Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 23c

§ 23c
Pověřená osoba
(1) Shromažďováním a zpracováváním údajů v informačním systému ústřední evidence a prováděním s tím souvisejících odborných činností pověří ministerstvo na základě výběrového řízení7f) právnickou osobu s majetkovou účastí státu a uznaných chovatelských sdružení, která
a) má technické a administrativní vybavení odpovídající předpokládanému druhu a rozsahu činnosti,
b) zajistí účast státu a uznaných chovatelských sdružení ve svých orgánech po celou dobu svého pověření,
c) prokáže, že je způsobilá zpracovávat a zveřejňovat výsledky testování a posuzování a v tomto rozsahu nejméně 10 let vykonává uvedené činnosti,
d) prokáže, že je způsobilá provádět hodnocení plemenných zvířat, a zároveň prokáže nejméně desetiletou praxi v hodnocení plemenných zvířat,
e) prokáže, že je způsobilá zajišťovat kvalifikovaný odhad plemenných hodnot,
f) prokáže, že je zapojena minimálně 5 let do mezinárodních systémů testování a posuzování a hodnocení plemenných zvířat,
g) prokáže, že je způsobilá vytvářet ve stanoveném rozsahu a stanoveným způsobem databázi ústředního registru plemeníků,
h) prokáže, že je způsobilá vytvářet systém identifikačních čísel a systém vydávání a nahrazování identifikačních prostředků, včetně evidence jejich vydávání a nahrazování,
i) prokáže, že je způsobilá poskytovat formuláře potřebné pro získávání údajů podle § 23 a 23a,
j) prokáže, že je způsobilá vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní včetně jejich duplikátů a vést o tom evidenci,
k) prokáže, že je způsobilá vytvářet systém shromažďování a zpracovávání údajů pro informační systém ústřední evidence, systém evidování přijatých údajů a jejich přenosu do databáze informačního systému ústřední evidence způsobem kompatibilním se současným systémem a má v této činnosti nejméně 5 let praxi,
l) prokáže, že je způsobilá zajišťovat ochranu a bezpečnost všech údajů evidovaných v informačním systému ústřední evidence tak, aby nedošlo k jejich poškození, zneužití nebo ztrátě.
(2) Pověřená osoba je povinna
a) poskytovat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2, osobám provádějícím inseminaci podle § 17, provozovatelům jatek, provozovatelům líhní, provozovatelům zařízení pro svody kopytníků, provozovatelům zařízení pro svody drůbeže, obchodníkům, uživatelským zařízením a asanačním podnikům formuláře potřebné k poskytování údajů stanovených vyhláškou,
b) shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle písmene a),
c) vystavovat průvodní listy skotu a průkazy koní chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 způsobem, v rozsahu a v termínech stanovených vyhláškou,
d) předat chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 pokyny o způsobu poskytování údajů po jejich schválení správcem informačního systému a provádět průběžnou informační a poradenskou službu,
e) vést průkaznou evidenci o přidělování identifikačních čísel a identifikačních prostředků a jejich duplikátů, o označování koní a oslů a jejich kříženců, o pořízení údajů a jejich opravách a o vydávání průvodních listů skotu a průkazů koní a jejich duplikátů,
f) doplňovat databázi v termínech stanovených vyhláškou shromážděnými a úplně zpracovanými údaji,
g) registrovat plemeníky v ústředním registru plemeníků, vést jeho databázi a doplňovat ji v termínech stanovených vyhláškou správně pořízenými a úplně zpracovanými údaji,
h) kontrolovat identifikační čísla zvířat a správnost údajů předávaných chovateli uvedenými v § 23 odst. 1 a 2 a osobami uvedenými v § 23a; pokud jsou údaje nevěrohodné nebo nesprávně poskytnuté, vyzvat chovatele nebo osobu uvedenou v § 23a k jejich odstranění a provádět opravy těchto údajů v databázi,
i) ukládat vrácené průvodní listy skotu, průkazy koní a záznamy o registraci chovatelů a ostatních osob a uchovávat je nejméně po dobu 3 let,
j) zajišťovat ochranu a bezpečnost údajů uložených v informačním systému ústřední evidence před jejich poškozením, zneužitím nebo ztrátou,
k) v případě zrušení rozhodnutí o pověření předat veškeré údaje a doklady ministerstvu a o tomto předání provést zápis,
l) při přemístění zvířete z členského státu Evropské unie na území České republiky vrátit průvodní list skotu organizaci, která průvodní list skotu vystavila,
m) odděleně evidovat údaje nesprávné nebo nepravděpodobné,
n) zpracovávat, zveřejňovat a evidovat výsledky testování a posuzování podle § 7 odst. 7,
o) zajišťovat činnost podle § 8 odst. 2 písm. d),
p) zpracovávat a zveřejňovat odhady plemenných hodnot podle § 8 odst. 4,
q) přidělovat výrobcům elektronických identifikátorů pro označování označovaných zvířat číselné řady, které ve struktuře kódu obsahují kód země pro Českou republiku19),
r) plnit působnost příslušného orgánu podle čl. 38 nařízení (EU) 2016/1012,
s) v případě, kdy si chovatel vyžádá průkaz koně uložený podle písmene i), tento průkaz koně před vydáním znehodnotit,
t) shromažďovat údaje o evidovaných zvířatech, hospodářstvích a osobách podle požadavků ministerstva, vyhodnocovat a zpracovávat tyto údaje a provádět s tím spojené odborné činnosti a zajišťovat jiné odborné činnosti podle pověření ministerstva.
(3) Ministerstvo zruší rozhodnutím pověření, pokud pověřená osoba opakovaně poruší povinnost stanovenou v tomto zákoně nebo změní-li se skutečnost rozhodná pro její pověření anebo pokud ukončí svou činnost.
(4) Vyhláška stanoví
a) způsob evidence a rozsah evidovaných údajů o hospodářstvích, chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2, provozovatelích jatek, provozovatelích líhní, provozovatelích zařízení pro svody kopytníků, provozovatelích zařízení pro svody drůbeže, obchodnících, dopravcích, uživatelských zařízeních a asanačních podnicích a o evidovaných zvířatech,
b) obsah stájového registru nebo registru zvířat a způsob a rozsah vedení záznamů o evidovaných zvířatech,
c) obsah hlášení, způsob předávání a rozsah údajů předávaných osobami uvedenými v písmenu a),
d) obsah průvodního listu skotu a průkazu koně, způsob jejich vystavování a doplňování, rozsah záznamů, jejichž doplňování zajišťuje chovatel, způsob evidování jejich výdeje a náhrady, včetně termínů,
e) způsob shromažďování a zpracování údajů, poskytování formulářů potřebných pro jejich získávání, evidování přijatých údajů, jejich oprav a způsob jejich přenosu do databáze, včetně termínů,
f) způsob a rozsah vedení databází uvedených v § 23b odst. 3,
g) způsob kontroly údajů a provádění oprav v databázích,
h) způsob ochrany a předání údajů v případě ukončení činnosti pověřené osoby.
7f) Zákon č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.
19) ČSN EN ISO 3166-1 Kódy pro názvy zemí a jejich částí - Část 1: Kódy zemí.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.