písm. b) nepřebírá nebo nepředává při přemístění zvířete průvodní listy skotu nebo průkazy koní.
(25) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že neposkytne kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly podle § 24 odst. 10 nebo nařízení (EU) 2016/1012.
(26) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3 nebo 14,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo k), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5, 6, 12, 16, 18, 19, 20 nebo 21,
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 22, 23, 24 nebo 25,
d) do 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 17.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.