Odstavec předpisu 144/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 144/2023 Sb., o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a tlumení některých nákaz včel
§ 7

§ 7
(1) Je-li potvrzen výskyt nákazy morem včelího plodu, krajská veterinární správa nařídí opatření k tlumení nákaz v souladu s § 15 zákona,
a) vymezí stanoviště včelstev jako ohnisko nákazy a zřídí ochranné pásmo v okruhu nejméně 3 km kolem ohniska nákazy s přihlédnutím k místním epizootologickým, zeměpisným, biologickým a ekologickým podmínkám,
b) provede klinickou prohlídku včelstev s rozebráním včelího díla na stanovištích včelstev ve vymezeném ochranném pásmu, na kterých laboratorní vyšetření vzorků podle odstavce 2 písm. a) prokázalo pozitivní výsledek,
c) nařídí chovateli v ohnisku nákazy
1. s potvrzeným výskytem nákazy morem včelího plodu na stanovišti včelstev u 15 % a více včelstev neprodlené utracení všech včelstev na stanovišti včetně likvidace úlů a likvidaci veškerého včelařského příslušenství, pokud nelze zajistit jeho účinnou dezinfekci, zejména v případě kovových předmětů, s předchozím nebo následným vyžíháním plamenem; to neplatí pro budovy a konstrukce včelínů a kočovných vozů, nebo
2. s potvrzeným výskytem nákazy morem včelího plodu na stanovišti včelstev u méně než 15 % včelstev neprodlené utracení všech včelstev s potvrzeným výskytem nákazy včetně likvidace úlů i veškerého včelařského příslušenství, pokud nelze zajistit jejich účinnou dezinfekci, a současně účinnou dezinfekci ostatního včelařského příslušenství, které přišlo nebo mohlo přijít do styku se včelstvy s potvrzeným výskytem nákazy; na základě vyšetření zdravotního stavu ostatních včelstev na stanovišti a výsledků epizootologického šetření může krajská veterinární správa nařídit likvidaci všech včelstev na stanovišti,
3. bezprostředně po utracení včelstev zajistit včelotěsné uzávěry úlů,
4. po utracení včelstev provést likvidaci včelstev spálením a zároveň likvidaci určeného včelařského příslušenství podle soupisu vyhotoveného v souladu s § 4 písm. c) bodem 4, a stanoví termín likvidace; likvidace včelstev a včelařského příslušenství se provádí za přítomnosti likvidační komise určené krajskou veterinární správou, která pořídí o likvidaci záznam, jehož součástí je seznam veškerého zlikvidovaného včelařského příslušenství,
5. zákaz použití veškerého medu, který pochází ze stanoviště včelstev vymezeného podle písmene a), nebo medu, jehož část tvoří med ze stanoviště včelstev vymezeného podle písmene a), ke krmení včel,
6. používání ochranných rukavic pro jednorázové použití při manipulaci se včelstvy a včelařským příslušenstvím a po ukončení manipulace provedení dezinfekce rukou, oděvů a obuvi,
7. provedení dezinfekce nespalitelného materiálu, včelařského příslušenství podle soupisu vyhotoveného v souladu s § 4 písm. c) bodem 4, včelínů a kočovných vozů za stanovených podmínek,
8. provedení dalších nezbytných opatření pro zbylá včelstva na stanovišti po utracení všech včelstev s potvrzeným výskytem nákazy podle bodu 2, přemetení včelstev na mezistěny do nových nebo dezinfikovaných úlů na stavební rámky nebo úlů ošetřených v horké parafinové lázni při minimální teplotě 160 °C po dobu nejméně 10 minut, odstranění včelího díla ze včelstev a vytvoření podmínek pro stavbu nového díla, odstranění plástů z původního včelstva a likvidaci veškerého včelího plodu, odstranění a likvidaci plodových plástů nebo zákaz spojování včelstev a
9. neškodné odstranění nebo ošetření medu, vosku, propolisu a mateří kašičky pocházejících z ohniska nákazy způsobem stanoveným přímo použitelným předpisem Evropské unie o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě1).
(2) Krajská veterinární správa v ochranném pásmu chovatelům
a) nařídí zajistit odběr vzorků měli, včel ošetřujících plod nebo medných zásob ze všech úlů na stanovišti včelstev a stanoví termín jejich odevzdání laboratoři uvedené v § 52 odst. 3 zákona k laboratornímu vyšetření na původce moru včelího plodu, pokud toto vyšetření nebylo již provedeno v posledních 4 měsících; každý směsný vzorek je tvořen z nejvýše 10 úlů na stanovišti včelstev, a
b) zakáže přemísťování včel a včelstev z ochranného pásma; přemístění včel a včelstev uvnitř ochranného pásma je možné jen se souhlasem krajské veterinární správy vydaným na základě žádosti chovatele doložené negativním výsledkem laboratorního vyšetření vzorku na původce moru včelího plodu podle písmene a) ne starším 4 měsíců.
(3) Dojde-li v době do 1 roku ode dne utracení včelstev v ohnisku nákazy moru včelího plodu podle odstavce 1 písm. c) bodu 2 k opětovnému potvrzení výskytu moru nebo hniloby včelího plodu, nařídí krajská veterinární správa utracení včelstev a likvidaci včelařského příslušenství podle odstavce 1 písm. c) bodu 1.
(4) Krajská veterinární správa, která nařídila opatření k tlumení moru včelího plodu v ochranném pásmu, ukončí tato opatření nejdříve 6 měsíců ode dne likvidace utracených včelstev a likvidace včelařského příslušenství v ohnisku nákazy, pokud byla v ochranném pásmu splněna nařízená opatření k tlumení moru včelího plodu a zároveň všechny odebrané vzorky podle odstavce 2 písm. a) prokázaly negativní výsledek.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu), v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.