Odstavec předpisu 455/1991 Sb.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Příl.5

Příloha 5
Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností
(K § 7 odst. 6)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
     Živnost            Požadovaná odborná způsobilost              Poznámka
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
      1                     2                       3
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Obchod se zvířaty určenými a) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a     *) vyhláška č. 176/2009 Sb., 
pro zájmové chovy       studijním oboru zaměřeném na veterinární lékařství a  kterou se stanoví náležitosti
               hygienu, chovatelství zvířat nebo zootechniku, nebo  žádosti o akreditaci vzdělávacího
              b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném   programu, organizace vzdělávání
               na chovatelství zvířat, zootechniku nebo        v rekvalifikačním zařízení a způsob 
               veterinářství,                     jeho ukončení
               nebo                          **) zákon č. 18/2004 Sb.,
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     o uznávání odborné kvalifikace a
               vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku jiné způsobilosti státních
               nebo veterinářství, nebo                příslušníků členských států
              d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   Evropské unie a o změně některých
               zaměřeném na chovatelství zvířat nebo zootechniku,   zákonů (zákon o uznávání odborné
               nebo                          kvalifikace), ve znění pozdějších 
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o     předpisů 
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost   
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
               jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**), nebo
              h) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Realitní zprostředkování  a) vysokoškolské vzdělání získané v magisterském      *) zákon č. 179/2006 Sb.,
               studijním programu v oblasti vzdělávání Právo,     ve znění pozdějších předpisů
               v oblasti vzdělávání Ekonomické obory se zaměřením   **) zákon č. 18/2004 Sb.,
               na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo    ve znění pozdějších předpisů
               v oblasti vzdělávání Stavebnictví se zaměřením
               na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb,
               nebo obdobné vysokoškolské vzdělání, které bylo
               získáno studiem na vysoké škole nezařazeným do
               oblasti vzdělávání,
              b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání
               s maturitní zkouškou a 1 rok praxe v oboru,
              c) profesní kvalifikace pro činnost realitního
               zprostředkovatele podle zákona o uznávání výsledků
               dalšího vzdělávání*),
              d) doklad o tříleté praxi v oboru v nezávislém
               postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**)"
------------------------- ----------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------
Oční optika        a) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
               optometristy podle zvláštního právního předpisu*),
               nebo
              b) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání diplomovaný
               oční optik nebo diplomovaný oční
               technik, nebo
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru       *) zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání
               vzdělání oční optik nebo oční technik, nebo        a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských 
              d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné   zdravotnických povolání a k výkonu činností 
               kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost        souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně 
               vydaný zařízením akreditovaným podle           některých zákonů (zákon o nelékařských
               zvláštních právních předpisů, nebo zařízením       zdravotnických     povoláních),  
               akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže       ve znění zákona č. 125/2005 Sb.
               a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
               působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována,
               nebo
              e) profesní kvalifikace pro činnost optika pro brýlovou   **) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších 
               techniku podle zvláštního právního předpisu**),      předpisů
               nebo
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v nezávislém
               postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Průvodcovská činnost    a) střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní    
horská            kvalifikace pro horskou průvodcovskou činnost podle   *) zákon č. 179/2006 Sb., o
               zvláštního právního předpisu*), nebo           ověřování a uznávání výsledků
              b) osvědčení o rekvalifikaci**) nebo jiný doklad o     dalšího vzdělávání a o změně
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost   některých zákonů (zákon
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních o uznávání výsledků dalšího
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem   vzdělávání)
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,   
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost   **) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               provozována, nebo                    
              c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru         ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)    pozdějších předpisů
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo           
              d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle      
               zvláštního právního předpisu***)
              
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Vodní záchranářská služba a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o     *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost  
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních    **) vyhláška č. 447/2001 Sb., o
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    báňské záchranné službě, ve znění
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo  vyhlášky č. 87/2006 Sb.
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,   
               v němž je živnost provozována, nebo          ***) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
              b) doklad o specializaci báňský záchranář**) - potápěč,  pozdějších předpisů
               nebo                          
              c) profesní kvalifikace pro činnost záchranáře na volné  ****) zákon č. 179/2006 Sb.,
                   vodě, nebo pro činnost mistra plavčího podle      ve znění pozdějších předpisů
               zvláštního právního předpisu****), nebo 
              d) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
               postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              e) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu***)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Poskytování tělovýchovných a) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném   *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
a sportovních služeb     na tělesnou kulturu, tělovýchovu a sport, nebo     
v oblasti ...       b) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a    **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               studijním oboru zaměřeném na tělesnou kulturu,    pozdějších předpisů
               tělovýchovu a sport, nebo
              c) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              d) doklad o odborné způsobilosti vydaný vzdělávací
               institucí tělovýchovného zaměření (např. vzdělávací
               instituce tělovýchovných svazů), nebo
              e) profesní kvalifikace pro příslušnou oblast tělovýchovné ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
               činnosti podle zvláštního právního předpisu***), nebo  ve znění pozdějších předpisů
              f) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení
               (§ 420 občanského zákoníku) nebo v pracovněprávním
               vztahu, nebo
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Péče o dítě do tří let   a) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné    *) zákon č. 96/2004 Sb., o
věku v denním režimu     sestry nebo zdravotnického asistenta nebo ošetřovatele podmínkách získávání a uznávání
               nebo porodní asistentky nebo záchranáře nebo      způsobilosti k výkonu nelékařských
               všeobecného sanitáře podle zvláštního právního     zdravotnických povolání a k výkonu
               předpisu,*), nebo                   činností souvisejících
              b) odborná způsobilost k výkonu povolání sociálního    s poskytováním zdravotní péče
               pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách    a o změně některých souvisejících
               podle zvláštního právního předpisu**), nebo      zákonů (zákon o nelékařských
              c) odborná kvalifikace k výkonu povolání učitele     zdravotnických povoláních), ve
               mateřské školy podle zvláštního právního předpisu***), znění pozdějších předpisů
               nebo                          **) zákon č. 108/2006 Sb., o
              d) profesní kvalifikace pro činnost chůvy pro děti do   sociálních službách, ve znění
               zahájení povinné školní docházky podle zvláštního   pozdějších předpisů
               právního předpisu****), nebo              ***) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických
              e) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru        pracovnících a o změně některých zákonů, ve
               v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)   znění pozdějších předpisů
                nebo v pracovněprávním vztahu, nebo          ****) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů    
              f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle       *****) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               zvláštního právního předpisu***)            pozdějších předpisů
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Činnosti, při kterých je  a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře nebo   *) zákon č. 95/2004 Sb., o
porušována          zubního lékaře podle zvláštního právního předpisu*),  podmínkách získávání a uznávání
integrita lidské kůže     nebo                          odborné způsobilosti
              b) odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné    a specializované způsobilosti k
               sestry, porodní asistentky, zdravotnického záchranáře výkonu zdravotnického povolání
               nebo zdravotnického asistenta podle zvláštního     lékaře, zubního lékaře
               právního předpisu**), nebo               a farmaceuta, ve znění zákona č.
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     125/2005 Sb.
               vzdělání kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***)      
               nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro       **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
               činnosti, při kterých je porušována integrita lidské  zákona     č. 125/2005 Sb.
               kůže, vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních 
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    ***) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy    
               nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří     ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
               odvětví, v němž je živnost provozována, nebo      znění pozdějších předpisů
              d) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání
               kosmetička a osvědčení o rekvalifikaci***) nebo
               jiný doklad o odborné kvalifikaci pro činnosti,
               při kterých je porušována integrita lidské kůže,
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
               nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
               v němž je živnost provozována, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad
               o odborné kvalifikaci pro kosmetičku a pro činnosti,
               při kterých je porušována integrita lidské kůže,
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
               nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří
               odvětví, v němž je živnost provozována, nebo
              f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky a pro    *****) zákon č. 179/2006 Sb.,
               některou z činností, při kterých je porušována integrita ve znění pozdějších předpisů"
               lidské kůže (odborník na permanentní make-up, piercér 
               nebo tatér) podle zvláštního právního předpisu*****), nebo 
              g) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Masérské, rekondiční    a) odborná způsobilost k výkonu povolání lékaře a    *) zákon č. 95/2004 Sb., ve znění
a regenerační služby     specializovaná způsobilost v oboru specializace    zákona č. 125/2005 Sb.
               rehabilitační a fyzikální medicína nebo tělovýchovné  
               lékařství podle zvláštního právního předpisu*), nebo **) zákon č. 96/2004 Sb., ve znění
              b) odborná způsobilost k výkonu povolání         zákona č. 125/2005 Sb.
               fyzioterapeuta nebo maséra nebo nevidomého        
               a slabozrakého maséra podle zvláštního právního    ***) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               předpisu**), nebo                    
              c) vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a    ****) zákon č. 18/2004 Sb., ve
               studijním oboru rehabilitačního nebo tělovýchovného  znění pozdějších předpisů
               zaměření, nebo                      
              d) osvědčení o rekvalifikaci***) nebo jiný doklad    *****) zákon č. 179/2006 Sb.,
               o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní    ve znění pozdějších předpisů 
               činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              e) profesní kvalifikace pro klasickou masáž nebo sportovní
               masáž podle zvláštního právního předpisu*****), nebo
              f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu****)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Provozování solárií    a) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad      *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               o odborné způsobilosti pro příslušnou pracovní činnost 
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních    **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
                   právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným    pozdějších předpisů
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo   
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,    
               v němž je živnost provozována, nebo          
              b) profesní kvalifikace pro činnost obsluhy solária    ***) zákon č. 179/2006 Sb., 
               podle zvláštního právního předpisu***), nebo      ve znění pozdějších předpisů
              c) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém  
               postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Kosmetické služby     a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               kosmetička, nebo                    
              b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
               v příslušném oboru, nebo                
              c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
               nebo
              d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti studijního
               programu a studijního oboru zaměřeném na oblast
               živnosti, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních
               právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným
               Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo
               ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví,
               v němž je živnost provozována, nebo
              f) profesní kvalifikace pro činnost kosmetičky podle   ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
               zvláštního právního předpisu ***), nebo        ve znění pozdějších předpisů
              g) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru v nezávislém
               postavení (§ 420 občanského zákoníku) nebo
               v pracovněprávním vztahu, nebo
              h) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního
               právního předpisu**), nebo
              i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------              
Pedikúra, manikúra     a) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání   *) vyhláška č. 176/2009 Sb.
               kosmetička, nebo                    
              b) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru     **) zákon č. 18/2004 Sb., ve znění
               vzdělání kosmetička, nebo s předměty odborné přípravy pozdějších předpisů
               v příslušném oboru, nebo                 
              c) vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání kosmetička,
               nebo
              d) vysokoškolské vzdělání v příslušné oblasti
               studijního programu a studijního oboru zaměřeném
               na oblast živnosti, nebo
              e) osvědčení o rekvalifikaci*) nebo jiný doklad o
               odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost
               vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních
               předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem
               školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
               do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost
               provozována, nebo
              f) profesní kvalifikace pro činnost pedikérka a nehtová  ***) zákon č. 179/2006 Sb.,
               designérka nebo manikérka a nehtová designérka podle  ve znění pozdějších předpisů
               zvláštního právního předpisu ***), nebo
              g) doklad o vykonání tříleté praxe v oboru
               v nezávislém postavení (§ 420 občanského zákoníku)
               nebo v pracovněprávním vztahu, nebo
              h) doklad o uznání odborné kvalifikace podle
               zvláštního právního předpisu**), nebo
              i) doklady podle § 7 odst. 5 písm. k) živnostenského
               zákona.
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Ostraha majetku a osob   a) vysokoškolské vzdělání, nebo               *) zákon č. 179/2006 Sb.,
              b) vyšší odborné vzdělání právnického,           ve znění pozdějších předpisů,
               bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru      **) zákon č. 18/2004 Sb.,
               bezpečnostním nebo právním, nebo             ve znění pozdějších předpisů,
              d) střední vzdělání s maturitní zkouškou a 
               osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad
               o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
               činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
               zvláštních právních předpisů, zařízením
               akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a 
               tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož
               působnosti patří odvětví, v němž je živnost 
               provozována, nebo
              e) profesní kvalifikace pro činnost strážný
               podle zvláštního právního předpisu*), nebo
              f) doklad o uznání odborné kvalifikace
               podle zvláštního právního předpisu**)
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------
Služby soukromých     a) vysokoškolské vzdělání, nebo               *) zákon č. 179/2006 Sb.,
detektivů         b) vyšší odborné vzdělání právnického,            ve znění pozdějších předpisů,
               bezpečnostního nebo obdobného zaměření, nebo                     
              c) střední vzdělání s maturitní zkouškou          **) zákon č. 18/2004 Sb.,
               v oboru bezpečnostním nebo právním, nebo         ve znění pozdějších předpisů
              d) střední vzdělání s maturitní zkouškou          ostrahy a služby
               a osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad
               o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní
               činnost vydaný zařízením akreditovaným podle
               zvláštních právních předpisů, zařízením
               akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže
               a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož 
               působnosti patří odvětví, v němž je živnost 
               provozována, nebo
              e) profesní kvalifikace pro činnost detektiv  
               koncipient podle zvláštního právního
                předpisu*), nebo
              f) doklad o uznání odborné kvalifikace podle 
               zvláštního právního předpisu**) 
               
-------------------------- ------------------------------------------------------- --------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.