Odstavec předpisu 154/2000 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)
§ 22

§ 22
(1) Chovatelé označovaných zvířat jsou povinni zajistit jejich označování identifikačními prostředky, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou, u plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, prostřednictvím příslušného uznaného chovatelského sdružení, u koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi prostřednictvím pověřené osoby.
(2) Při označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je chovatel povinen zajistit, aby
a) označování jiným než stanoveným identifikačním prostředkem nebo jiným než stanoveným způsobem nenarušovalo nebo nebylo zaměnitelné s označováním podle tohoto zákona a vyhlášky,
b) k označování označovaných zvířat nebyly identifikační prostředky používány opakovaně.
(3) Pro označování označovaných zvířat podle odstavce 1 je pověřená osoba povinna
a) přidělovat chovatelům označovaných zvířat identifikační čísla a identifikační prostředky pro jejich označovaná zvířata v rozsahu, způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
b) na žádost chovatele zabezpečit označování koní, pro které není v České republice vedena plemenná kniha, a oslů a jejich kříženců s koňmi způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.
(4) Pro označování plemenných koní, pro které je v České republice vedena plemenná kniha, je příslušné uznané chovatelské sdružení povinno
a) přidělovat označovaným koním identifikační čísla způsobem a v termínech stanovených vyhláškou,
b) na žádost chovatele zabezpečit označování koní způsobem a v termínech stanovených vyhláškou.
(5) Označované zvíře, které není označené podle odstavce 1, nelze přemisťovat. Tury označené podle odstavce 1 lze přemisťovat pouze na evidovaná hospodářství [§ 23 odst. 1 písm. a) a § 23 odst. 2 písm. a)] nebo evidovaná zařízení (provozovny) [§ 23a odst. 1 písm. a)] anebo k evidovaným obchodníkům (§ 23a odst. 2).
(6) Dojde-li ke ztrátě identifikačního prostředku nebo k jeho poškození, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými, je chovatel povinen
a) zabezpečit do 2 pracovních dnů označení označovaného zvířete náhradním způsobem tak, aby jej bylo možné znovu identifikovat,
b) tuto skutečnost neprodleně ohlásit pověřené osobě a současně si od ní vyžádat duplikát identifikačního prostředku,
c) po obdržení duplikátu identifikačního prostředku jím příslušné označované zvíře neprodleně označit.
(7) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete bez jeho nahrazení jiným identifikačním prostředkem lze pouze po úhynu nebo usmrcení označovaného zvířete, a to v asanačním podniku nebo na jatkách; chovatel může sejmout identifikační prostředek z označovaného zvířete při domácí porážce7) označovaného zvířete nebo při neškodném odstraňování těla uhynulého nebo utraceného označovaného zvířete.7a)
(8) Sejmout, případně odstranit identifikační prostředek z označovaného zvířete a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem lze pouze
a) dojde-li k poškození identifikačního prostředku, které znemožňuje identifikaci označovaného zvířete, anebo se údaje na něm uvedené stanou nečitelnými (odstavec 6),
b) v případech stanovených ve vyhlášce.
(9) Po sejmutí identifikačního prostředku z označovaného zvířete musí být identifikační prostředek dezinfikován a znehodnocen tak, aby nemohl být opakovaně použit.
(10) Tuři pocházející z členských zemí Evropské unie a označení v souladu s předpisy Evropské unie se považují za tury označené v souladu s tímto zákonem a vyhláškou.
(11) Tuři dovezení ze třetích zemí, kteří zůstávají na území České republiky, se označují způsobem stanoveným ve vyhlášce nejpozději do 72 hodin od příchodu zvířete na místo určení, v každém případě před opuštěním hospodářství, na které bylo zvíře dovezeno, s výjimkou turů dovezených k účasti na svodu zvířat;7b) pověřená osoba zaeviduje původní identifikační číslo zvířete do informačního systému ústřední evidence současně s novým identifikačním číslem tohoto zvířete. Pokud dojde k dalšímu přemístění turů dovezených k účasti na svodu zvířat,7b) označují se tito tuři způsobem stanoveným ve vyhlášce do 72 hodin po opuštění místa svodu zvířat.7b)
(12) Vyhláška stanoví
a) druhy a vzory identifikačních prostředků a technické požadavky na identifikační prostředky,
b) údaje, které musí být na identifikačních prostředcích uvedeny,
c) způsoby a termíny označování označovaných zvířat,
d) požadavky na duplikáty identifikačních prostředků a údaje, které musí být na duplikátech identifikačních prostředků uvedeny,
e) případy, kdy lze identifikační prostředek sejmout a nahradit jej jiným identifikačním prostředkem,
f) způsob zajišťování identifikačních čísel a identifikačních prostředků pověřenou osobou, způsob jejich evidence, vydávání a nahrazování, včetně termínů.
1) Směrnice Rady 90/428/EHS ze dne 26. června 1990 o obchodu s koňovitými určenými pro soutěže a o podmínkách jejich účasti v soutěžích.
Směrnice Komise 2002/4/ES ze dne 30. ledna 2002 o registraci zařízení pro chov nosnic, kterou stanoví směrnice Rady 1999/74/ES.
Směrnice Rady 2007/43/ES ze dne 28. června 2007 o minimálních pravidlech pro ochranu kuřat chovaných na maso.
7) § 56 zákona č. 166/1999 Sb.
7a) § 40 odst. 4 zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.
7b) § 3 odst. 1 písm. e) zákona č. 166/1999 Sb., ve znění zákona č. 131/2003 Sb.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.