Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 25

§ 25
Zvláštní opatření
(1) Inspekce může ukládat chovatelům, uznaným chovatelským sdružením, chovatelským podnikům prasat, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům zařízení pro svody kopytníků, provozovatelům zařízení pro svody drůbeže, obchodníkům, dopravcům, uživatelským zařízením a oprávněným osobám zvláštní opatření. Orgány veterinárního dozoru mohou ukládat zvláštní opatření pouze chovatelům, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům shromažďovacích středisek, obchodníkům, dopravcům a uživatelským zařízením.
(2) Jako zvláštní opatření může pouze inspekce uložit
a) zákaz prodeje nebo nákupu plemenného zvířete, jednodenní drůbeže, spermatu nebo vaječných buněk a embryí při nedodržení povinností uvedených v § 20 nebo v § 21 odst. 1 až 7,
b) zákaz prodeje nebo nákupu násadových vajec drůbeže nebo běžců, plemenného materiálu ryb nebo včel, nebo likvidaci včelstev při nedodržení povinností uvedených v § 20 odst. 1 a 2 nebo v § 21 odst. 1 až 3, 6, 7 nebo 8,
c) zákaz plemenitby při nedodržení povinností uvedených v § 12 odst. 3 nebo 5, § 19 odst. 1 anebo v § 20,
d) zákaz dalšího líhnutí při nedodržení povinností uvedených v § 20.
(3) Jde-li o tury, jako zvláštní opatření může inspekce a orgány veterinárního dozoru uložit
a) utracení8e) zvířete, nelze-li zjistit jeho totožnost během 2 pracovních dnů; chovateli nepřísluší náhrada za takto utracené zvíře,
b) zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství, jestliže jedno nebo více zvířat v hospodářství nesplňuje žádné požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru a přihlášení do ústřední evidence,
c) zákaz přemísťování zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet těchto zvířat nepřesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství,
d) zákaz přemísťování všech zvířat do hospodářství nebo z hospodářství, pokud počet zvířat, která nesplňují některé požadavky týkající se ušních známek, průvodních listů skotu, stájového registru, zasílání hlášení přemístění, narození nebo úhynu do ústřední evidence, přesahuje 20 % všech zvířat v hospodářství.
(4) Inspekce současně stanoví dobu trvání zvláštních opatření uložených podle odstavce 2. Zvláštní opatření uložená podle odstavce 3 platí do doby jejich zrušení.
(5) Odvolání proti rozhodnutí o uložení zvláštního opatření podle odstavce 2 nemá odkladný účinek.
(6) Při ukládání zvláštních opatření podle odstavce 3 zaměstnanci inspekce nebo orgánů veterinárního dozoru oznámí kontrolované osobě uložení tohoto zvláštního opatření a neprodleně o jeho uložení učiní písemný zápis. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým zvláštním opatřením, může nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne oznámení podat proti jeho uložení námitky; podané námitky nemají odkladný účinek. O podaných námitkách rozhodne ředitel inspekce nebo orgánu veterinárního dozoru ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení námitek a v uvedené lhůtě s rozhodnutím seznámí kontrolovanou osobu; rozhodnutí ředitele je konečné. Tím není dotčeno právo kontrolované osoby uplatnit přezkoumání soudní cestou.8f)
(7) Zvláštní opatření lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 26 až 28.
(8) Při ukládání opatření podle § 24 odst. 3 písm. c) postupuje inspekce a podle § 24 odst. 6 písm. c) postupují inspekce a orgány veterinárního dozoru obdobně podle odstavce 6.
8b) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
8c) § 4c zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 291/2009 Sb.
8d) Čl. 48 nařízení Komise (ES) č. 796/2004 ze dne 21. dubna 2004, kterým se stanoví prováděcí pravidla k podmíněnosti, odlišení a integrovanému administrativnímu a kontrolnímu systému uvedených v nařízení Rady (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky a kterým se zavádějí některé režimy podpor pro zemědělce, v platném znění.
8e) § 3 odst. 1 písm. y) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
8f) Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.