Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 23b

§ 23b
Informační systém ústřední evidence
(1) Informační systém ústřední evidence je informační systém veřejné správy7d) zajišťující shromažďování, zpracovávání, používání, poskytování, zpřístupňování a uchovávání údajů ústřední evidence.
(2) Správcem a provozovatelem informačního systému ústřední evidence je ministerstvo.
(3) Ministerstvo eviduje v informačním systému ústřední evidence v rozsahu stanoveném vyhláškou údaje o
a) hospodářstvích,
b) chovatelích uvedených v § 23 odst. 1 a 2,
c) evidovaných zvířatech,
d) provozovatelích jatek,
e) provozovatelích líhní,
f) provozovatelích zařízení pro svody kopytníků,
g) provozovatelích zařízení pro svody drůbeže,
h) obchodnících,
i) registrovaných dopravcích,
j) uživatelských zařízeních,
k) asanačních podnicích.
(4) Údaje evidované v informačním systému ústřední evidence se uchovávají na technických nosičích dat a v písemné podobě; ve stejné formě se mohou i přenášet.
(5) Pověřená osoba poskytuje z informačního systému ústřední evidence způsobem stanoveným ve vyhlášce
a) chovatelům uvedeným v § 23 odst. 1 a 2 údaje o jejich evidovaných zvířatech,
b) uznaným chovatelským sdružením údaje evidované a zpracovávané pro potřeby šlechtění a plemenitby zvířat, které evidují v plemenné knize,
c) oprávněným osobám údaje o zvířatech chovatelů, pro které vykonávají odbornou činnost, k níž jim ministerstvo udělilo souhlas.
(6) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence České plemenářské inspekci, orgánům veterinární správy a Českému statistickému úřadu údaje potřebné ke kontrolním a statistickým účelům.
(7) Ministerstvo umožní získávat z informačního systému ústřední evidence údaje také příslušným orgánům Evropské unie, zejména Komisi.
(8) Vyhláška stanoví
a) lhůty pro zapracovávání údajů do informačního systému ústřední evidence,
b) způsob poskytování údajů z informačního systému ústřední evidence podle odstavce 5.
7d) Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 517/2002 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.