Odstavec předpisu 167/1998 Sb.
Zákon Parlamentu České republiky č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů
§ 43

§ 43
Součinnost státních orgánů
(1) Ministerstva a jiné ústřední správní orgány spolupracují s Ministerstvem zdravotnictví v rozsahu vyplývajícím z jejich působnosti při přípravě podkladů pro
a) mezinárodní organizace o zacházení s návykovými látkami a přípravky,
b) návrhy na zařazení nových látek mezi návykové látky do příloh nařízení vlády o seznamu návykových látek.
(2) Krajské úřady sdělují Ministerstvu zdravotnictví do konce února za uplynulý kalendářní rok údaje o návykových látkách a přípravcích zneškodněných podle § 14 odst. 3.
(3) Orgány Celní správy České republiky jsou povinny předávat Policii České republiky jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí takto:
a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,
b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně,
c) hlášení podle § 29b písm. a) do 10 dnů od jeho obdržení,
d) hlášení podle § 29b písm. b) neprodleně.
(4) Celní úřady jsou povinny předávat Generálnímu ředitelství cel jednotlivá hlášení osob pěstujících mák setý nebo rostliny technického konopí takto:
a) hlášení podle § 29 písm. a) do 10. června příslušného kalendářního roku,
b) hlášení podle § 29 písm. b) neprodleně,
c) hlášení podle § 29 písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,
d) hlášení podle § 29b písm. a) do 40 dnů od jeho obdržení,
e) hlášení podle § 29b písm. b) neprodleně,
f) hlášení podle § 29b písm. c) do 31. března za uplynulý kalendářní rok.
(5) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zemědělství údaje
a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,
b) podle § 29 písm. b) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,
c) podle § 29 písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích vydaných Ministerstvem zemědělství,
d) podle § 29b písm. a) do 50 dnů od jejich obdržení,
e) podle § 29b písm. b) do 31. března za uplynulý kalendářní rok,
f) podle § 29b písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích vydaných Ministerstvem zemědělství.
(6) Generální ředitelství cel sděluje Ministerstvu zdravotnictví údaje
a) podle § 29 písm. a) do 20. června příslušného kalendářního roku,
b) podle § 29 písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví,
c) podle § 29b písm. a) do 50 dnů od jejich obdržení,
d) podle § 29b písm. c) do 30. dubna za uplynulý kalendářní rok na formulářích vydaných Ministerstvem zdravotnictví.
(7) Státní ústav pro kontrolu léčiv a Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv
a) informují průběžně Ministerstvo zdravotnictví o
1. přijatých žádostech k registraci léčivých přípravků obsahujících návykové látky,
2. porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a rozhodnutí vydaných na jeho základě,
b) předávají průběžně Ministerstvu zdravotnictví stejnopisy pravomocných rozhodnutí o registraci léčivých přípravků obsahujících návykové látky,
c) předávají Ministerstvu zdravotnictví roční hlášení podle § 26 odst. 1 písm. a),
d) informují průběžně příslušný krajský úřad o porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a o rozhodnutích vydaných na tomto základě.
(8) Státní ústav pro kontrolu léčiv
a) plní úkoly státní agentury pro konopí pro léčebné použití2a),
b) informuje průběžně Ministerstvo zdravotnictví a Policii České republiky o
1. udělených a zaniklých licencích pro pěstování rostlin konopí pro léčebné použití,
2. porušení povinností vyplývajících z tohoto zákona a rozhodnutích vydaných na jeho základě,
c) informuje Ministerstvo zdravotnictví o kontrolách provedených v lékárnách a o zahájených správních řízeních vedených na základě porušení povinností stanovených tímto zákonem, a to ke 30. dubnu, 31. červenci, 30. říjnu a k 31. lednu za uplynulé kalendářní čtvrtletí.
(9) Ministerstvo zdravotnictví bezodkladně informuje Státní ústav pro kontrolu léčiv o zániku platnosti povolení k zacházení s návykovými látkami a přípravky k činnostem souvisejícím se zacházením s konopím pro léčebné použití u držitele licence k pěstování konopí pro léčebné použití.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 ze dne 11. února 2004 o prekursorech drog, v platném znění.
2a) Vyhláška č. 47/1965 Sb., o Jednotné Úmluvě o omamných látkách, ve znění sdělení č. 458/1991 Sb., Protokol o změnách Jednotné úmluvy o omamných látkách z roku 1961.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.