Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 26

§ 26
Přestupky fyzických osob
(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v České republice, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb nebo včel v rozporu s § 21 odst. 1,
b) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené v jiných členských státech Evropské unie v rozporu s § 21 odst. 2,
c) uvede do oběhu plemenné zvíře narozené ve třetích zemích v rozporu s § 21 odst. 3,
d) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované v inseminačních stanicích v České republice v rozporu s § 21 odst. 4,
e) uvede do oběhu sperma plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru vyprodukované mimo území České republiky v rozporu s § 21 odst. 5,
f) uvede do oběhu na území České republiky sperma plemeníků zapsaných do ústředního registru plemeníků v rozporu s § 21 odst. 6,
g) uvede do oběhu embrya nebo vaječné buňky plemenných zvířat nebo zvířat zapsaných v chovném registru v rozporu s § 21 odst. 7,
h) v rozporu s § 21 odst. 9 přemístí z jiných členských států včely nebo plemenné ryby nebo jejich plemenný materiál nebo je doveze ze třetích zemí na území České republiky bez souhlasu ministerstva,
i) nesplní některou z povinností uloženou opatřením k nápravě vydaným podle § 24 odst. 3 písm. c), zvláštním opatřením vydaným podle § 25 odst. 3 nebo rozhodnutím o zvláštním opatření vydaným podle § 25 odst. 2,
j) vykonává činnost, ke které je třeba souhlasu nebo uznání, bez tohoto souhlasu nebo uznání, nebo
k) nesplní povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie na úseku šlechtění, plemenitby, označování a evidence zvířat.
(2) Fyzická osoba se jako chovatel dopustí přestupku tím, že
a) nevytvoří podmínky nezbytné pro zjišťování údajů potřebných pro testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. a),
b) neumožní ve svých chovech testovací připařování, prověřování plemeníků, předvedení nebo posuzování zevnějšku vyjmenovaných hospodářských zvířat podle § 7 odst. 5 písm. b),
c) neposkytne plemenice, jejich samčí nebo samičí potomstvo, u drůbeže násadová vejce nebo jednodenní drůbež, u plemenných ryb jejich plemenný materiál nebo u včel matky ke společnému kontrolnímu chovu nebo pro potřeby testování a posuzování podle § 7 odst. 5 písm. c),
d) neumožní ověření původu nebo stanovení genetického typu podle § 7 odst. 5 písm. d),
e) v rozporu s § 15 odst. 1 nepoužije k plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků,
f) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění inseminace pro osobu oprávněnou k provádění inseminace oddělené prostory podle § 17 odst. 3,
g) neprovede u vlastních plemenic inseminaci podle § 17 odst. 4,
h) nezabezpečí pro řádné a bezpečné provádění přenosu embryí oddělené prostory podle § 18 odst. 2,
i) nepoužije k přirozené plemenitbě plemeníky zapsané v ústředním registru plemeníků podle § 19 odst. 1,
j) nevede záznamy o provádění přirozené plemenitby nebo tyto nepředá pověřené osobě podle § 19 odst. 2, nebo
k) nepoužije k plemenitbě drůbeže přirozenou plemenitbou nebo inseminací v uznaných chovech plemeníky, jejich sperma nebo plemenice podle § 20 odst. 1.
(3) Fyzická osoba se jako majitel zvířete dopustí přestupku tím, že nepožádá o ověření původu plemenného zvířete nebo o stanovení jeho genetického typu podle § 12 odst. 6 nebo nařízení (EU) 2016/1012.
(4) Fyzická osoba se jako chovatel nebo osoba uvádějící do oběhu plemenná zvířata, sperma, embrya, vaječné buňky, násadová vejce drůbeže nebo plemenný materiál ryb dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 21 odst. 8 nevede evidenci nebo nepředá údaje o uvádění do oběhu pověřené osobě.
(5) Fyzická osoba se jako účastník Národního programu dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 14e odst. 5 použije k plemenitbě zvíře zaevidované do Národního programu.
(6) Fyzická osoba se jako vlastník genetického zdroje zvířete, který je účastníkem Národního programu, dopustí přestupku tím, že
a) nedodrží podmínky uvedené v Národním programu a Metodice podle § 14f odst. 1 písm. a),
b) neoznámí neprodleně určené osobě a sdružení ohrožení genetického zdroje zvířete podle § 14f odst. 1 písm. b),
c) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. c) nehodnotí genetický zdroj zvířete a nevede o něm dokumentaci,
d) v rozporu s § 14f odst. 1 písm. d) nepředá určené osobě nebo genobance vzorek biologického nebo genetického materiálu nebo neumožní odběr tohoto vzorku,
e) neoznámí ministerstvu změnu údajů týkajících se rozhodnutí o zařazení do Národního programu podle § 14f odst. 1 písm. e), nebo
f) neoznámí písemně určené osobě záměr trvale přemístit jedince genetického zdroje zvířete z České republiky do jiného členského státu Evropské unie nebo jeho vývoz do třetí země podle § 14f odst. 1 písm. f).
(7) Fyzická osoba se jako chovatel označovaných zvířat dopustí přestupku tím, že
a) nezajistí jejich označování identifikačními prostředky podle § 22 odst. 1,
b) nezajistí používání identifikačních prostředků při označování označovaných zvířat podle § 22 odst. 2,
c) v rozporu s § 22 odst. 5 přemístí označované zvíře,
d) nepostupuje v případě ztráty identifikačního prostředku nebo jeho poškození podle § 22 odst. 6,
e) sejme nebo odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 7,
f) sejme, případně odstraní identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradí jej jiným identifikačním prostředkem v rozporu s § 22 odst. 8,
g) nedezinfikuje nebo neznehodnotí po sejmutí identifikační prostředek podle § 22 odst. 9, nebo
h) neoznačí tura dovezeného ze třetích zemí, který zůstává na území České republiky podle § 22 odst. 11.
(8) Fyzická osoba se jako chovatel evidovaných zvířat dopustí přestupku tím, že
a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 1 písm. a),
b) v rozporu s § 23 odst. 1 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,
c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 1 písm. c), nebo
d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 1 písm. d).
(9) Fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury nebo chovatel plemenných ryb dopustí přestupku tím, že
a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a),
b) v rozporu s § 23 odst. 2 písm. b) nevede ve stájovém registru údaje nebo je neuchovává po stanovenou dobu,
c) nepředá pověřené osobě údaje podle § 23 odst. 2 písm. c), nebo
d) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).
(10) Fyzická osoba se jako chovatel živočichů pocházejících z akvakultury, jehož zařízení je podle § 5a veterinárního zákona pouze registrováno, dopustí přestupku tím, že
a) neeviduje svá hospodářství podle § 23 odst. 2 písm. a), nebo
b) neoznámí pověřené osobě ukončení své činnosti podle § 23 odst. 2 písm. d).
(11) Fyzická osoba se jako chovatel koní a oslů a jejich kříženců a chovatel turů dopustí přestupku tím, že
a) nevyžádá si od pověřené osoby průkaz koně nebo průvodní list skotu podle § 23 odst. 4 písm. a),
b) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. b) nezajistí, aby do průkazu koně nebo průvodního listu skotu byly doplněny správné a úplné údaje a aby tam byly zaznamenány veškeré jejich změny,
c) v rozporu s § 23 odst. 4 písm. c) nepředává nebo nepřebírá při přemisťování evidovaného zvířete společně s evidovaným zvířetem také průkaz koně nebo průvodní list skotu, nebo
d) nevyžádá si od pověřené osoby vystavení duplikátu průkazu koně, náhradního průkazu koně nebo průvodního listu skotu podle § 23 odst. 4 písm. d).
(12) Fyzická osoba se jako provozovatel líhní dopustí přestupku tím, že
a) neeviduje svá zařízení podle § 23a odst. 1 písm. a),
b) nepředá údaje týkající se identifikace, počtu, přemisťování a změn evidovaných zvířat podle § 23a odst. 1 písm. b), nebo
c) neoznámí ukončení činnosti podle § 23a odst. 1 písm. e).
(13) Fyzická osoba se jako kontrolovaná osoba dopustí přestupku tím, že neposkytne kontrolujícímu součinnost potřebnou k výkonu kontroly podle § 24 odst. 10 nebo nařízení (EU) 2016/1012.
(14) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 3,
b) do 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a) až h) nebo k), odstavce 2 písm. a) až d), f) až h) nebo k) nebo odstavce 4, 5 nebo 6,
c) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. i) nebo j), odstavce 2 písm. e), i) nebo j) nebo odstavce 7, 8, 9, 10, 11, 12 nebo 13.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.