Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 10

§ 10
Žádost o podporu
(1) Žádost o roční podporu nebo zbývající část podpory na každý rok operačního programu podává organizace producentů Fondu nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, na který je podpora požadována.
(2) Organizace producentů může Fondu do 31. července podat žádost o část podpory za výdaje vynaložené v prvním pololetí operačního programu příslušného kalendářního roku.
(3) Součástí žádosti o podporu podle odstavce 1 nebo 2 jsou
a) účetní a daňový doklad prokazující způsobilý výdaj podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení vynaložený v rámci schváleného operačního programu v příslušném odvětví16) a výpis z provozního fondu prokazující úhradu výdaje,
b) doklad prokazující personální výdaje podle přímo použitelného předpisu Evropské unie17),
c) cenová nabídka a vyhodnocení průzkumu trhu k jednotlivým investičním výdajům,
d) obrazový záznam k jednotlivým investičním výdajům označený místem a časem jeho pořízení; v případě, že termín plnění do tohoto termínu neproběhl, dodá organizace producentů obrazový záznam bez zbytečného prodlení po termínu plnění, a
e) v případě opatření pojištění pojistná smlouva, potvrzení pojišťovny o zaplaceném pojistném nebo informace o poskytnutí podpory vydané Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
(4) Žádost o podporu podle odstavce 1 se může vztahovat na plánované, avšak neuskutečněné výdaje, pokud se prokáže, že
a) dotčené činnosti nemohly být provedeny a uhrazeny z provozního fondu do 31. prosince roku provádění operačního programu z důvodu hodného zvláštního zřetele a
b) tyto činnosti budou provedeny a uhrazeny z provozního fondu do 15. února roku následujícího po roce, na který bylo zažádáno o podporu.
16) Čl. 44 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/2115, v platném znění.
17) Čl. 23 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2022/126.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.