Odstavec předpisu 455/1991 Sb.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Příl.2

Příloha 2
ŽIVNOSTI VÁZANÉ
(K § 23 a 24)
 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
    Předmět podnikání              Požadovaná odborná způsobilost                    Poznámka
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
        1                          2                             3
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Geologické práce*)        osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem životního    *) s výjimkou geologických prací, které jsou
                 prostředí**)                             hornickou činností nebo činností prováděnou
                                                    hornickým způsobem podle § 2 a § 3 zákona
                                                    č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti,
                                                    výbušninách a o státní báňské správě,
                                                    ve znění zákona č. 128/1999 Sb. a zákona
                                                    č. 206/2002 Sb.
                                                    
                                                    **) § 3 odst. 3 zákona č. 62/1988 Sb.,
                                                    o geologických pracích, ve znění zákona
                                                    č. 3/2005 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Zpracování tabáku a výroba    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních,
tabákových výrobků         zaměřeném na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 1 rok praxe ve znění pozdějších předpisů
                  v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném
                  na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
                  nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na potravinářskou chemii nebo zemědělství a 3 roky praxe v oboru,
                  nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výroba nebezpečných chemických  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) § 5 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 350/2011 Sb.,
látek a nebezpečných chemických   zaměřeném na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství,     o chemických látkách a chemických směsích
směsí a prodej chemických      stavebnictví, elektrotechniku, požární ochranu, potravinářství,  a o změně některých zákonů, 
látek a chemických směsí      lékařství, veterinární lékařství, farmacii, přírodní vědy,     (chemický zákon);
klasifikovaných jako vysoce     zemědělství nebo lesnictví a 1 rok praxe v oboru, nebo       pro výrobu chemické látky a chemického
toxické*) a toxické*)      b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chemii,    přípravku se nepožaduje živnostenské
                  hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví, požární ochranu, oprávnění pro tuto živnost, pokud výroba
                  elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii, veterinární vědy,    chemické látky a chemického přípravku je
                  zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe v oboru, nebo      současně předmětem další živnosti uvedené
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném  v této příloze nebo v příloze č. 3 zákona
                  na chemii, hornictví, hutnictví, strojírenství, stavebnictví,   č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
                  požární ochranu, elektrotechniku, zdravotnictví, farmacii,     č. 130/2008 Sb., zákona č. 145/2010 Sb.
                  veterinární vědy, zemědělství nebo lesnictví a 3 roky praxe    a zákona č. 155/2010 Sb.
                  v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným  **) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování 
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,  některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího
                  a 4 roky praxe v oboru, nebo                        vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů
                 e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona;
                 f) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro 
                  obsluhu zařízení podle zvláštního právního předpisu**)
                  a 4 roky praxe v oboru;
            
                  pro prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných
                  jako vysoce toxické a toxické lze odbornou způsobilost prokázat též:
                 a) dokladem o nejméně pětileté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance, nebo
                 b) dokladem o nejméně dvouleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o ukončeném
                  vzdělání v oboru, nebo
                 c) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  podnikatele nebo vedoucího zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci
                  nebo jiným dokladem o kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu,
                  nebo
                 d) dokladem o nejméně tříleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  zaměstnance a dokladem o ukončeném vzdělání v oboru, nebo
                 e) dokladem o čtyřleté nepřetržité praxi v oboru v postavení
                  zaměstnance a dokladem o rekvalifikaci nebo jiným dokladem o
                  kvalifikaci vydaným příslušným orgánem státu
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výroba a opravy sériově     a) odborná způsobilost k výkonu povolání ortotik - protetik podle  *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
zhotovovaných            zvláštního právního předpisu*), nebo               získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
- protéz,            b) odborná způsobilost k výkonu povolání ortoticko- protetický    nelékařských zdravotnických povolání
- trupových ortéz,         technik podle zvláštního právního předpisu*) a 3 roky praxe    a k výkonu činností souvisejících
- končetinových ortéz,       v oboru, nebo                           s poskytováním zdravotní péče a o změně
- měkkých bandáží        c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci některých zákonů (zákon o nelékařských
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným  zdravotnických povoláních), ve znění
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným pozdějších předpisů
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oční optika           a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání optometristy podle  *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
                  zvláštního právního předpisu*), nebo                získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný oční optik   nelékařských zdravotnických povolání
                  nebo diplomovaný oční technik, nebo                a k výkonu činností souvisejících
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání oční optik s poskytováním zdravotní péče a o změně
                  nebo oční technik, nebo                      některých zákonů (zákon o nelékařských
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  zdravotnických povoláních), ve znění zákona
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným   č. 125/2005 Sb.
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Podnikání v oblasti nakládání  a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok praxe v oboru, nebo         § 4 písm. a) zákona č. 185/2001 Sb.,
s nebezpečnými odpady      b) vyšší odborné vzdělání v technickém nebo přírodovědném oboru    o odpadech a o změně některých dalších
                  vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo               zákonů
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v technickém
                  nebo přírodovědném oboru vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Projektová činnost ve výstavbě  a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 158 a 159 zákona č. 183/2006 Sb.,
                  č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů    o územním plánování a stavebním řádu
                  a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve (stavební zákon)
                  výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, nebo             
                 b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 3 roky praxe v projektování staveb, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu
                  a studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
                 d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
                  a 5 let praxe v projektování staveb, nebo
                 e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na stavebnictví a 5 let praxe v projektování staveb
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provádění staveb, jejich změn  a) autorizace nebo zápis do seznamu registrovaných osob podle zákona § 160 zákona č. 183/2006 Sb.
a odstraňování           č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo         
                 b) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu
                  a 3 roky praxe v provádění staveb, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu a
                  studijním oboru zaměřeném na stavebnictví nebo architekturu a 5 let
                  praxe v provádění staveb, nebo
                 d) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví
                      a 5 let praxe v provádění staveb, nebo
                 e) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na stavebnictví a 5 let praxe v provádění
                  staveb, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a), b), c), d) nebo e)
                  živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
Nákup, prodej, ničení a      pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování   zákon č. 206/2015 Sb.
zneškodňování pyrotechnických   pyrotechnických výrobků kategorie P2,
výrobků kategorie P2, T2 a F4   osvědčení o odborné způsobilosti podle
a provádění ohňostrojných prací  § 36 odst. 1 písm. a) zákona č. 206/2015 Sb.;
                 pro nákup, prodej, ničení a zneškodňování 
                 pyrotechnických výrobků kategorie T2 a F4 
                 a provádění ohňostrojných prací osvědčení 
                 o odborné způsobilosti podle 
                 § 36 odst. 1 písm. b) nebo doklad podle 
                 § 66 odst. 8 zákona č. 206/2015 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------ 
Nákup a prodej kulturních    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
památek*) nebo předmětů kulturní  zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství nebo dějiny umění,   péči, ve znění pozdějších předpisů
hodnoty**)             nebo                                 
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné   **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
                  umění, restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou       a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve
                  a uměleckořemeslnou tvorbu a 1 rok praxe v oboru, nebo       znění pozdějších předpisů
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném  
                  na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství, výtvarnou a
                  uměleckořemeslnou tvorbu nebo obchodování se starožitnostmi a 1 rok
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném oboru vzdělání
                  zaměřeném na výtvarné umění, restaurátorství, konzervátorství nebo
                  výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Obchod se zvířaty určenými pro  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru  
zájmové chovy            zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
                  lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
                  zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
                  chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
                  4 roky praxe v oboru, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnost účetních poradců, vedení a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky praxe v oboru, nebo        
účetnictví, vedení daňové    b) vyšší odborné vzdělání a 5 let praxe v oboru, nebo
evidence             c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let praxe v oboru, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 5 let praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Realitní zprostředkování     a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním          *) zákon č. 179/2006 Sb.,
                  programu v oblasti vzdělávání Právo, Ekonomické           ve znění pozdějších předpisů
                  obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo
                  marketing a obchod nebo v oblasti vzdělávání
                  Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo
                  přípravu a realizaci staveb, nebo obdobné
                  vysokoškolské vzdělání, které bylo získáno
                  studiem na vysoké škole nezařazeným do oblasti
                  vzdělávání,
                 b) vysokoškolské vzdělání v bakalářském programu,
                  1 rok praxe a absolvování mezinárodně uznávaného
                  kurzu dle § 60a zákona č. 111/1998 Sb. se
                  zaměřením na nemovitosti organizovaného na státem
                  akreditovaném ústavu,
                 c) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání
                  s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 d) profesní kvalifikace pro činnost realitního
                  zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků
                  dalšího vzdělávání*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnost samostatných       střední vzdělání s maturitní zkouškou
likvidátorů pojistných událostí 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provádění dobrovolných dražeb  a) vysokoškolské vzdělání, nebo                    zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách,
movitých věcí podle zákona    b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v obchodní činnosti, nebo  ve znění pozdějších předpisů
o veřejných dražbách       c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v obchodní  
                  činnosti, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru, nebo
                 e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Oceňování majetku pro*)     pro oceňování věcí movitých a nemovitých:               *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání
-  věci movité,         a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   podle § 45 odst. 4 věty první zákona
-  věci nemovité,         zaměřeném na oceňování majetku, nebo                č. 455/1991 Sb., ve znění zákona
-  nehmotný majetek,      b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání   č. 130/2008 Sb., v souladu
-  finanční majetek,        podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů s předloženými doklady o odborné
-  obchodní závod         zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo        způsobilosti
                 c) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém **) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
                  má být oceňování vykonáváno, a absolvování celoživotního vzdělávání školách a o změně a doplnění dalších zákonů
                  podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu 2 semestrů     (zákon o vysokých školách), ve znění zákona
                  zaměřeného na oceňování majetku, nebo                č. 147/2001 Sb. 
                 d) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
                  má být oceňování vykonáváno,a absolvování pomaturitního
                  kvalifikačního studia v rozsahu nejméně 2 školních roků
                  zaměřeného na oceňování majetku, nebo
                 e) minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru, ve kterém
                  má být oceňování vykonáváno, a 2 roky praxe v oceňování majetku, nebo
                 f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož     působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 5 let praxe v oceňování majetku;
                 pro oceňování nehmotného majetku, finančního majetku a obchodního závodu:
                 a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  zaměřeném na oceňování majetku, nebo
                 b) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
                  podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 4 semestrů
                  zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie, nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání
                  podle zvláštního právního předpisu**) v rozsahu nejméně 2 semestrů
                  zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie a 2 roky praxe
                  v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Výkon zeměměřických činností*)  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a
                  zaměřeném na zeměměřictví a 1 rok praxe v oboru, nebo        o změně
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na zeměměřictví  a doplnění některých zákonů souvisejících
                  a 3 roky praxe v oboru, nebo                     s jeho zavedením, ve znění pozdějších
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném   předpisů
                  na zeměměřictví a 3 roky praxe v oboru, nebo             
                 d) oprávnění vydané Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním**),   **) § 14 zákona č. 200/1994 Sb., ve znění
                  nebo                                 zákona č. 186/2001 Sb.
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Revize, prohlídky a zkoušky   osvědčení vydané drážním správním úřadem               § 47 a 48 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,
určených technických zařízení                                     ve znění zákona č. 23/2000 Sb. a zákona
v provozu                                               č. 191/2006 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Restaurování děl z oboru     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně
výtvarných umění, která nejsou   zaměřeném na restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo       sbírek muzejní povahy
kulturními památkami nebo jejich b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na        a o změně některých dalších zákonů,
částmi, ale jsou uložena ve     restaurátorství nebo výtvarné umění, nebo             ve znění pozdějších předpisů
sbírkách muzeí a galerií*) nebo c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v příslušném         
se jedná o předměty kulturní    restaurátorském, výtvarném nebo uměleckořemeslném oboru vzdělání a **) zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji
hodnoty **)             3 roky praxe v restaurátorství, nebo                a vývozu předmětů kulturní hodnoty,
                 d) střední vzdělání s výučním listem v příslušném uměleckořemeslném  ve znění pozdějších předpisů
                  nebo výtvarném oboru vzdělání a 5 let praxe v restaurátorství, nebo 
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem     školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 6 roků praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Speciální ochranná dezinfekce,  pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci bez      *) § 44a odst. 3 a 4 zákona č. 258/2000 Sb.,    
dezinsekce a deratizace     použití nebezpečných chemických látek nebo chemických směsí          ve znění zákona č. 267/2015 Sb. 
                 klasifikovaných jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění
-  bez použití nebezpečných   speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace            pozdějších předpisů
 chemických látek nebo      v potravinářských a zemědělských provozech:
 chemických směsí        a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,
 klasifikovaných jako toxické    o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících  
 nebo vysoce toxické*)       zákonů, ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
 s výjimkou speciální ochranné  b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka bez fumigantů
 dezinfekce, dezinsekce a      podle zvláštního právního předpisu*), nebo
 deratizace v potravinářských  c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona; 
 a zemědělských provozech,    
                 pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci 
-  v potravinářských nebo    v potravinářských nebo zemědělských provozech:           
 zemědělských provozech,                                  
                 a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.,
-  nebezpečnými chemickými     ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
 látkami nebo chemickými směsmi b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka bez fumigantů
 nebo chemickými směsmi,      podle zvláštního právního předpisu**), nebo
 klasifikovanými jako toxické  c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského zákona;
     nebo vysoce toxické*)  
 s výjimkou speciální ochranné  pro speciální ochrannou dezinfekci, dezinsekci a deratizaci
 dezinsekce a deratizace     nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi klasifikovanými
 v potravinářských nebo     jako toxické nebo vysoce toxické*), s výjimkou speciální
 zemědělských provozech     ochranné dezinsekce a deratizace v potravinářských nebo 
                 zemědělských provozech:
                 a) odborná způsobilost podle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., 
                  ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb., nebo
                 b) profesní kvalifikace pro činnost asanačního pracovníka
                  s fumiganty podle zvláštního právního
                  předpisu**), nebo
                 c) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m)
                  živnostenského zákona; 
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Průvodcovská činnost       a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace pro  *) zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a
horská               horskou průvodcovskou činnost podle zvláštního právního předpisu*),uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o
                  nebo                                změně některých zákonů (zákon o uznávání
                 b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  výsledků dalšího vzdělávání)
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným    
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,  
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 4 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Vodní záchranářská služba    a) osvědčení o rekvalifikaci, nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci *) zákon č. 179/2006 Sb., 
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným   ve znění pozdějších předpisů
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným 
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, 
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  nebo
                 b) profesní kvalifikace pro činnost záchranáře na volné vodě, nebo 
                  pro činnost mistra plavčího podle zvláštního právního předpisu*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Technicko - organizační činnost a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární
v oblasti požární ochrany      zaměřeném na požární ochranu, nebo                 ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb.
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární
                  ochranu, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na požární ochranu, nebo
                 d) osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra,
                  nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  a 2 roky praxe v oboru
                  
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                  
Poskytování služeb v oblasti   a) vysokoškolské vzdělání                      
bezpečnosti a ochrany zdraví při  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 1 rok praxe v  *) § 10 odst. 1 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb.,
práci                oblasti bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo   a § 10 odst. 2 písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., 
                 b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
                  nebo ochrany zdraví při práci, nebo                a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe v oblasti   vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany
                  bezpečnosti práce nebo ochrany zdraví při práci, nebo       zdraví při činnosti nebo poskytování služeb
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění 
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným   dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným  při práci), ve znění pozdějších předpisů,
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo        a § 8 odst. 1 a 2 nařízení vlády č. 592/2006 Sb.,  
                  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je    o podmínkách akreditace a provádění zkoušek 
                  živnost provozována, a 3 roky praxe v oblasti bezpečnosti práce  z odborné způsobilosti
                  nebo ochrany zdraví při práci, nebo
                 e) doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné
                  způsobilosti podle zvláštního právního předpisu*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Poskytování tělovýchovných    a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru   *) ohlašovatel vymezí předmět podnikání podle
a sportovních služeb v oblasti*)  zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo      § 45 odst. 4 věty první zákona č. 455/1991 Sb.,
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na tělesnou   ve znění zákona č. 130/2008 Sb.,
                  kulturu, tělovýchovu a sport, nebo                 v souladu s předloženými doklady o odborné
                 c) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci  způsobilosti
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným    
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným  
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  nebo
                 d) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné činnosti**) **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provozování autoškoly      profesní osvědčení vydané příslušným krajským úřadem*) a 1 rok praxe *) § 21 odst. 1 zákona č. 247/2000 Sb.,
                 v oboru                                o získávání a zdokonalování odborné
                                                    způsobilosti k řízení motorových vozidel
                                                    a o změnách některých zákonů, ve znění zákona
                                                    č. 478/2001 Sb.
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    
Pořádání kurzů k získání     odborná způsobilost podle § 58 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb.,    
znalostí k výkonu speciální   o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ochranné dezinfekce, dezinsekce ve znění zákona č. 392/2005 Sb. a zákona č. 267/2015 Sb.
a deratizace
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Péče o dítě do tří let věku   a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry nebo    *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách
v denním režimu         zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele nebo porodní asistentky  získávání a uznávání způsobilosti k výkonu
                 nebo záchranáře podle zvláštního právního předpisu*), nebo      nelékařských zdravotnických povolání a k
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka    výkonu činností souvisejících s poskytováním
                 nebo pracovníka v sociálních službách podle zvláštního právního    zdravotní péče a o změně některých souvisejících
                 předpisu**), nebo                           zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických
                 c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele mateřské školy    povoláních), ve znění pozdějších předpisů
                 podle zvláštního právního předpisu***), nebo             **) zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních
                 d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do         službách, ve znění pozdějších předpisů
                 zahájení povinné školní docházky podle zvláštního           ***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
                 právního předpisu****)                        pracovnících a o změně některých zákonů, ve
                                                    znění pozdějších předpisů
                                                    ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění
                                                    pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                                                    službách
Psychologické poradenství    vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru psychologie a v případě   
a diagnostika          jednooborového studia 1 rok praxe v oboru a v případě víceoborového
                 studia 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Drezúra zvířat          a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru  
                  zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinární
                  lékařství a 1 rok praxe v oboru, nebo
                 b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství
                  zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky praxe v oboru, nebo
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
                  na chovatelství zvířat, zootechniku nebo veterinářství a 2 roky
                  praxe v oboru, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na
                  chovatelství zvířat nebo zootechniku a 3 roky praxe v oboru, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a
                  4 roky praxe v oboru, nebo
                 f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j), k), l) nebo m) živnostenského
                  zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
Činnosti, při kterých je     a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře  *) zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách
porušována integrita lidské kůže  podle zvláštního právního předpisu*), nebo             získávání a uznávání odborné způsobilosti
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní  a specializované způsobilosti k výkonu
                  asistentky, zdravotnického záchranáře nebo zdravotnického     zdravotnického povolání lékaře, zubního
                  asistenta podle zvláštního právního předpisu**), nebo       lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č.
                 c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru
                  vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci
                  nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
                  při kterých je porušována integrita lidské
                  kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle
                  zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
                  nebo ministerstvem, do jehož působnosti
                  patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                 d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
                  kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
                  doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti, při kterých
                  je porušována integrita lidské kůže, vydaný
                  zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
                  předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
                  ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
                  v němž je živnost provozována, nebo
                 e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný     doklad o odborné
                  kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
                  při kterých je porušována integrita lidské kůže, vydaný
                  zařízením akreditovaným podle zvláštních
                  právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
                  nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
                  v němž je živnost provozována, a 4 roky
                  praxe v oboru kosmetické služby nebo v činnostech,
                  při kterých je porušována integrita lidské kůže, nebo
                 f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky a pro některou    ***) zákon č. 179/2006 Sb., 
                  z činností, při kterých je porušována integrita lidské kůže    ve znění pozdějších předpisů
                  (odborník na permanentní make-up, piercér nebo tatér) podle 
                  zvláštního právního předpisu***) a 1 rok praxe v oboru 
                  kosmetické služby nebo v činnostech, při kterých je 
                  porušována integrita lidské kůže
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Masérské, rekondiční       a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a specializovaná   *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
a regenerační služby        způsobilost v oboru specializace rehabilitační a fyzikální medicína č. 125/2005 Sb.
                  nebo tělovýchovné lékařství podle zvláštního právního předpisu*), 
                  nebo                                **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání fyzioterapeuta nebo maséra  č. 125/2005 Sb.
                  nebo nevidomého a slabozrakého maséra podle zvláštního právního
                  předpisu**), nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  rehabilitačního nebo tělovýchovného zaměření, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, 
                  nebo 
                 e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní      ***) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
                  masáž podle zvláštního právního předpisu***);

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------                 
Provozování solárií       a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo zubního lékaře  *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění zákona
                  podle zvláštního právního předpisu*) a osvědčení o rekvalifikaci  č. 125/2005 Sb.
                  nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní   
                  činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních  **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění zákona
                  předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství,   č. 125/2005 Sb.
                  mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti   
                  patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                 b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry, porodní
                  asistentky, ergoterapeuta, radiologického asistenta, asistenta
                  ochrany veřejného zdraví, zdravotnického záchranáře,
                  biomedicínského technika, biotechnického asistenta, radiologického
                  technika, fyzioterapeuta, radiologického fyzika, biomedicínského
                  inženýra, odborného pracovníka v ochraně veřejného zdraví nebo
                  zdravotnického asistenta podle zvláštního právního předpisu**)
                  a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci
                  pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným
                  podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
                  Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
                  do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
                  nebo
                 c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru
                  zaměřeném na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport a osvědčení o
                  rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou
                  pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
                  právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
                  školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
                  působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
                 d) osvědčení o rekvalifikaci pro nezdravotnické pracovníky nebo jiný
                  doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný
                  zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo
                  zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
                  a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
                  odvětví, v němž je živnost provozována, a 1 rok praxe v oboru, nebo

                 e) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy solária podle zvláštního  ***) zákon č. 179/2006 Sb., 
                  právního předpisu***) a 1 rok praxe v oboru             ve znění pozdějších předpisů


------------------------------- --------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------
                               
                               
                         

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.