Odstavec předpisu 82/2023 Sb.
Nařízení Vlády České republiky č. 82/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění společné organizace trhů organizacemi producentů
§ 2

§ 2
Uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů
(1) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen "Fond") rozhodne na základě žádosti obchodní korporace, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie2), (dále jen "žadatel") o uznání za organizaci producentů nebo nadnárodní organizaci producentů se sídlem v České republice (dále jen "organizace producentů") pro účely operačních programů v odvětví ovoce a zeleniny, brambor, okrasných rostlin nebo vajec.
(2) Žadatel o uznání za organizaci producentů podle odstavce 1 musí ke dni podání žádosti
a) sdružovat nejméně počet producentů3) uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení, kteří nejsou vzájemně personálně ani majetkově propojeni a každý z nich
1. je zemědělský podnikatel,
2. má, s výjimkou žadatele v odvětví vajec, evidovanou zemědělskou půdu v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů s druhem zemědělské kultury a její výměrou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení a
3. produkuje alespoň 1 rok před podáním žádosti produkty, pro které žádá o uznání organizace producentů,
b) prokázat výši roční produkce uvedené na trh všemi producenty žadatele za poslední kalendářní rok alespoň v hodnotě podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
c) prokázat, že podíl produkce uvedené na trh jedním producentem žadatele na celkové produkci uvedené na trh všemi producenty žadatele za poslední kalendářní rok přede dnem podání žádosti je nižší než 90 %, a
d) ve svém zakladatelském dokumentu zohlednit požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) a tohoto nařízení ve vztahu k jeho členům a jejich počtu podle příslušného odvětví.
(3) Součástí žádosti o uznání za organizaci producentů podle odstavce 1 je
a) seznam členů žadatele s údaji prokazujícími počet producentů3) podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, kteří splňují podmínky podle odstavce 2 písm. a) až c) a § 3, a
b) zakladatelský dokument splňující podmínky podle odstavce 2 písm. d).
(4) Žádost o uznání za organizaci producentů v odvětvích uvedených v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení bez operačního programu podává obchodní korporace se sídlem na území České republiky, která splňuje podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie2) a která je svou činností zaměřena na soustředění nabídky a uvádění produktů vyrobených svými členy na trh, Fondu.
(5) Žadatel o uznání za organizaci producentů podle odstavce 4 musí ke dni podání žádosti
a) sdružovat nejméně počet producentů podle odvětví uvedeného v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení, kteří nejsou vzájemně personálně a majetkově propojeni,
b) prokázat dosažení minimální hodnoty nebo objemu obchodované produkce podle odvětví uvedeného v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení3) v posledním kalendářním roce přede dnem podání žádosti a
c) ve svém zakladatelském dokumentu zohlednit požadavky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie2) a tohoto nařízení ve vztahu k jeho členům a jejich počtu podle příslušného odvětví.
(6) Součástí žádosti o uznání za organizaci producentů podle odstavce 4 je
a) seznam členů žadatele s údaji prokazujícími minimální počet producentů3) uvedených podle odvětví v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení, kteří splňují podmínky podle odstavce 5 písm. a) a b) a § 3, a
b) zakladatelský dokument splňující podmínky podle odstavce 5 písm. c).
(7) Fond uzná podle odstavce 4 organizaci producentů v režimu ekologického zemědělství, pokud
a) žadatel obchoduje s produkty vyrobenými v režimu ekologického zemědělství a
b) všichni členové žadatele hospodaří v režimu ekologického zemědělství.
(8) Organizace producentů oznamuje Fondu změny týkající se údajů a dokladů, které byly poskytnuty Fondu v souvislosti se žádostí o uznání podle odstavců 1 až 7, a změny, které souvisí se vzájemným personálním propojením členů, do 15 dnů ode dne jejich vzniku.
(9) Organizace producentů zajistí plnění podmínek podle odstavců 1 až 7 po celou dobu svého trvání.
(10) Organizaci producentů působící ve více odvětvích Fond uzná více než jednou, pokud splňuje podmínky pro každé odvětví, pro které žádá o uznání. Organizace producentů nemůže být pro příslušná odvětví uznána zároveň podle odstavců 1 a 4.
(11) Uznaná organizace producentů vede odděleně evidenci pro každé odvětví, pro které je uznána.
(12) Seznam uznaných organizací producentů zveřejňuje Fond na svých internetových stránkách.
(13) Organizace producentů uznaná podle odstavce 4 každoročně Fondu oznamuje do 15. února hodnotu nebo objem obchodované produkce zemědělského produktu uvedeného v příloze č. 2 nebo 3 k tomuto nařízení, který byl jejich členy prostřednictvím uznané organizace producentů dodán na trh v předchozím kalendářním roce.
2) Čl. 152 až 154 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.
3) Čl. 154 odst. 1 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění.

Tyto webové stránky využívají k analýze návštěvnosti soubory cookies. Pokud váš internetový prohlížeč má v nastavení cookies povoleny, je nezbytný váš souhlas s použitím této technologie.

Více informací

Chyba komunikace se serverem

Nastaly technické problémy. Zkontrolujte prosím připojení k síti, a pokud pracujete jako přihlášený uživatel, ověřte prosím nastavení VPN a stav přihlášení.