Odstavec předpisu 455/1991 Sb.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
Příl.3

Příloha 3
KONCESOVANÉ ŽIVNOSTI
(K § 26 a 27)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
  Předmět podnikání   Požadovaná odborná a jiná zvláštní   Podmínky, jejichž splnění se  Orgán státní správy, který se        Poznámka
             způsobilost podle § 27 odst. 1 a 2      vyžaduje podle        vyjadřuje k žádosti
                                     § 27 odst. 3           o koncesi
                                                        
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
      1                2                  3               4                 5
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Výroba a úprava     pro výrobu a úpravu kvasného lihu,                   pro výrobu a úpravu kvasného   zákon č. 61/1997 Sb., o lihu a o
kvasného lihu,     konzumního lihu, lihovin a ostatních                  lihu, konzumního lihu, lihovin  změně a doplnění zákona
konzumního lihu,    alkoholických nápojů (s výjimkou                    a ostatních alkoholických nápojů č. 455/1991 Sb., o živnostenském
lihovin a ostatních   piva, ovocných vín, ostatních vín                   (s výjimkou  piva, ovocných vín, podnikání (živnostenský zákon),
alkoholických nápojů  a medoviny a ovocných destilátů                    ostatních vín a medoviny a    ve znění pozdějších předpisů, a
(s výjimkou piva,    získaných pěstitelským pálením)                    ovocných destilátů získaných   zákona     č. 587/1992 Sb.,
ovocných vín, ostatních a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                 pěstitelským pálením)       o spotřebních daních, ve znění  
vín a medoviny a      programu a studijním oboru zaměřeném                Ministerstvo zemědělství     pozdějších předpisů, (zákon o                
ovocných destilátů     na potravinářskou technologii,                                    lihu), ve znění pozdějších                  
získaných pěstitelským   chemii, zemědělství, farmacii,                                    předpisů                                
pálením) a prodej     lékařství nebo veterinární                                   
kvasného lihu,       lékařství, nebo                                         
konzumního lihu a    b) vyšší odborné vzdělání v oboru                              
lihovin          vzdělání zaměřeném na potravinářskou                             
              technologii, chemii, zemědělství, 
              farmacii nebo veterinární lékařství 
              a 3 roky praxe v oboru, nebo                                     
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na potravinářskou technologii,
              chemii, zemědělství, nebo v oboru
              laborant pro farmaceutickou výrobu a
              3 roky praxe v oboru, nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
              b), c), d) nebo e) živnostenského
              zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Výroba a úprava lihu  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                 Ministerstvo průmyslu a obchodu zákon č. 61/1997 Sb., ve znění
sulfitového nebo lihu   programu a studijním oboru zaměřeném                                 pozdějších předpisů
syntetického        na chemii, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na chemii a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na chemii a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 3
              roky praxe v oboru, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
              b), c), d) nebo e) živnostenského
              zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Výzkum, vývoj, výroba, pro výzkum, vývoj, výrobu a zpracování spolehlivost podnikatele nebo  pro výzkum, vývoj, výrobu,   *) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.,
ničení, nákup, prodej  výbušnin a výzkum, vývoj a výrobu    statutárního orgánu nebo členů zpracování, ničení,       o hornické činnosti,
a skladování výbušnin  munice:                 statutárního orgánu***);    zneškodňování, nákup, prodej  výbušninách a o státní báňské
a munice, zpracování a vysokoškolské vzdělání ve studijním   výzkum, vývoj, výroba,     a skladování výbušnin      správě, ve znění pozdějších
zneškodňování výbušnin, programu a studijním oboru       znehodnocování, ničení,     Český báňský úřad*****)     předpisů
znehodnocování a    zaměřeném na technické vědy       delaborace, nákup, prodej a                   **) § 70f zákona č. 119/2002 Sb.,
delaborace munice a   nebo technologie;            skladování munice mohou být                   o střelných zbraních a střelivu
provádění trhacích                       provozovány pouze                        (zákon o zbraních), ve znění
prací          pro ničení a zneškodňování výbušnin:  v provozovně uvedené                      zákona č. 229/2016 Sb.
            oprávnění pyrotechnika*);        v muniční licenci****)                     ***) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.,
                                                                kterým se stanoví některé                    
            pro nákup, prodej a skladování                                     další předpoklady pro výkon                   
            výbušnin:                                                některých funkcí ve státních                  
            a) oprávnění pyrotechnika nebo                                     orgánech a organizacích                     
              střelmistra*), nebo                                         České a Slovenské Federativní
            b) oprávnění technického vedoucího                                   Republiky, České republiky
              odstřelů*);                                             a Slovenské republiky
                                                                ****) § 70i zákona č. 119/2002 Sb.,
            pro znehodnocování, ničení a                                      ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
            delaboraci munice:                                           *****) § 23 zákona č. 61/1988 Sb.,
            a) minimálně střední vzdělání                                      ve znění pozdějších předpisů
              s maturitní zkouškou v oboru
              vzdělání s technickým zaměřením 
              a oprávnění pyrotechnika*),
            b) osvědčení o odborné způsobilosti 
              žadatele o vydání průkazu pro
              provádění pyrotechnického
              průzkumu**) a 3 roky praxe 
              v oboru, nebo
            c) osvědčení o odborné způsobilosti
              žadatele o vydání vyššího
              muničního průkazu**) a 5 let praxe
              v oboru;

            pro nákup, prodej a skladování munice:
            a) minimálně střední vzdělání 
              s maturitní zkouškou v oboru
              vzdělání s technickým, ekonomickým,
              vojenským nebo policejním zaměřením,
            b) osvědčení o odborné způsobilosti 
              žadatele o vydání průkazu pro 
              provádění pyrotechnického průzkumu**)
              a 3 roky praxe v oboru, nebo
            c) osvědčení o odborné způsobilosti 
              žadatele o vydání vyššího muničního 
              průkazu**) a 5 let praxe v oboru;

            pro provádění trhacích prací:

            a) oprávnění střelmistra*), nebo
            b) oprávnění technického vedoucího 
              odstřelů*)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Vývoj, výroba, opravy, pro vývoj, výrobu, opravy, úpravy,   spolehlivost podnikatele nebo  pro vývoj, výrobu, ničení,    *) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991
úpravy, přeprava,    znehodnocování a ničení zbraní:     statutárního orgánu nebo členů znehodnocování střeliva     Sb.
nákup, prodej,     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním statutárního orgánu*),     Český úřad pro zkoušení      
půjčování, uschovávání,  programu a studijním oboru zaměřeném pro nabývání výbušnin      zbraní a střeliva        **) § 21 odst. 1 a 2 zákona č.
znehodnocování a ničení  na technické vědy nebo technologie a a výbušných předmětů**)                     61/1988 Sb. , ve znění zákona č.
zbraní a střeliva     3 roky praxe v oboru, nebo      a provádění činností s nimi                   542/1991 Sb.
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru    musí podnikatel nebo odpovědný                  
              vzdělání zaměřeném na technické vědy zástupce podnikatele splňovat                  ***) pro vývoj, výrobu, ničení a
              nebo technologie a 3 roky praxe   odbornou způsobilost                       znehodnocování střeliva
              v oboru, nebo            stanovenou pro obor výzkum,                   § 17 odst. 3 písm. i) zákona č. 156/2000 Sb.,
            c) střední vzdělání s maturitní     vývoj, ničení, zneškodňování,                  o ověřování střelných zbraní a střeliva,
              zkouškou v oboru vzdělání      zpracování, nákup a prodej                    ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona                   
              s technickým zaměřením a 3 roky   výbušnin, a to přiměřeně                     č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích,
              praxe v oboru, nebo         rozsahu živnostenského                      ve znění pozdějších předpisů, ve znění 
            d) střední vzdělání s výučním listem  oprávnění                            zákona č. 155/2010 Sb. a ve znění zákona
              v oboru vzdělání puškař nebo                                     č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích
              nástrojař a 3 roky praxe v oboru,                                       a zacházení s nimi a o změně některých
              nebo                                                 zákonů (zákon o pyrotechnice)
            e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru;
            pro nákup, prodej, přepravu, půjčování
            a uschovávání zbraní a střeliva:
            a) vysokoškolské vzdělání ve studijním
              programu a studijním oboru zaměřeném
              na ekonomii, vojenství, policii,
              technické vědy nebo technologie a 1
              rok praxe v oboru, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na ekonomii,
              vojenství, policii, technické vědy
              nebo technologie a 2 roky praxe v
              oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání
              s technickým, ekonomickým, vojenským
              nebo policejním zaměřením a 2 roky
              praxe v oboru, nebo
            d) střední vzdělání s výučním listem v
              oboru vzdělání prodavač se
              specializací na zbraně a střelivo
              nebo v příbuzném oboru a 3 roky
              praxe v obchodní činnosti se
              zbraněmi a střelivem, nebo
            e) střední vzdělání s výučním listem
              v oboru vzdělání puškař nebo
              nástrojař a 3 roky praxe v oboru
              a nebo 1 rok praxe v obchodní
              činnosti se zbraněmi a střelivem,
              nebo
            f) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru;
            
            pro výrobu, opravy, úpravy,
            znehodnocování a ničení střeliva:
            odborná způsobilost stanovená pro
            vývoj, výrobu, opravy, úpravy,
            znehodnocování a ničení zbraní,
            oprávnění nebo průkaz pyrotechnika a
            věk nejméně 21 let;
            
            pro vývoj střeliva:
            vysokoškolské vzdělání ve studijním
            programu a studijním oboru zaměřeném
            na technické vědy nebo technologie,
            studijní obor teorie a technologie
            výbušnin a 3 roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Nákup a prodej,     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech zaměstnanců  souhlas krajského ředitelství  § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb.,
půjčování, vývoj,     programu a studijním oboru zaměřeném (§ 6 odst. 2 zákona       Policie České republiky     o nakládání s některými
výroba, opravy, úpravy,  na technické vědy, ekonomii,     č. 455/1991 Sb., ve znění                    věcmi využitelnými k obranným a
uschovávání,        vojenství nebo policii a věk nejméně zákona č. 155/2010 Sb.)                     bezpečnostním účelům na území
skladování, přeprava,   21 let, nebo                                             České republiky a o změně
znehodnocování a ničení b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                    některých dalších zákonů (zákon
bezpečnostního       vzdělání zaměřeném na technické                                    o nakládání s bezpečnostním
materiálu         vědy, ekonomii, vojenství nebo                                    materiálem)
              policii a věk nejméně 21 let, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou nebo výučním listem v oboru
              vzdělání s technickým, ekonomickým,
              vojenským nebo policejním zaměřením
              a věk nejméně 21 let, nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a l
              rok praxe v oboru a věk nejméně 21
              let
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------- 
Výroba a zpracování   pro výrobu a zpracování paliv a maziv:                 pro distribuci         Zákon č. 311/2006 Sb.,
paliv a maziv a     a) vysokoškolské vzdělání ve studijním                 pohonných hmot         o pohonných hmotách   
distribuce         programu a studijním oboru                      celní úřad           a čerpacích stanicích
pohonných hmot       zaměřeném na chemii a                                        pohonných hmot
              1 rok praxe v oboru, nebo                                      a o změně některých
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                   souvisejících
              vzdělání zaměřeném na chemii                                    zákonů (zákon
              a 3 roky praxe v oboru, nebo                                    o pohonných
            c) střední vzdělání s maturitní zkouškou                                hmotách), ve znění
              v oboru vzdělání zaměřeném                                     pozdějších předpisů
              na chemii a 3 roky praxe v oboru, nebo                               
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný  
              doklad o odborné kvalifikaci
              pro příslušnou pracovní činnost 
              vydaný zařízením akreditovaným
              podle zvláštních právních předpisů, 
              nebo zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a 
              tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,                                 *) zákon č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
              v němž je živnost provozována,                                   
              a 4 roky praxe v oboru, nebo
            e) profesní kvalifikace pro činnost chemika pro
              obsluhu zařízení podle zvláštního právního 
              předpisu*) a 4 roky praxe v oboru
            f) doklady podle § 7 odst. 5 písm. a),
              b), c), d) nebo e) živnostenského zákona
                 
            pro distribuci pohonných hmot:  
            a) vysokoškolské vzdělání a  
              1 rok praxe v oboru, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání a  
              2 roky praxe v oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní 
              zkouškou a 3 roky praxe v oboru, nebo
            d) střední vzdělání a 4 roky praxe v oboru  
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------- 
Výroba tepelné energie a) vysokoškolské vzdělání ve studijním fyzická nebo právnická osoba,  Státní energetická        *) zákon č. 458/2000 Sb.,
a rozvod tepelné      programu a studijním oboru zaměřeném která žádá o udělení koncese  inspekce             o podmínkách podnikání a o výkonu
energie, nepodléhající   na technické vědy a 3 roky praxe v  a není držitelem licence                     státní správy v energetických
licenci*) realizovaná   oboru, nebo             na výrobu tepelné energie                    odvětvích a o změně některých
ze zdrojů tepelné    b) vyšší odborné vzdělání v oboru    a licence na rozvod tepelné                   zákonů (energetický zákon), ve
energie s instalovaným   vzdělání s technickým zaměřením   energie,*) musí prokázat, že                   znění pozdějších předpisů
výkonem jednoho zdroje   a 6 roků praxe v oboru, nebo     má technické předpoklady                     
nad 50 kW        c) střední vzdělání s maturitní     k zajištění výkonu koncesované                  **) § 9 vyhlášky č. 426/2005 Sb.,
              zkouškou v oboru vzdělání      činnosti,**) a že touto                     o podrobnostech udělování licencí
              s technickým zaměřením a 6 roků   činností nedojde k ohrožení                   pro podnikání v energetických
              praxe v oboru;            života a činnosti osob,                     odvětvích
                                majetku či zájmu na ochranu
            u zdrojů tepelné energie do       životního prostředí. Fyzická
            instalovaného výkonu 1 MW včetně a   nebo právnická osoba, která
            samostatného rozvodného zařízení    žádá o udělení koncese, musí
            tepelné energie s instalovaným výkonem mít uzavřeno pojištění
            do 1 MW včetně postačuje:        odpovědnosti.
            a) střední vzdělání s výučním listem v 
              oboru vzdělání s technickým
              zaměřením a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            b) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              provozování malých energetických
              zdrojů vydaný zařízením
              akreditovaným podle zvláštních
              právních předpisů, zařízením
              akreditovaným Ministerstvem
              školství, mládeže a tělovýchovy,
              nebo ministerstvem, do jehož
              působnosti patří odvětví, v němž je
              živnost provozována
              
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Silniční motorová    odborná způsobilost podle                          dopravní úřad, jde-li    zákon č. 111/1994 Sb., o silniční
doprava         § 8a zákona č. 111/1994 Sb., ve znění                    o žádost o koncesi     dopravě, ve znění pozdějších předpisů
- nákladní       pozdějších předpisů, u silniční                       k provozování silniční   Nařízení Evropského parlamentu a Rady                                           
 provozovaná vozidly  motorové dopravy                              motorové dopravy      (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. října
 nebo jízdními     - nákladní provozované vozidly nebo                     - nákladní provozované   2009, kterým se zavádějí společná 
 soupravami o největší jízdními soupravami o největší povolené                   vozidly nebo jízdními    pravidla týkající se závazných podmínek
 povolené hmotnosti  hmotnosti přesahující 3,5 tuny určenými                   soupravami o největší    pro výkon povolání podnikatele
 přesahující 3,5    k přepravě zvířat nebo věcí,                        povolené hmotnosti     v silniční dopravě a zrušuje se
 tuny, určenými    - osobní provozované vozidly určenými                    přesahující 3,5 tuny    směrnice Rady 96/26/ES 
 k přepravě zvířat   pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče,                 určenými k přepravě
 nebo věcí,      - nákladní mezinárodní provozované                     zvířat nebo věcí,
            vozidly nebo jízdními soupravami                      - osobní provozované
- osobní provozovaná  o největší povolené hmotnosti                        vozidly určenými pro
 vozidly určenými   přesahující 2,5 tuny a                           přepravu více než
 pro přepravu více   nepřesahující 3,5 tuny určenými                       9 osob včetně řidiče,
 než 9 osob včetně   k přepravě zvířat nebo věcí                         - nákladní mezinárodní
 řidiče,                                              provozované vozidly
                                                  nebo jízdními soupravami
- nákladní mezinárodní                                       o největší povolené
 provozovaná vozidly                                        hmotnosti přesahující
 nebo jízdními                                           2,5 tuny a nepřesahující
 soupravami o největší                                       3,5 tuny určenými
 povolené hmotnosti                                        k přepravě zvířat nebo věcí
 přesahující 2,5 tuny
 a nepřesahující 3,5 
 tuny určenými
 k přepravě zvířat 
 nebo věcí,

- nákladní vnitrostátní
 provozovaná vozidly 
 nebo jízdními 
 soupravami o největší 
 povolené hmotnosti 
 nepřesahující 3,5 
 tuny určenými 
 k přepravě zvířat 
 nebo věcí a nákladní
 mezinárodní provozovaná
 vozidly nebo
 jízdními soupravami 
 o největší povolené
 hmotnosti 
 nepřesahující 2,5 
 2,5 tuny určenými
 k přepravě zvířat
 nebo věcí,

- osobní provozovaná 
 vozidly určenými pro
 přepravu nejvýše 9 osob
 včetně řidiče
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------
Vnitrozemská vodní   § 33a zákona č. 114/1995 Sb.,                      Ministerstvo dopravy      zákon č. 114/1995 Sb.,
    doprava         o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona                                 o vnitrozemské plavbě, ve znění
            č. 358/1999 Sb.                                             pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Kontrolní testování   a) minimálně střední vzdělání      schválení provozovny      Ústřední kontrolní a zkušební  § 65 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb.,
profesionálních zařízení  s maturitní zkouškou v oboru                     ústav zemědělský        o rostlinolékařské péči
pro aplikaci přípravků   zaměřeném na rostlinolékařství,                                   a o změně některých souvisejících
              ochranu rostlin, pěstitelství,                                    zákonů, ve znění zákona č. 199/2012 Sb.
              zahradnictví, chmelařství,
              vinohradnictví, lesnictví,        
              zemědělskou nebo lesnickou techniku,        
              nebo obecné zemědělství a 3 roky        
              praxe v obsluze a seřizování zařízení
              pro aplikaci přípravků, nebo
            b) minimálně střední vzdělání
              s maturitní zkouškou a 4 roky 
              praxe v obsluze a seřizování
              zařízení pro aplikaci přípravků
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provádění        a) oprávnění pyrotechnika*) vydané   spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 35 a 36 zákona č. 61/1988 Sb.,
pyrotechnického      obvodním báňským úřadem, nebo    statutárního orgánu nebo členů                  ve znění pozdějších předpisů
průzkumu        b) osvědčení o odborné způsobilosti   statutárního orgánu***)                     **) § 70f zákona č. 119/2002 Sb.,
              žadatele o vydání průkazu pro                                     ve znění zákona č. 229/2016 Sb.
              provádění pyrotechnického                                       ***) § 1 odst. 5 zákona č. 451/1991 Sb.
              průzkumu**)
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provádění veřejných   pro provádění veřejných dražeb                     Ministerstvo pro místní rozvoj § 6 zákona č. 26/2000 Sb.,
dražeb         dobrovolných:                                              o veřejných dražbách, ve znění
-  dobrovolných    a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok                                    zákona č. 315/2006 Sb.
-  nedobrovolných     praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání a 3 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            c) střední vzdělání a 5 let praxe
              v dražební nebo realitní činnosti,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 9
              let praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            e) doklady podle § 7 odst. 5 písm. j),
              k), l) nebo m) živnostenského
              zákona;
            
            pro provádění veřejných dražeb
            nedobrovolných:
            a) vysokoškolské vzdělání a 3 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání a 4 roky
              praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            c) střední vzdělání a 6 let praxe
              v dražební nebo realitní činnosti,
              nebo
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 10
              let praxe v dražební nebo realitní
              činnosti, nebo
            e) doklady podle §     7 odst. 5 písm. j),
              k), l) nebo m) živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- ------------------------------------- 
Provozování cestovní  a) vysokoškolské vzdělání ve                      Ministerstvo pro místní     *) zákon č. 179/2006 Sb., o
kanceláře         studijním programu a studijním oboru                rozvoj**)            ověřování a uznávání výsledků
- pořádání zájezdů     zaměřeném na cestovní ruch, nebo                                   dalšího vzdělávání a o změně
- zprostředkování    b) vyšší odborné vzdělání v oboru                                    některých zákonů(zákon o uznávání
spojených cestovních    vzdělání zaměřeném na cestovní ruch,                                 výsledků dalšího vzdělávání)
služeb           nebo                                                 
            c) střední vzdělání s maturitní                                     **) zákon č. 159/1999 Sb.,
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném                                 o některých podmínkách podnikání
              na cestovní ruch, nebo                                        a o výkonu některých činností
            d) vysokoškolské vzdělání a 1 rok                                    v oblasti cestovního ruchu,
              praxe v oboru, nebo                                         ve znění pozdějších předpisů
            e) vyšší odborné vzdělání a 3 roky 
              praxe v oboru, nebo 
            f) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou a 6 let praxe v oboru, nebo
            g) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný                                 
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 6
              let praxe v oboru, nebo
            h) doklad o profesní kvalifikaci pro
              provozování cestovní kanceláře podle
              zvláštního právního předpisu*) a 2
              roky praxe v oboru
            i) doklady podle § 7 odst. 5
              písm. b),c),     f), g), h) nebo i)
              živnostenského zákona
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
 
Ostraha majetku a osob a) vysokoškolské vzdělání, nebo     spolehlivost podnikatele,                    *) zákon č. 179/2006 Sb.,
            b) vyšší odborné vzdělání právnického, statutárního orgánu nebo                     ve znění pozdějších předpisů,
            bezpečnostního nebo obdobného      členů statutárního            -            **) § 1 odst. 5 zákona
            zaměření, nebo             orgánu**) a bezúhonnost         -            č. 451/1991 Sb.
            c) střední vzdělání s maturitní     všech osob, které pro          -            
            zkouškou v oboru bezpečnostním     podnikatele předmětnou          -            
            nebo právním a 3 roky praxe       činnost vykonávají            -                 
            v oboru, nebo              (§ 6 odst. 2 zákona           -
            d) střední vzdělání s maturitní     č. 455/1991 Sb.,            -            
            zkouškou, 3 roky praxe v oboru      ve znění zákona č.           -
            a osvědčení o rekvalifikaci       155/2010 Sb.)              -
            nebo jiný doklad o odborné                         -
            kvalifikaci pro příslušnou pracovní                      -    
            činnost vydaný zařízením                           -    
            akreditovaným podle zvláštních                          -
            právních předpisů, zařízením                       -
            akreditovaným Ministerstvem školství,                      -
            mládeže a tělovýchovy, nebo                           -
            ministerstvem, do jehož                         -
            působnosti patří odvětví, v němž                      - 
            je živnost provozována, nebo                           -
            e) střední vzdělání s maturitní                         -
            zkouškou, 3 roky praxe v oboru a                         -
            profesní kvalifikace pro činnost                         -
            strážný podle zvláštního právního                        -
            předpisu*)

------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Služby soukromých    a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok    spolehlivost podnikatele,        -            *) zákon č. 179/2006 Sb.,
detektivů        praxe v oboru, nebo           statutárního orgánu nebo         -            ve znění pozdějších předpisů
            b) vyšší odborné vzdělání        členů statutárního orgánu**)       -            **) § 1 odst. 5 zákona
            právnického, bezpečnostního       a bezúhonnost všech osob,        -            č. 451/1991 Sb.
            nebo obdobného zaměření a        které pro podnikatele          -
            1 rok praxe v oboru, nebo        předmětnou činnost            - 
            nebo právním a 3 roky praxe, nebo    vykonávají                - 
            c) střední vzdělání s maturitní     (§ 6 odst. 2 zákona           -            
            zkouškou v oboru bezpečnostním     č. 455/1991 Sb.,             -            
            nebo právním a 3 roky praxe       ve znění zákona č.            -            
            v oboru, nebo              155/2010 Sb.)              - 
            d) střední vzdělání s maturitní                             - 
            zkouškou, 3 roky praxe v oboru                          - 
            a osvědčení o rekvalifikaci nebo                         -
            jiný doklad o odborné kvalifikaci                        -
            pro příslušnou pracovní činnost                         -
            vydaný zařízením akreditovaným                          -
            podle zvláštních právních předpisů,                       -
            zařízením akreditovaným Ministerstvem                      -
            školství, mládeže a tělovýchovy, nebo                      -
            ministerstvem, do jehož působnosti                        -
            patří odvětví, v němž je živnost                         -          
            provozována, nebo                                -
            e) střední vzdělání s maturitní                         -
            zkouškou, 3 roky praxe v oboru                          -
            a profesní kvalifikace pro činnost                        -
            detektiv koncipient podle zvláštního                       -
            právního předpisu*)                               -
            
            
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Poskytování technických a) vysokoškolské vzdělání ve studijním bezúhonnost všech osob,                  
služeb k ochraně      programu a studijním oboru zaměřeném které pro podnikatele
majetku a osob       na strojírenství, elektrotechniku,  předmětnou činnost vykonávají
              telekomunikace nebo výpočetní    (§ 6 odst. 2 zákona č. 
              techniku a 1 rok praxe v oboru, nebo 455/1991 Sb., ve znění
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru    zákona č. 155/2010 Sb.)
              vzdělání zaměřeném na strojírenství,
              elektrotechniku, telekomunikace nebo
              výpočetní techniku a 2 roky praxe
              v oboru, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na strojírenství, elektrotechniku,
              telekomunikace nebo výpočetní
              techniku a 2 roky praxe v oboru,
              nebo
            d) střední vzdělání s výučním listem
              v oboru vzdělání zaměřeném na
              strojírenství, elektrotechniku,
              telekomunikace nebo výpočetní
              techniku a 3 roky praxe v oboru,
              nebo
            e) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný
              doklad o odborné kvalifikaci pro
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže
              a tělovýchovy, nebo ministerstvem,
              do jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v oboru
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Vedení spisovny     a) vysokoškolské vzdělání a 1 rok    schválení provozovny a     Státní oblastní archiv      § 68 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb., 
              praxe v administrativě, nebo     bezúhonnost všech zaměstnanců  příslušný podle místa      o archivnictví a spisové
            b) vyšší odborné vzdělání a 2 roky   (§ 6 odst. 2          provozovny            službě a o změně některých zákonů
              praxe v administrativě, nebo     zákona č. 455/1991 Sb.,                     


            c) střední vzdělání s maturitní     ve znění zákona č. 155/2010                   
              zkouškou a 3 roky praxe       Sb.)
              v administrativě, nebo        
            d) osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný 
              doklad o odborné kvalifikaci pro   
              příslušnou pracovní činnost vydaný
              zařízením akreditovaným podle
              zvláštních právních předpisů,
              zařízením akreditovaným
              Ministerstvem školství, mládeže a
              tělovýchovy, nebo ministerstvem, do
              jehož působnosti patří odvětví,
              v němž je živnost provozována, a 4
              roky praxe v administrativě
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provozování střelnic  a) vysokoškolské vzdělání ve studijním spolehlivost podnikatele nebo                  *) § 1 odst. 5 zákona
a výuka a výcvik ve    programu a studijním oboru zaměřeném statutárního orgánu nebo členů                  č. 451/1991 Sb.
střelbě se zbraní     na vojenství, policii nebo tělesnou statutárního orgánu*)                      
              kulturu, tělovýchovu a sport a 2   
              roky praxe v řízení střeleb nebo
              provozování střelnic, nebo
            b) vyšší odborné vzdělání v oboru
              vzdělání zaměřeném na vojenství,
              policii nebo tělesnou kulturu,
              tělovýchovu a sport a 2 roky praxe v
              řízení střeleb     nebo provozování
              střelnic, nebo
            c) střední vzdělání s maturitní
              zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném
              na vojenství nebo policii a 2 roky
              praxe v řízení střeleb nebo
              provozování střelnic, nebo
            d) průkaz rozhodčího nebo trenéra
              střeleb a 3 roky praxe v řízení
              střeleb nebo provozování střelnic
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------            
Provozování pohřební  § 6 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                  krajské hygienické        § 6 odst. 3 zákona č. 256/2001 Sb., 
služby         pohřebnictví a o změně některých                    stanice             o pohřebnictví a o změně
            zákonů, ve znění pozdějších předpisů                                   některých zákonů, ve znění 
                                                                 pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Provádění balzamace   § 10 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                 krajské hygienické stanice    § 10 odst. 4 zákona č. 256/2001 Sb., 
a konzervace      pohřebnictví a o změně některých                                     o pohřebnictví a o změně
            zákonů, ve znění pozdějších předpisů                                   některých zákonů, ve znění 
                                                                 pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------                                                                
Provozování krematoria §     13 odst. 2 zákona č. 256/2001 Sb., o                 krajské hygienické stanice    § 13 odst. 3 zákona
            pohřebnictví a o změně některých                                     č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví
            zákonů, ve znění pozdějších předpisů                                   a o změně některých zákonů, ve
                                                                 znění pozdějších předpisů
------------------------------- --------------------------------------------------------------------- -------------------------- -------------------------------------

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.