Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 11

§ 11
Podmínky poskytnutí podpory na investice do zavlažování
(1) Fond poskytne organizaci producentů podporu na investice do zavlažování, která
a) nahrazuje částečně nebo zcela stávající systém zavlažování na ploše dílu půdního bloku, přičemž nedochází k rozšíření zavlažované plochy, nebo
b) je budována nová a vede k rozšíření zavlažované plochy.
(2) Fond poskytne organizaci producentů podporu na investice do zavlažování, pokud
a) žadatel dosáhne na úrovni realizované investice potenciální úspory vody ve výši minimálně 5 % oproti závlaze postřikem a skutečného snížení spotřeby vody ve výši minimálně 25 % potenciálního snížení spotřeby vody, přičemž za splnění této podmínky se považuje instalace kapkové závlahy, mikropostřiku, mobilního závlahového zařízení včetně pásových, mostových a pivotových zavlažovačů a zálivkových vozíků, záplavového stolu a záhonů nebo závlahového systému s uzavřeným oběhem vody,
b) v rámci investice je nebo bude zavedeno měření spotřeby vody umožňující měřit spotřebu vody na úrovni dané investice, přičemž měření spotřeby vody může být zajištěno zařízením na měření spotřeby vody nebo přepočtem na základě spotřeby elektrické energie,
c) žadatel vede záznamy o spotřebě vody, o ploše dílu půdního bloku a druhu plodiny, která je zavlažována, a to alespoň jednou za měsíc; v případě, že v evidenci využití zemědělské půdy podle uživatelských vztahů je v příslušném roce na daném dílu půdního bloku evidován druh plodiny, záznam o druhu plodiny není žadatel povinen vést, a
d) závlaha nebyla finančně podpořena na stejné ploše dílu půdního bloku z jiných dotačních programů na zavlažování.
(3) V jednotlivých letech plnění operačního programu lze využívat mobilní závlahové zařízení a přemisťovat tak závlahu na jiné díly půdního bloku nebo na jinou část stejného dílu půdního bloku.
(4) Žadatel je povinen doložit v žádosti o schválení operačního programu podle § 7 odst. 8 v případě investice do zavlažování podle
a) odstavce 1 písm. a) posouzení žadatele, že daná investice má s ohledem na technické parametry stávajícího závlahového zařízení potenciál dosáhnout úspory vody podle odstavce 2 písm. a), nebo
b) odstavce 1 písm. b), jakož i v případě, kdy součástí budovaného závlahového systému bude výstavba nové nádrže na závlahovou vodu nebo půjde o rekonstrukci stávající nádrže, stanovisko místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, že daná investice nebude mít významný nepříznivý dopad na životní prostředí.
(5) Žadatel je povinen doložit v žádosti o podporu podle § 10 odst. 1 nebo 2
a) platné povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle vodního zákona, které vydává místně příslušný vodoprávní úřad, platnou smlouvu o dodávce vody s držitelem platného povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami, nebo vyjádření vodoprávního úřadu, že pro danou investici není povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nezbytné, nebo
b) v případě, že je závlahové zařízení budováno pouze na části dílu půdního bloku, jeho zákres v mapě příslušného dílu půdního bloku podle evidence využití půdy podle uživatelských vztahů.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.