Odstavec předpisu 128/2023 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 128/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění pozdějších předpisů
Čl.I

Čl.I
Vyhláška č. 218/2019 Sb., o výčtu metodik zkoušek odlišnosti, uniformity, stálosti a užitné hodnoty odrůd, ve znění vyhlášky č. 256/2020 Sb., vyhlášky č. 447/2021 Sb. a vyhlášky č. 387/2022 Sb., se mění takto:
1. V poznámce pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty "Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1647 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/90/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2022/1648 ze dne 23. září 2022, kterou se mění směrnice 2003/91/ES, pokud jde o odchylku pro ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci.".
2. V § 4 odst. 1 písm. a) se text "2.1" nahrazuje textem "2.1a)".
3. V § 4 odst. 3 písm. a) se text "2.1" nahrazuje textem "2.1a)".
4. V § 4 se doplňují odstavce 4 až 6, které znějí:
"(4) Pokud jde o uniformitu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 2.1b) přílohy č. 2 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 2.1b) přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(5) Pokud jde o užitnou hodnotu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 2.3c) přílohy č. 2 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 2.3c) přílohy č. 2 k této vyhlášce.
(6) Ústav podává ostatním členským státům a Evropské komisi do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí o registraci odrůd vhodných pro ekologickou produkci a o výsledcích zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti a užitné hodnoty týkajících se odrůd vhodných pro ekologickou produkci. Zpráva podle věty první se podává za kalendářní rok.".
5. V § 5 odst. 1 písm. a) se text "3.1" nahrazuje textem "3.1a)".
6. V § 5 odst. 3 písm. a) se text "3.1" nahrazuje textem "3.1a)".
7. V § 5 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
"(4) Pokud jde o uniformitu, postačí, pokud ekologické odrůdy vhodné pro ekologickou produkci, které patří k druhům uvedeným v části 1 tabulky č. 3.1b) přílohy č. 3 k této vyhlášce, splňují pouze podmínky uvedené v části 2 tabulky č. 3.1b) přílohy č. 3 k této vyhlášce.
(5) Ústav podává ostatním členským státům a Evropské komisi do 31. prosince každého roku až do 31. prosince 2030 zprávu o počtu žádostí o registraci odrůd vhodných pro ekologickou produkci a o výsledcích zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti týkajících se odrůd vhodných pro ekologickou produkci. Zpráva podle věty první se podává za kalendářní rok.".
8. V příloze č. 2 se slova "Tabulka č. 2.1" nahrazují slovy "Tabulka č. 2.1a)".
9. V příloze č. 2 se za tabulku č. 2.1a) vkládá tabulka č. 2.1b), která zní:
"
                                  Tabulka č. 2.1b)
 
   Zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti (OUS) ekologických odrůd druhů 
        zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci
 
I---------------------------------------------------------------------------------I
I Část 1                                     I
I                                         I
I Seznam druhů, na něž odkazuje § 4 odst. 4                    I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I Ječmen                                     I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I Kukuřice                                    I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I Žito                                      I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I Pšenice                                     I
I---------------------------------------------------------------------------------I
 
I---------------------------------------------------------------------------------I
I Část 2                                     I
I                                         I
I Zvláštní ustanovení týkající se zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti    I
I ekologických odrůd druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou produkci I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I 1. Obecné pravidlo                               I
I                                         I
I Na ekologické odrůdy druhů zemědělských rostlin vhodných pro ekologickou    I
I produkci se vztahují tato ustanovení:                      I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I 1.1. Pokud jde o odlišnost a stálost, musí být dodrženy a popsány všechny znaky I
I   v protokolech a obecných zásadách uvedených v tabulkách č. 2.1a) a 2.2.  I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I 1.2. Pokud jde o uniformitu, musí být dodrženy a popsány všechny znaky v    I
I   protokolech a obecných zásadách uvedených v tabulkách č. 2.1a) a 2.2 a na I
I   znaky uvedené v bodě 2 se vztahují tato ustanovení:            I
I a) uvedené znaky mohou být posuzovány méně přísným způsobem;          I
I b) pokud je v bodě 2 pro uvedené znaky stanovena odchylka od příslušného    I
I  technického protokolu, míra uniformity v rámci odrůdy musí být podobná míře I
I  uniformity srovnatelných obecně známých odrůd v Unii pro ochranu nových   I
I  odrůd rostlin (UPOV).                            I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I 2. Odchylka od technických protokolů                      I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I 2.1. Ječmen                                   I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I U odrůd patřících k druhu ječmen (Hordeum vulgare L.) se následující znaky OUS I
I zkoušené odrůdy v protokolu Odrůdového úřadu Společenství (CPVO) CPVO/TP-019/5 I
I mohou odchýlit od následujících požadavků OUS na uniformitu:          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 5  I - Praporcovitý list: antokyanové zbarvení oušek          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 8  I - Praporcovitý list: ojínění pochvy                I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 9  I - Osiny: antokyanové zbarvení špiček               I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 10 I - Klas: ojínění                          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 12 I - Zrno: antokyanové zbarvení nervů pluchy             I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 16 I - Sterilní     klásek: postavení                   I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 17 I - Klas: tvar                           I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 20 I - Osina: délka                          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 21 I - Klasové vřeteno: délka prvního článku              I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 22 I - Klasové vřeteno: zakřivení prvního článku            I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 23 I - Střední klásek: délka plevy a její osiny v poměru k zrnu    I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 25 I - Zrno: zoubkatost vnitřních hřbetních nervů pluchy        I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I 2.2. Kukuřice                                  I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I U odrůd patřících k druhu kukuřice (Zea mays L.) se následující znaky OUS    I
I zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/002/3 mohou odchýlit od následujících    I
I požadavků OUS na uniformitu:                          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 1  I - První list: antokyanové zbarvení pochvy             I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 2  I - První list: tvar špičky čepele                 I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 8  I - Lata: antokyanové zbarvení plev bez báze            I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 9  I - Lata: antokyanové zbarvení prašníků               I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 10 I - Lata: úhel mezi hlavní osou a postranními větvemi        I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 11 I - Lata: postavení postranních větví                I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 15 I - Stonek: antokyanové zbarvení podpůrných kořenů         I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 16 I - Lata: hustota klásků                      I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 17 I - List: antokyanové zbarvení pochvy                I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 18 I - Stonek: antokyanové zbarvení internodií             I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 19 I - Lata: délka hlavní osy nad nejnižší postranní větví       I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 20 I - Lata: délka hlavní osy nad horní postranní větví        I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 21 I - Lata: délka postranních větví                  I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I 2.3. Žito                                    I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I U odrůd patřících k druhu žito (Secale cereale L.) se následující znaky OUS   I
I zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/058/1 mohou odchýlit od následujících    I
I požadavků OUS na uniformitu:                          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 3  I - Koleoptile: antokyanové zbarvení                I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 4  I - Koleoptile: délka                        I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 5  I - První list: délka pochvy                    I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 6  I - První list: délka čepele                    I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 8  I - Praporcovitý list: ojínění pochvy                I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 10 I - List pod praporcovitým listem: délka čepele           I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 11 I - List pod praporcovitým listem: šířka čepele           I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 12 I - Klas: ojínění                          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 13 I - Stéblo: chloupkatost pod klasem                 I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I 2.4. Pšenice                                  I
I---------------------------------------------------------------------------------I
I U odrůd patřících k druhu pšenice (Triticum aestivum L. subsp. aestivum) se   I
I následující znaky OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/003/5 mohou odchýlit I
I od následujících požadavků OUS na uniformitu:                  I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 3  I - Koleoptile: antokyanové zbarvení                I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 6  I - Praporcovitý list: antokyanové zbarvení oušek          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 8  I - Praporcovitý list: ojínění listové pochvy            I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 9  I - Praporcovitý list: ojínění čepele                I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 10 I - Klas: ojínění                          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 11 I - Stéblo: ojínění prvního internodia pod klasem          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 20 I - Klas: tvar v profilu                      I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 21 I - Vrcholový článek klasového vřetene: oblast vnější        I
I       I  chloupkatosti                          I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 22 I - Pleva: šířka ramene                       I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 23 I - Pleva: tvar ramene                       I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 24 I - Pleva: délka zubu                        I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 25 I - Pleva: tvar zubu                        I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 26 I - Pleva: oblast vnitřní chloupkatosti               I
I-------------I-------------------------------------------------------------------I
                                         ".
10. V příloze č. 2 se za tabulku č. 2.3b) doplňuje tabulka č. 2.3c), která zní:
"                               Tabulka č. 2.3c)
 
     Zkoušky užitné hodnoty ekologických odrůd zemědělských druhů 
            vhodných pro ekologickou produkci
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I Část 1                                   I
I                                      I
I Seznam druhů, na něž odkazuje § 4 odst. 5                 I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Ječmen                                   I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Kukuřice                                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Žito                                    I
I----------------------------------------------------------------------------I
I Pšenice                                  I
I----------------------------------------------------------------------------I
     
I----------------------------------------------------------------------------I
I Část 2                                   I
I                                      I
I Podmínky, které musí být splněny - užitná hodnota ekologických odrůd    I
I vhodných pro ekologickou produkci                     I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 1. Zkoušení užitné hodnoty musí být prováděno za ekologických podmínek v  I
I souladu s ustanoveními nařízení (EU) 2018/848, a zejména s obecnými    I
I zásadami podle čl. 5 písm. d), e), f) a g) a s pravidly rostlinné výroby  I
I podle čl. 12 tohoto nařízení EU.                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 2. Při zkoušení odrůd a hodnocení výsledků zkoušek musí být zohledněny   I
I zvláštní potřeby a cíle ekologického zemědělství. Musí být zkoušena    I
I odolnost nebo tolerance vůči chorobám a přizpůsobení se různým místním   I
I půdním a klimatickým podmínkám.                      I
I----------------------------------------------------------------------------I
I 3. Není-li Ústav schopen zajistit zkoušení za ekologických podmínek nebo  I
I zkoušení určitých vlastností, včetně náchylnosti k chorobám, může být   I
I zkoušení provedeno podle jednoho z těchto bodů:              I
I  a) pod dohledem Ústavu v prostorách ekologických šlechtitelů nebo v   I
I    ekologických hospodářstvích;                     I
I  b) za podmínek s nízkými vstupy a s minimálním ošetřením;        I
I  c) v jiném členském státě, pokud byly mezi členskými státy uzavřeny   I
I    dvoustranné dohody s cílem dosáhnout zkoušení za ekologických    I
I    podmínek.                              I
I                                      I
I Odrůda vykazuje uspokojivou užitnou hodnotu, pokud při srovnání s jinými  I
I ekologickými odrůdami vhodnými pro ekologickou produkci zapsanými do    I
I katalogu daného členského státu její celkové vlastnosti nabízejí, alespoň I
I pokud jde o produkci v určitém regionu, jednoznačné zlepšení buď pro    I
I pěstování, nebo pro využití výpěstků nebo produktů z nich získaných. Pro  I 
I účely zkoušení užitné hodnoty se za obzvláště hodnotné považují vynikající I
I vlastnosti pro zemědělskou produkci, pokud jde o zemědělské postupy a   I
I produkci potravin nebo krmiv, které představují výhody pro ekologické   I 
I zemědělství.                                I 
I----------------------------------------------------------------------------I
I 4. Ústav stanoví různé zkušební podmínky, které jsou přizpůsobeny     I 
I zvláštním potřebám ekologického zemědělství, a na žádost žadatele provede I
I v rozsahu své kapacity zkoušky zvláštních znaků a vlastností, pokud jsou  I 
I k dispozici reprodukovatelné metody.                    I 
I----------------------------------------------------------------------------I
                                      ".
11. V příloze č. 3 se slova "Tabulka č. 3.1" nahrazují slovy "Tabulka č. 3.1a)".
12. V příloze č. 3 se za tabulku č. 3.1a) vkládá tabulka č. 3.1b), která zní:
"                                  Tabulka č. 3.1b)
 
   Zkoušky odlišnosti, uniformity a stálosti (OUS) ekologických odrůd druhů 
           zeleniny vhodných pro ekologickou produkci
 
I-----------------------------------------------------------------------------------I
I Část 1                                      I
I                                          I
I Seznam druhů, na něž odkazuje § 5 odst. 4                     I
I-----------------------------------------------------------------------------------I
I Mrkev                                       I
I-----------------------------------------------------------------------------------I
I Kedluben                                     I
I-----------------------------------------------------------------------------------I
 
I-----------------------------------------------------------------------------------I
I Část 2                                      I
I                                          I
I Zvláštní ustanovení týkající se zkoušek odlišnosti, uniformity a stálosti     I
I ekologických odrůd druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci        I
I-----------------------------------------------------------------------------------I
I 1. Obecné pravidlo                                I
I                                          I
I Na ekologické odrůdy druhů zeleniny vhodných pro ekologickou produkci se vztahují I
I tato ustanovení:                                 I
I-----------------------------------------------------------------------------------I
I 1.1 Pokud jde o odlišnost a stálost, musí být dodrženy a popsány všechny znaky  I
I   v protokolech a obecných zásadách uvedených v tabulkách č. 3.1a) a 3.2.    I
I                                          I
I 1.2 Pokud jde o uniformitu, musí být dodrženy a popsány všechny znaky v      I
I   protokolech a obecných zásadách uvedených v tabulkách č. 3.1a) a 3.2 a na   I
I   znaky uvedené v bodě 2 se vztahují tato ustanovení:              I
I a) uvedené znaky mohou být posuzovány méně přísným způsobem;           I
I b) pokud je v uvedeném bodě 2 pro uvedené znaky stanovena odchylka od příslušného I
I  technického protokolu, míra uniformity v rámci odrůdy musí být podobná míře  I
I  uniformity srovnatelných obecně známých odrůd v Unii pro ochranu nových odrůd I
I  rostlin (UPOV).                                I
I-----------------------------------------------------------------------------------I
I 2. Odchylka od technických protokolů                       I
I-----------------------------------------------------------------------------------I
I 2.1. Mrkev                                    I
I                                          I
I U odrůd patřících k druhu mrkev (Daucus carota L.) se následující znaky OUS    I
I zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/049/3 mohou odchýlit od následujících     I
I požadavků OUS na uniformitu:                           I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 4  I - List: členitost                          I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 5  I - List: intenzita zelené barvy                   I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 19 I - Kořen: podíl dřeně v poměru k celkovému průměru          I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 20 I - Kořen: barva dřeně (srdéčka)                   I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 21 I - Vyjma odrůd s bílou barvou dřeně; Kořen: intenzita barvy dřeně  I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 28 I - Kořen: doba vybarvení špičky                   I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 29 I - Rostlina: výška kvetoucí rostliny (první otevřený okolík)     I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I 2.2. Kedluben                                   I
I                                          I
I U odrůd patřících k druhu kedluben (Brassica oleracea L.) se následující znaky  I
I OUS zkoušené odrůdy v protokolu CPVO-TP/065/1 Rev. mohou odchýlit od       I
I následujících požadavků OUS na uniformitu v příslušném technickém protokolu CPVO: I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 2  I - Klíční rostlina: intenzita zeleného zbarvení děložních lístků   I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 6  I - Řapík: postavení                         I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 8  I - Listová čepel: délka                       I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 9  I - Listová čepel: šířka                       I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
    I CPVO č. 10 I - Listová čepel: tvar vrcholu                    I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 11 I - Listová čepel: dělení ke střednímu žebru (na dolní části listu)  I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 12 I - Listová čepel: počet zářezů na okraji (na horní části listu)   I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 13 I - Listová čepel: hloubka zářezů na okraji (na horní části listu)  I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 14 I - Listová čepel: profil svrchní strany               I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
I CPVO č. 19 I - Bulva: počet vnitřních listů                   I
I-------------I---------------------------------------------------------------------I
                                          ".

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.